Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp; Outlookintl-en-US.msp): ngày 13 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817347 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Outlook 2013 là ngày ngày 13 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Khi b?n đ?t c?u h?nh trương m?c IMAP trong Outlook 2013, b?n không th? ch?n thư m?c h?p thư đ?n dư?i tiêu đ? tùy ch?n c?p trong các G?i/nh?n đư?c cài đ?t h?p tho?i.
  • Sau khi b?n đ?t c?u h?nh đư?ng d?n c?p g?c c?a m?t c?u h?nh IMAP trong Outlook 2013, các thư m?c ph? c?a h? sơ không đ?ng b? v?i nhau.
  • Khi b?n đăng nh?p vào ?ng d?ng khách Outlook 2013 trong m?t môi trư?ng tên mi?n, khách hàng s? d?ng ch? có tên máy ch? lưu tr? bên ngoài đ? k?t n?i v?i h?p thư mà không ph?i là h?p thư chính, ch?ng h?n như l?p b?n đ? t? đ?ng h?p thư, thư m?c công c?ng hi?n đ?i và h?p thư lưu tr?.
  • Khi b?n thi?t k? m?t m?u liên h? tùy ch?nh b?ng cách s? d?ng các nhà thi?t k? m?u trong Outlook 2013, các l?nh v?c trong h?nh th?c liên l?c tu? ch?nh đư?c dán nh?n không chính xác.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t gói hotfix này, b?n ph?i có cài đ?t Outlook 2013.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Phiên b?n x 86
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlookloc2013-kb2817347-fullfile-x 86-glb.exe15.0.4535.100088,913,15216-Tháng b?y-1313:22
Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng14,827,52015-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-ar-sa.mspKhông áp d?ng1,814,52815-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-bg-bg.mspKhông áp d?ng1,785,85615-Tháng b?y-1319:51
Outlookintl-cs-cz.mspKhông áp d?ng1,794,04815-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-da-dk.mspKhông áp d?ng1,789,95215-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-de-de.mspKhông áp d?ng1,843,20015-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-el-gr.mspKhông áp d?ng1,814,52815-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-en-us.mspKhông áp d?ng1,703,93615-Tháng b?y-1319:51
Outlookintl-es-es.mspKhông áp d?ng1,830,91215-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-et-ee.mspKhông áp d?ng1,757,18415-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-fi-fi.mspKhông áp d?ng1,769,47215-Tháng b?y-1319:51
Outlookintl-fr-fr.mspKhông áp d?ng1,892,35215-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-ông-il.mspKhông áp d?ng1,814,52815-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-chào-in.mspKhông áp d?ng1,859,58415-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-nhân s?-hr.mspKhông áp d?ng1,843,20015-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-hu-hu.mspKhông áp d?ng1,794,04815-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-id – id.mspKhông áp d?ng1,880,06415-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-CNTT-it.mspKhông áp d?ng1,871,87215-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-ja-jp.mspKhông áp d?ng1,826,81615-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-kk-kz.mspKhông áp d?ng1,847,29615-Tháng b?y-1319:51
Outlookintl-ko-kr.mspKhông áp d?ng1,781,76015-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-lt-lt.mspKhông áp d?ng1,904,64015-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-lv-lv.mspKhông áp d?ng1,810,43215-Tháng b?y-1319:51
Outlookintl-ms-my.mspKhông áp d?ng1,867,77615-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-nb-no.mspKhông áp d?ng1,761,28015-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-nl-nl.mspKhông áp d?ng1,835,00815-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-pl-pl.mspKhông áp d?ng1,871,87215-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-pt-br.mspKhông áp d?ng1,830,91215-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-pt-pt.mspKhông áp d?ng1,855,48815-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-ro-ro.mspKhông áp d?ng1,818,62415-Tháng b?y-1319:51
Outlookintl-ru-ru.mspKhông áp d?ng1,888,25615-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-sk-sk.mspKhông áp d?ng1,867,77615-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-sl-si.mspKhông áp d?ng1,789,95215-Tháng b?y-1319:51
Outlookintl-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng1,777,66415-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-sv-se.mspKhông áp d?ng1,777,66415-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-th-th.mspKhông áp d?ng1,757,18415-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-en-tr.mspKhông áp d?ng1,769,47215-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-Vương Qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng1,851,39215-Tháng b?y-1319:53
