Raksta ID: 281679 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Noklik??inot uz hipersaites e-pasta zi?ojum? vai Web lap? vai ar peles labo pogu noklik??inot uz Web lapas un tad noklik??inot uz Atv?rt jaun? log?, iesp?jams, nov?rosit vienu no ?iem simptomiem:
 • Nekas nenotiek.
 • Jaunais logs ir tuk?s.
 • Iesp?jams, ka tiek par?d?ts skriptu rakst??anas k??das zi?ojumu, kas ir l?dz?gs ?im k??das zi?ojumam:
  ??ds interfeiss netiek atbalst?ts.
 • Nospie?ot Druk?t vai Drukas priek?stat?jums izv?ln? Fails, p?rl?kprogramma Internet Explorer var nerea??t.
M??inot izveidot savienojumu ar Web map?m, iesp?jams, ka tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Pa?reiz?jo oper?ciju nevar pabeigt, jo ir radusies neparedz?ta k??da.

IEMESLS

?o k??du var b?t izrais?jis viens vai vair?ki no ?iem c?lo?iem:
 • (Noklus?juma) v?rt?bu iestat?jums vien? vai vair?k?s no ??m re?istra atsl?g?m nor?da uz nepareizu faila Urlmon.dll atra?an?s vietu:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9e0-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f1-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  ?? probl?ma var rasties, ja instal?ta Internet Explorer piel?gota versija, kas izveidota ar Internet Explorer administr?cijas komplekta (Internet Explorer Administration Kit ? IEAK) versiju 5.01 1. servisa pakotni (SP1), 5.5 SP1 vai 6.0.
 • Tr?kst vai ir boj?ta ??da re?istra atsl?ga:
  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
 • Tr?kst, ir boj?ts vai nepareizi re?istr?ts viens vai vair?ki no ?iem failiem:
  • Urlmon.dll
  • Mshtml.dll
  • Actxprxy.dll
  • Oleaut32.dll
  • Shell32.dll
  • Shdocvw.dll

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o Internet Explorer probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Beidziet darbu ar vis?m programm?m, kuras darbojas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 3. Rakstiet regsvr32 urlmon.dll un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Kad sa?emat zi?ojumu "DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded", noklik??iniet uz OK (Labi).
Ja tas neatrisina ?o probl?mu, katram no ?iem failiem atk?rtojiet 2., 3. un 4. darb?bu (3. darb?b? nomainiet Urlmon.dll ar katru no zem?k min?tajiem failu nosaukumiem):
 • Shdocvw.dll
 • Actxprxy.dll
 • Oleaut32.dll
 • Mshtml.dll
 • Browseui.dll
 • Shell32.dll

Tikai sist?m?s Windows XP un Windows 2000

Restart?jiet datoru, lai p?c iesp?jo?anas izmai?as st?tos sp?k?.

Ja tas joproj?m neatrisina ?o probl?mu, p?rbaudiet, vai ir zem?k uzskait?t?s re?istra v?rt?bas un vai t?s ir pareizas:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
Nosaukums: (Noklus?jums)
V?rt?ba: IDispatch
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
Nosaukums: (Noklus?jums)
V?rt?ba: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
Nosaukums: (Noklus?jums)
V?rt?ba: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}


Ja tas joproj?m neatrisina ?o probl?mu, atk?roti j?instal? Internet Explorer. Ja izmantojat Internet Explorer versiju, kas ir iek?auta j?su oper?t?jsist?m?, atk?rtoti instal?jiet vai labojiet oper?t?jsist?mu.

Internet Explorer administr?cijas komplekta lietot?ji

Ja ?? probl?ma rodas p?c tam, kad ir instal?ta Internet Explorer piel?got? versija, kas izveidota ar Internet Explorer administr?cijas komplekta (IEAK) versijas 5.01 1. servisa pakotni (SP1), 5.5 SP1 vai 6.0, bet tiek nov?rsta, atk?rtoti re?istr?jot failu Urlmon.dll, sazinieties ar Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju, lai ieg?tu atbilsto?o zem?k nor?d?to labojumu.

IEAK programmai Internet Explorer 6

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? apskat?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, pieprasiet labojumfailu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda??.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu risin??ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

?? labojumfaila ang?u valodas versijai ir ?aj? tabul? nor?d?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? pasaules laika (coordinated universal time ? UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
  Datums   Laiks  Versija    Lielums Faila nosaukums
  ------------------------------------------------------
  11. oktobris 2001 19:45 6.0.2710.1100 189 440 Ie6wzd.exe
				
Piez?me. ?is labojumfails netiek izplat?ts ar labojumfaila instal?cijas pakotni, tas ir aktu?lais bin?rais labojumfails, kas j?aizst?j manu?li. Lai to izdar?tu, p?rd?v?jiet s?kotn?jo Ie6wzd.exe failu sav? IEAK instal??anas map?\Iebin\Papildu\EN map?, manu?li kop?jiet labojumfailu ?aj? map? un tad atk?rtoti izveidojiet savu IEAK pakotni, lai taj? b?tu labojumfails.

