Mô t? c?a gói hotfix Office Web Apps Server (Wacserver-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817350 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Office Web Apps Server là ngày 11 tháng 6 năm 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Khi b?n s? d?ng các ch?c năng thông minh đi?n đ? đi?n vào các ô trong Excel tr?c tuy?n trong m?t s? ngôn ng?, b?n có th? nh?n đư?c k?t qu? không th? đoán trư?c.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Lưu ?:Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, h?y xem hư?ng d?n t?i web site TechNet sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/jj966220.aspx

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Thông tin t?p

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin t?i xu?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Wacserver.exe15.0.4517.1003681,611,7685-tháng sáu-137:37

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Wacserver-x-none.mspkhông áp d?ng706,994,1764-tháng sáu-130:01

Wacserver-x-none.msp t?p tin thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Accessclientdesignerexternal.jskhông áp d?ng541,55730-ngày-1321:43
Accessserverscriptsexternal.jskhông áp d?ng1,164,70830-ngày-1321:43
Acewdat.dll15.0.4454.10003,051,64830-ngày-1321:43
Acewstr.dll15.0.4454.1000859,2721-tháng sáu-130:17
Acl1026.jskhông áp d?ng5,94430-ngày-1321:43
Acl1027.jskhông áp d?ng78730-ngày-1321:43
Acl1032.jskhông áp d?ng17,52630-ngày-1321:43
Acl1033.jskhông áp d?ng19,22330-ngày-1321:43
Acl1035.jskhông áp d?ng1.85330-ngày-1321:43
Acl1036.jskhông áp d?ng24,76030-ngày-1321:43
Acl1037.jskhông áp d?ng31130-ngày-1321:43
Acl1038.jskhông áp d?ng4,78630-ngày-1321:43
Acl1039.jskhông áp d?ng8,18730-ngày-1321:43
Acl1043.jskhông áp d?ng5,09430-ngày-1321:43
Acl1044.jskhông áp d?ng6,07730-ngày-1321:43
Acl1048.jskhông áp d?ng20,51930-ngày-1321:43
Acl1050.jskhông áp d?ng12,99830-ngày-1321:43
Acl1051.jskhông áp d?ng2,92230-ngày-1321:43
Acl1055.jskhông áp d?ng1,77930-ngày-1321:43
Acl1058.jskhông áp d?ng6,47030-ngày-1321:43
Acl1060.jskhông áp d?ng11,42930-ngày-1321:43
Acl1061.jskhông áp d?ng2,68830-ngày-1321:43
Acl1062.jskhông áp d?ng6,81630-ngày-1321:43
Acl1063.jskhông áp d?ng4,36230-ngày-1321:43
Acl1094.jskhông áp d?ng4.758 ngư?i30-ngày-1321:43
Acl1095.jskhông áp d?ng42,43530-ngày-1321:43
Acl1097.jskhông áp d?ng10,26030-ngày-1321:43
Acl1098.jskhông áp d?ng61,96830-ngày-1321:43
Acl1099.jskhông áp d?ng28,19130-ngày-1321:43
Acl1102.jskhông áp d?ng43,09830-ngày-1321:43
Acl1106.jskhông áp d?ng18,02830-ngày-1321:43
Acl2068.jskhông áp d?ng7,33330-ngày-1321:43
Acl2070.jskhông áp d?ng2.184 ngư?i30-ngày-1321:43
Acl2074.jskhông áp d?ng19,24430-ngày-1321:43
Acl2108.jskhông áp d?ng8,66730-ngày-1321:43
Acl3098.jskhông áp d?ng9,99130-ngày-1321:43
Agentmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100026.736 ngư?i30-ngày-1321:43
Alger.TTFkhông áp d?ng76,58830-ngày-1321:43
Appserverhost.exe15.0.4502.100018,62430-ngày-1321:43
Bauhs93.TTFkhông áp d?ng47,64430-ngày-1321:43
Blank10x10.gifkhông áp d?ng491-tháng sáu-130:27
Bootedit.jskhông áp d?ng1,238,28330-ngày-1321:43
Bootview.jskhông áp d?ng844,31130-ngày-1321:43
Box4_cluster.CSSkhông áp d?ng2.274 ngư?i1-tháng sáu-130:27
Box4intl.jskhông áp d?ng74,11530-ngày-1321:43
Branding.dll15.0.4454.100015,96030-ngày-1321:43
Broadcast.attendee.jskhông áp d?ng9.23930-ngày-1321:43
Broadcast.info.jskhông áp d?ng6,23830-ngày-1321:43
Broadcast.PowerPoint.CSSkhông áp d?ng31,42330-ngày-1321:43
Broadcast.PowerPoint.jskhông áp d?ng31,88030-ngày-1321:43
Broadcast.Presenter.jskhông áp d?ng2,67630-ngày-1321:43
Broadcast.Shared.jskhông áp d?ng398,02630-ngày-1321:43
Broadcast.Word.jskhông áp d?ng5.10530-ngày-1321:43