Outlookintl-vi-vn.mspKhông áp d?ng1,896,44815-Tháng b?y-1319:51
Outlookintl-zh-cn.mspKhông áp d?ng1,810,43215-Tháng b?y-1319:52
Outlookintl-zh-tw.mspKhông áp d?ng1,814,52815-Tháng b?y-1319:53
Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4511.1000152,74415-Tháng b?y-136:37
Contab32.dll15.0.4535.1000134,33615-Tháng b?y-136:37
Dlgsetp.dll15.0.4535.100094,39215-Tháng b?y-136:37
Emsmdb32.dll15.0.4535.10002,054,91215-Tháng b?y-136:37
Envelope.dll15.0.4535.1000160,45615-Tháng b?y-136:37
Exsec32.dll15.0.4535.1000307,35215-Tháng b?y-136:37
Intldate.dll15.0.4466.100080,48015-Tháng b?y-136:35
Mapiph.dll15.0.4535.1000282,85615-Tháng b?y-136:37
Mimedir.dll15.0.4535.1000393,37615-Tháng b?y-136:37
Mspst32.dll15.0.4535.10001,629,94415-Tháng b?y-136:37
Oladd.FAE15.0.4454.100097,42411-Tháng b?y-135:28
Olappt.FAE15.0.4454.100091,28811-Tháng b?y-135:28
Oljrnl.FAE15.0.4454.100052,35211-Tháng b?y-135:28
Olmail.FAE15.0.4507.100047,32811-Tháng b?y-135:28
Olmapi32.dll15.0.4535.10003,906,75215-Tháng b?y-136:37
Olnote.FAE15.0.4454.100040,05611-Tháng b?y-135:28
Oltask.FAE15.0.4454.100084,61611-Tháng b?y-135:28
Omsmain.dll15.0.4535.1000751,81615-Tháng b?y-136:37
Omsxp32.dll15.0.4535.1000246,48815-Tháng b?y-136:37
Outlctl.dll15.0.4454.1000125,00811-Tháng b?y-135:28
Outlmime.dll15.0.4535.1000532,68815-Tháng b?y-136:37
Outlook.exe15.0.4535.100018,679,46415-Tháng b?y-136:37
Outlph.dll15.0.4535.1000312,53615-Tháng b?y-136:37
Outlrpc.dll15.0.4454.100030,77611-Tháng b?y-135:28
Outlvbs.dll15.0.4531.100057,52811-Tháng b?y-135:28
Pstprx32.dll15.0.4535.10001,163,95215-Tháng b?y-136:37
Recall.dll15.0.4454.100043,08811-Tháng b?y-135:28
RM.dll15.0.4525.100075,95211-Tháng b?y-135:28
Scanpst.exe15.0.4511.100040,16815-Tháng b?y-136:37
Scnpst32.dll15.0.4535.1000453,87215-Tháng b?y-136:37
Scnpst64.dll15.0.4535.1000465,65615-Tháng b?y-136:37
Scnpst64c.dll15.0.4535.1000666,88015-Tháng b?y-136:37
SendTo.dll15.0.4454.100023,65611-Tháng b?y-135:28
Transmgr.dll15.0.4454.1000112,24011-Tháng b?y-135:28
Outlookintl-en-us.mspchi tieát taäp tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Localdv.dll15.0.4454.100036,96011-Tháng b?y-135:28
Mapir.dll15.0.4512.10001,241,26411-Tháng b?y-135:28
Notes.icoKhông áp d?ng2,99811-Tháng b?y-135:28
Olr.Sam15.0.4454.100014,44811-Tháng b?y-135:28
Outllibr.dll15.0.4535.10007,262,90415-Tháng b?y-136:52
Outllibr.Rest.idx_dll15.0.4535.1000288,96815-Tháng b?y-136:52
Outlwvw.dll15.0.4454.1000123,96811-Tháng b?y-135:28
x 64 Phiên b?n
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlookloc2013-kb2817347-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4535.100092,265,82417-Tháng b?y-1314:53
Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng18,141,18415-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-ar-sa.mspKhông áp d?ng1,810,43215-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-bg-bg.mspKhông áp d?ng1,794,04815-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-cs-cz.mspKhông áp d?ng1,802,24015-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-da-dk.mspKhông áp d?ng1,781,76015-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-de-de.mspKhông áp d?ng1,847,29615-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-el-gr.mspKhông áp d?ng1,822,72015-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-en-us.mspKhông áp d?ng1,703,93615-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-es-es.mspKhông áp d?ng1,835,00815-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-et-ee.mspKhông áp d?ng1,765,37615-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-fi-fi.mspKhông áp d?ng1,773,56815-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-fr-fr.mspKhông áp d?ng1,884,16015-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-ông-il.mspKhông áp d?ng1,822,72015-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-chào-in.mspKhông áp d?ng1,859,58415-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-nhân s?