Svar?gi! Ja p?c tam, kad izmantojat ?o labojumu j?su IEAK instal??anai tiek lietots l?dzeklis Autom?tisk? versiju sinhroniz??ana (Automatic Version Synchronization ? AVS), ?is labojumfails ir v?lreiz j?pielieto manu?li.

IEAK programmai Internet Explorer 5.5

Tagad Microsoft nodro?ina atbalsta labojumfailu, bet tas ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet to tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Lai ieg?tu labojumfailu un nov?rstu ?o probl?mu, sazinieties ar Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju. Lai sa?emtu pilnu Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju t?lru?u sarakstu un inform?ciju par atbalsta izmaks?m, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Atsevi??os gad?jumos izmaksas, ko parasti veido atbalsta zvani, var netikt piem?rotas, ja Microsoft atbalsta speci?listi nolemj, ka ?o probl?mu nov?rs?s ?pa?s atjaunin?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un jaut?jumiem, kas neskar specifisko atjaunin?jumu apsprie?anu.

?? labojumfaila ang?u valodas versijai ir ?aj? tabul? nor?d?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? pasaules laika (coordinated universal time ? UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
  Datums   Laiks  Versija    Lielums Faila nosaukums
  --------------------------------------------------------
  18. decembris 2000 17:22  5.50.4612.1800 183 056 Ie5wzd.exe
Piez?me. ?is labojumfails netiek izplat?ts ar labojumfaila instal?cijas pakotni, tas ir aktu?lais bin?rais labojumfails, kas jums j?aizst?j manu?li. Lai to izdar?tu, p?rd?v?jiet s?kotn?jo Ie5wzd.exe failu sav? IEAK instal??anas map?\Iebin\Papildu\EN map?, manu?li kop?jiet labojumfailu ?aj? map? un tad atk?rtoti izveidojiet savu IEAK pakotni, lai taj? b?tu labojumfails.

Svar?gi! Ja p?c tam, kad izmantojat ?o labojumu j?su IEAK instal??anai tiek lietots l?dzeklis Autom?tisk? versiju sinhroniz??ana (Automatic Version Synchronization ? AVS), ?is labojumfails ir v?lreiz j?pielieto manu?li.

IEAK programmai Internet Explorer 5.01

Tagad Microsoft nodro?ina atbalsta labojumfailu, bet tas ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet to tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Lai ieg?tu labojumfailu un nov?rstu ?o probl?mu, sazinieties ar Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju. Lai sa?emtu pilnu Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju t?lru?u sarakstu un inform?ciju par atbalsta izmaks?m, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Atsevi??os gad?jumos izmaksas, ko parasti veido atbalsta zvani, var netikt piem?rotas, ja Microsoft atbalsta speci?listi nolemj, ka ?o probl?mu nov?rs?s ?pa?s atjaunin?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un jaut?jumiem, kas neskar specifisko atjaunin?jumu apsprie?anu.

?? labojumfaila ang?u valodas versijai ir ?aj? tabul? nor?d?tie faila atrib?ti (vai jaun?ki). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? pasaules laika (coordinated universal time ? UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla.
  Datums   Laiks  Versija    Lielums Faila nosaukums
  ---------------------------------------------------------
  1. novembris 2000 11:01a  5.0.3210.3100 177 424  Ie5wzd.exe 

				
Piez?me. ?is labojumfails netiek izplat?ts ar labojumfaila instal?cijas pakotni, tas ir aktu?lais bin?rais labojumfails, kuru jums j?aizst?j manu?li. Lai to izdar?tu, p?rd?v?jiet s?kotn?jo Ie5wzd.exe failu sav? IEAK instal??anas map?\Iebin\Papildu\EN map?, manu?li kop?jiet labojumfailu ?aj? map? un tad atk?rtoti izveidojiet savu IEAK pakotni, lai taj? b?tu labojumfails.

Svar?gi! Ja p?c tam, kad izmantojat ?o labojumu j?su IEAK instal??anai tiek lietots l?dzeklis Autom?tisk? versiju sinhroniz??ana (Automatic Version Synchronization ? AVS), ?is labojumfails ir v?lreiz j?pielieto manu?li.

Rekviz?ti

Raksta ID: 281679 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 7.14
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbie550presp2fix kbie600presp1fix kbie600sp1fix KB281679

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com