Broadcasthost.jskhông áp d?ng884,61930-ngày-1321:43
Broadcastintl.jskhông áp d?ng3,99830-ngày-1321:43
Broadcastwatchdog_app.exe15.0.4502.100019,63230-ngày-1321:43
Broadcastwatchdog_wfe.exe15.0.4502.100038,59230-ngày-1321:43
Calibril.TTFkhông áp d?ng758,19630-ngày-1321:43
Calibrili.TTFkhông áp d?ng868,46430-ngày-1321:43
Columnselect.CURkhông áp d?ng2,2381-tháng sáu-130:27
Commonintl.jskhông áp d?ng40,71930-ngày-1321:43
Crossdomainajax.ashxkhông áp d?ng25830-ngày-1321:43
Diskcachewatchdog.exe15.0.4481.100015,45630-ngày-1321:43
Edit.dll1.jskhông áp d?ng28,62830-ngày-1321:43
Editappserverhost.exe15.0.4511.100028,35230-ngày-1321:43
Editappserverhostslim.exekhông áp d?ng135,3362-tháng sáu-1323:29
Editsurface.CSSkhông áp d?ng6,19030-ngày-1321:43
Ewa.bi.jskhông áp d?ng116,74230-ngày-1321:43
Ewa.cuixas.jskhông áp d?ng181,42130-ngày-1321:43
Ewa.EV.jskhông áp d?ng8.536 ngư?i30-ngày-1321:43
Ewa.jskhông áp d?ng753,74730-ngày-1321:43
Ewa.Nov.jskhông áp d?ng68,71530-ngày-1321:43
Ewa.pi.jskhông áp d?ng274,81930-ngày-1321:43
Ewa.Strings.Moss.jskhông áp d?ng19.021 ngư?i30-ngày-1321:43
Ewa.Strings.WAC.jskhông áp d?ng19,01330-ngày-1321:43
Ewa.TS.jskhông áp d?ng119,72830-ngày-1321:43
Ewaanth.gifkhông áp d?ng2161-tháng sáu-130:28
Ewaantv.gifkhông áp d?ng2131-tháng sáu-130:28
Ewamoss.bi.jskhông áp d?ng116,77030-ngày-1321:43
Ewamoss.cuixas.jskhông áp d?ng181,55930-ngày-1321:43
Ewamoss.ee.jskhông áp d?ng32,63130-ngày-1321:43
Ewamoss.EV.jskhông áp d?ng8,54030-ngày-1321:43
Ewamoss.EVC.jskhông áp d?ng26,36030-ngày-1321:43
Ewamoss.jskhông áp d?ng793,00530-ngày-1321:43
Ewamoss.Nov.jskhông áp d?ng68,81330-ngày-1321:43
Ewamoss.pi.jskhông áp d?ng275,00430-ngày-1321:43
Ewamoss.TS.jskhông áp d?ng119,79530-ngày-1321:43
Ewr023.gifkhông áp d?ng9081-tháng sáu-130:28
Ewr034.gifkhông áp d?ng431-tháng sáu-130:24
Ewr048.gifkhông áp d?ng3251-tháng sáu-130:24
Ewr049.gifkhông áp d?ng3231-tháng sáu-130:24
Ewrdefault.CSSkhông áp d?ng94,87830-ngày-1321:43
Ewrform.CSSkhông áp d?ng7,62130-ngày-1321:43
Excelcnv.exe15.0.4517.100329,396,1282-tháng sáu-1323:29
Excelcommonserverimagecluster.CSSkhông áp d?ng8.8831-tháng sáu-130:24
Excelframe.CSSkhông áp d?ng7,58730-ngày-1321:43
Exceljs.ashxkhông áp d?ng25030-ngày-1321:43
Excelribbon.CSSkhông áp d?ng44,22230-ngày-1321:43
Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascxkhông áp d?ng2,19330-ngày-1321:43
Excelwebrenderernovcontrol.ascxkhông áp d?ng1,53530-ngày-1321:43
Exp_pdf_server.dll15.0.4454.1000140,88830-ngày-1321:43
Exp_xps_server.dll15.0.4499.100077,48030-ngày-1321:43
Farmstatemanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45630-ngày-1321:43
Farmstatereplicator.exe15.0.4502.100015.02430-ngày-1321:43
Favicon_excel.icokhông áp d?ng8,9581-tháng sáu-130:28
Favicon_onenote.icokhông áp d?ng8,9581-tháng sáu-130:27
Favicon_ppt.icokhông áp d?ng8,9581-tháng sáu-130:27
Favicon_word.icokhông áp d?ng8,9581-tháng sáu-130:27
Form.jskhông áp d?ng228,05930-ngày-1321:43
Formatpainterobject.CURkhông áp d?ng3261-tháng sáu-130:27
Gkpowerpoint.dll15.0.4512.10002,577,60030-ngày-1321:43
Gkword.dll15.0.4512.10003,288,76830-ngày-1321:43
Hostingservicewatchdog.exe15.0.4469.100014,96030-ngày-1321:43
IGX.dll15.0.4517.100310,146,9762-tháng sáu-1323:29
Igxserver.dll15.0.4517.100310,215,0722-tháng sáu-1323:26
Imagingservice.exe15.0.4502.100016,07230-ngày-1321:43
Imagingwatchdog.exe15.0.4469.100019,57630-ngày-1321:43
JQuery-1.4.3.min.jskhông áp d?ng80,13030-ngày-1321:43
JQuery-giao di?n ngư?i dùng-1.8.5.custom.min.jskhông áp d?ng16,48830-ngày-1321:43
Meetingsdark.cluster.CSSkhông áp d?ng2.343 ngư?i1-tháng sáu-130:28
Meetingslight.cluster.CSSkhông áp d?ng7211-tháng sáu-130:28
Meetingslyncstatusbar.CSSkhông áp d?ng24,96030-ngày-1321:43