-hr.mspKhông áp d?ng1,851,39215-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-hu-hu.mspKhông áp d?ng1,802,24015-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-id – id.mspKhông áp d?ng1,888,25615-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-CNTT-it.mspKhông áp d?ng1,871,87215-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-ja-jp.mspKhông áp d?ng1,826,81615-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-kk-kz.mspKhông áp d?ng1,863,68015-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-ko-kr.mspKhông áp d?ng1,781,76015-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-lt-lt.mspKhông áp d?ng1,916,92815-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-lv-lv.mspKhông áp d?ng1,814,52815-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-ms-my.mspKhông áp d?ng1,871,87215-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-nb-no.mspKhông áp d?ng1,761,28015-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-nl-nl.mspKhông áp d?ng1,835,00815-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-pl-pl.mspKhông áp d?ng1,871,87215-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-pt-br.mspKhông áp d?ng1,839,10415-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-pt-pt.mspKhông áp d?ng1,859,58415-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-ro-ro.mspKhông áp d?ng1,818,62415-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-ru-ru.mspKhông áp d?ng1,896,44815-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-sk-sk.mspKhông áp d?ng1,880,06415-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-sl-si.mspKhông áp d?ng1,802,24015-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng1,785,85615-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-sv-se.mspKhông áp d?ng1,773,56815-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-th-th.mspKhông áp d?ng1,761,28015-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-en-tr.mspKhông áp d?ng1,773,56815-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-Vương Qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng1,859,58415-Tháng b?y-1320:30
Outlookintl-vi-vn.mspKhông áp d?ng1,908,73615-Tháng b?y-1320:28
Outlookintl-zh-cn.mspKhông áp d?ng1,822,72015-Tháng b?y-1320:29
Outlookintl-zh-tw.mspKhông áp d?ng1,814,52815-Tháng b?y-1320:29
Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4511.1000226,98415-Tháng b?y-136:58
Contab32.dll15.0.4535.1000181,44015-Tháng b?y-136:58
Dlgsetp.dll15.0.4535.1000129,72015-Tháng b?y-136:58
Emsmdb32.dll15.0.4535.10002,781,44015-Tháng b?y-136:58
Envelope.dll15.0.4535.1000220,36015-Tháng b?y-136:58
Exsec32.dll15.0.4511.1000421,01611-Tháng b?y-135:27
Intldate.dll15.0.4466.100096,35215-Tháng b?y-136:55
Mapiph.dll15.0.4535.1000413,41615-Tháng b?y-136:58
Mimedir.dll15.0.4531.1000542,88011-Tháng b?y-135:27
Mspst32.dll15.0.4535.10002,094,32815-Tháng b?y-136:58
Oladd.FAE15.0.4454.1000131,72811-Tháng b?y-135:27
Olappt.FAE15.0.4454.1000121,99211-Tháng b?y-135:27
Oljrnl.FAE15.0.4454.100072,83211-Tháng b?y-135:27
Olmail.FAE15.0.4454.100064,13611-Tháng b?y-135:27
Olmapi32.dll15.0.4535.10005,362,88015-Tháng b?y-136:58
Olnote.FAE15.0.4454.100054,39211-Tháng b?y-135:27
Oltask.FAE15.0.4454.1000113,80011-Tháng b?y-135:27
Omsmain.dll15.0.4535.10001,060,55215-Tháng b?y-136:58
Omsxp32.dll15.0.4535.1000353,49615-Tháng b?y-136:58
Outlctl.dll15.0.4511.1000170,66411-Tháng b?y-135:27
Outlmime.dll15.0.4535.1000728,27215-Tháng b?y-136:58
Outlook.exe15.0.4535.100026,694,31215-Tháng b?y-136:58
Outlph.dll15.0.4535.1000371,41615-Tháng b?y-136:58
Outlrpc.dll15.0.4454.100038,98411-Tháng b?y-135:27
Outlvbs.dll15.0.4531.100074,42411-Tháng b?y-135:27
Pstprx32.dll15.0.4535.10001,825,96815-Tháng b?y-136:58
Recall.dll15.0.4454.100060,51211-Tháng b?y-135:27
RM.dll15.0.4535.100096,94415-Tháng b?y-136:58
Scanpst.exe15.0.4454.100046,72015-Tháng b?y-136:58
Scnpst32.dll15.0.4535.1000572,65615-Tháng b?y-136:58
Scnpst64.dll15.0.4535.1000574,20015-Tháng b?y-136:58
Scnpst64c.dll15.0.4535.1000773,88815-Tháng b?y-136:58
SendTo.dll15.0.4454.100027,21611-Tháng b?y-135:27
Transmgr.dll15.0.4454.1000142,43211-Tháng b?y-135:27
Outlookintl-en-us.mspchi tieát taäp tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Localdv.dll15.0.4454.100039,00811-Tháng b?y-135:28
Mapir.dll15.0.4512.10001,241,26411-Tháng b?y-135:28
Notes.icoKhông áp d?ng2,99811-Tháng b?y-135:28
Olr.Sam15.0.4454.100016,00811-Tháng b?y-135:28
Outllibr.dll15.0.4535.10007,262,90415-Tháng b?y-137:11
Outllibr.Rest.idx_dll15.0.4535.1000288,96815-Tháng b?y-137:11
Outlwvw.dll15.0.4454.1000125,50411-Tháng b?y-135:28
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817347 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixallversions kbmt KB2817347 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817347

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com