Meetingstoolbar.CSSkhông áp d?ng29,36430-ngày-1321:43
Metlyncframe.CSSkhông áp d?ng18.698 ngư?i30-ngày-1321:43
Metpptframe.CSSkhông áp d?ng18.698 ngư?i30-ngày-1321:43
Metricsprovider.exe15.0.4481.100017,01630-ngày-1321:43
Mewa.image.CSSkhông áp d?ng1.205 ngư?i1-tháng sáu-130:24
Mewa.jskhông áp d?ng348,27530-ngày-1321:43
Mewa.string.jskhông áp d?ng1,19230-ngày-1321:43
Mewastyles.CSSkhông áp d?ng35,23030-ngày-1321:43
Mewastylesrtl.CSSkhông áp d?ng35,23230-ngày-1321:43
Microsoft.cobaltcore.dll15.0.4511.10001,177,79230-ngày-1321:43
Microsoft.Data.datafeedclient.dll12.0.0.50823120,75229-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Data.EDM.dll3.5.30729.50823652,69629-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Data.oData.dll3.5.30729.50823788,38429-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Excel.adomdclient.dll11.0.2809.59650,86429-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Excel.amo.dll11.0.2809.591,482,35229-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Excel.streaming.dll11.0.2809.59199,28029-tháng 5-1319:52
Microsoft.Excel.xmla.dll11.0.2809.59331,37629-tháng 5-1319:52
Microsoft.Office.Excel.datamodel.dll15.0.4457.1000703,04030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll15.0.4517.1003941,7522-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll15.0.4514.1000454,32830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll15.0.4511.1000265,91230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.dll15.0.4517.10031,189,0482-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Excel.Server.ecswatchdog.exe15.0.4511.100072,38430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll15.0.4507.1000286,41630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.servicehost.dll15.0.4517.1003143,5442-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll15.0.4463.100046,15230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll15.0.4517.10031,119,9442-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Mobile.dll15.0.4460.1000123,48830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.WebUI.mobilea.dll15.0.4481.100072,28830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.PowerPoint.web.Media.Xapkhông áp d?ng60,37830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Interface.Data.dll15.0.4502.100031,92030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Interface.Shared.dll15.0.4517.1003269,5042-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Core.dll15.0.4502.100033,47230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Interface.dll15.0.4502.100024,25630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Shared.dll15.0.4502.100017,08830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.web.dll15.0.4502.100058,04830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.powerpointui.dll15.0.4517.1003216,2562-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.Services.dll15.0.4502.100053,44030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.UI.dll15.0.4502.100046,76830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4517.10032,671,7922-tháng sáu-1323:26
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4517.1003444,6082-tháng sáu-1323:27
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.Interface.dll15.0.4511.100025,28030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.webconversion.dll15.0.4517.1003124,0722-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.WebEdit.dll15.0.4517.1003118,9522-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Data.dll15.0.4517.100370,8482-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Data.xmlserializers.dll15.0.4517.1003235,1762-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.dll15.0.4511.100073,92030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.xmlserializers.dll15.0.4511.1000286,37630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Shared.dll15.0.4517.1003265,9202-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Core.dll15.0.4517.1003364,2242-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Interface.dll15.0.4517.100133,98430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Shared.dll15.0.4517.100356.0002-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.dll15.0.4517.100155,48830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.Intl.dll15.0.4466.100020,59230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.Intl.Resources.dll15.0.4466.100042,59230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.datacenterhost.dll15.0.4502.100014,52830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mobileui.dll15.0.4502.1000118,96030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mobileuia.dll15.0.4502.100084,65630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.Services.dll15.0.4517.1001158,40030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.Services.Mobile.dll15.0.4502.100021,18430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.UI.dll15.0.4517.100199,52030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.webviewercomponent.dll15.0.4517.1003235,2002-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4517.10013,124,93630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.agentmanager.exe15.0.4481.100069,72830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Apps.Administration.dll15.0.4515.100096,96030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Apps.common.dll15.0.4514.1000201,40830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Apps.environment.wacserver.dll15.0.4517.1003424,6402-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.Apps.environment.ws.xml.dll15.0.4469.100028,27230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Apps.environment.ws.xml.xmlserializers.dll15.0.0.051,26430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.box4.dll15.0.4517.10031,270,4642-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.cellstorage.dll15.0.4517.1003150,2082-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.coauthwrapper.dll15.0.4502.100062,64030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.common.dll15.0.4517.10032,547,9362-tháng sáu-1323:26
Microsoft.Office.web.common.Intl.dll15.0.4448.100013,40830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.common.Intl.Resources.dll15.0.4448.100023,13630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.common.xmlserializers.dll15.0.0.037,0322-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000193,72830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.conversion.Storage.dll15.0.4502.100057,53630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.conversion.Viewing.dll15.0.4514.1000106,68830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.diskcache.dll15.0.4502.100042,18430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.filefetcher.dll15.0.4514.100054,46430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.host.wacserver.webonenote.dll15.0.4514.10001504030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.host.wacserver.webwordviewer.dll15.0.4514.100015,55230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.machinetranslation.dll15.0.4502.100093,37630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.mobilewordviewer.dll15.0.4502.1000110,25630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.mobilewordviewera.dll15.0.4502.100083,64830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.nativeonenoteinterop.dll15.0.4517.1003469,6962-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.nativeutils.dll15.0.4457.1000302,21630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.officemobile.wordviewer.dll15.0.4502.100018,09630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.openfromurl.common.dll15.0.4502.100024,25630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.openfromurl.host.dll15.0.4502.100041,15230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.openfromurl.web.dll15.0.4502.100027,82430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Proofing.Core.dll15.0.4502.100048,81630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Proofing.types.dll15.0.4466.100016,49630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.sandbox.dll15.0.4507.1000176,84830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.webonenotewatchdog.exe15.0.4502.100019,64830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.webonenotewatchdog.exe.configkhông áp d?ng6,18530-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.wireprotocol.dll15.0.4512.1000125,63230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.wordviewer.dll15.0.4511.100070,84830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.wordcompanion.OpenXML.dll15.0.4517.10032,398,9282-tháng sáu-1323:29
Microsoft.SharePoint.dll15.0.4517.100326,498,2162-tháng sáu-1314:44
Microsoft.web.commandui.dll15.0.4515.1000124,0801-tháng sáu-130:25
Microsoftajax.jskhông áp d?ng101,73630-ngày-1321:43
Moeerrorux.CSSkhông áp d?ng3,5271-tháng sáu-130:24
Mppta.image.CSSkhông áp d?ng9341-tháng sáu-130:27
Mppta.jskhông áp d?ng71,60230-ngày-1321:43
Mppta.string.jskhông áp d?ng1.379 ngư?i30-ngày-1321:43
Mpptabroadcastproxy.jskhông áp d?ng6,27130-ngày-1321:43
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98430-ngày-1321:43
Mshy3hu.Lexkhông áp d?ng933,57930-ngày-1321:43
Mshy7bg.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7ct.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7cz.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7da.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7el.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7en.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7es.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7et.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7eu.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7fi.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7fr.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7ge.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7gl.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7hr.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7it.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7lt.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7lv.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7nb.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7nl.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7no.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7pb.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7pl.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7pt.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7ro.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7ru.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7sk.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7sl.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7srm.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7sro.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7sw.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7tr.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7uk.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mslid.dll15.0.4454.1000583,24830-ngày-1321:43
Msmdlocal.dll11.0.2809.5957,348,20830-ngày-1321:43
Msmdlocal.dll11.0.2809.5974,744,94430-ngày-1321:43
Msmdlocal_xl.dll11.0.2809.5974,744,43230-ngày-1321:43
Msmdsrv.RLL11.0.2809.27942,03230-ngày-1321:43
Msmdsrvi.RLL11.0.2809.27938,96030-ngày-1321:43
Msmgdsrv.dll11.0.2809.5911,474,03230-ngày-1321:43
Msmgdsrv.dll11.0.2809.599,654,38430-ngày-1321:43
Msmgdsrv_xl.dll11.0.2809.5911,475,56830-ngày-1321:43
Mso.dll15.0.4517.100334,891,4562-tháng sáu-1323:18
Msolap110.dll11.0.2809.597,437,42430-ngày-1321:43
Msolap110.dll11.0.2809.598,481,90430-ngày-1321:43
Msolap110_xl.dll11.0.2809.598,483,44030-ngày-1321:43
Msolui110.dll11.0.2809.27302,54430-ngày-1321:43
Msolui110.dll11.0.2809.27322,00030-ngày-1321:43
Msolui110.RLL11.0.2809.2721,45630-ngày-1321:43
Msores.dll15.0.4517.100361,045,4402-tháng sáu-1323:18
Msoserver.dll15.0.4517.100324,803,0082-tháng sáu-1323:26
Msoserverintl.dll15.0.4511.10003,411,64830-ngày-1321:43
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28830-ngày-1321:43
Msspell7.dll15.0.4517.1003916,1682-tháng sáu-1323:27
Mworda.image.CSSkhông áp d?ng1.061 ngư?i1-tháng sáu-130:27
Mworda.jskhông áp d?ng73,68730-ngày-1321:43
Mworda.string.jskhông áp d?ng69330-ngày-1321:43
Nirmala.TTFkhông áp d?ng1,351,26430-ngày-1321:43
Nirmalab.TTFkhông áp d?ng1,303,39630-ngày-1321:43
Oart.dll15.0.4517.100321,012,6482-tháng sáu-1323:29
Oartodf.dll15.0.4517.10033,774,1282-tháng sáu-1323:29
Oartodfserver.dll15.0.4517.10033,830,9602-tháng sáu-1323:26
Oartserver.dll15.0.4517.100321,429,9442-tháng sáu-1323:26
Odeploy.exe15.0.4517.1003393,4642-tháng sáu-1323:27
Office.ODF15.0.4509.10004,993,68030-ngày-1321:43
Officeversion.Inckhông áp d?ng11530-ngày-134:16
Oimg.dll15.0.4454.10006,152,28030-ngày-1321:43
On_cluster.CSSkhông áp d?ng9,5981-tháng sáu-130:27
OneNote.box4.dll1.jskhông áp d?ng21,16630-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll10.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll2.jskhông áp d?ng20,56230-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll3.jskhông áp d?ng8,11830-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll4.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll5.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll6.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll7.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll8.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll9.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
OneNote.CSSkhông áp d?ng114,95130-ngày-1321:43
OneNote.jskhông áp d?ng1,899,50630-ngày-1321:43
OneNote.ObjectModel.jskhông áp d?ng3,90430-ngày-1321:43
Onenoteframe.aspxkhông áp d?ng9,77230-ngày-1321:43
Onetnative.dll15.0.4517.1003510,6562-tháng sáu-1323:26
Onsrvu.dll15.0.4517.10032,304,7122-tháng sáu-1323:29
OSETUP.dll15.0.4517.10039,001,1282-tháng sáu-1323:27
Osetupps.dll15.0.4454.100047,74430-ngày-1321:43
OSETUPUI.dll15.0.4442.1000141,9601-tháng sáu-130:27
OSETUPUI.dll15.0.4442.1000220,8081-tháng sáu-130:27
OSETUPUI.dll15.0.4454.1000191,58430-ngày-1321:43
Osfruntimeexcelwac.jskhông áp d?ng114,10730-ngày-1321:43
Powerpointframe.aspxkhông áp d?ng23,15430-ngày-1321:43
Powerpointintl.jskhông áp d?ng84,54530-ngày-1321:43
Powerpointwebviewer.jskhông áp d?ng27,59830-ngày-1321:43
Ppintl.dll15.0.4454.10001,236,05630-ngày-1321:43
Ppserver.dll15.0.4517.10035,837,4802-tháng sáu-1323:26
Ppteditingbackendwatchdog.exe15.0.4481.100016.992 ngư?i30-ngày-1321:43
Pptembedcluster.CSSkhông áp d?ng1,3191-tháng sáu-130:28
Pptviewerbackendwatchdog.exe15.0.4502.100020,14430-ngày-1321:43
Pptviewerfrontendwatchdog.exe15.0.4481.100013,92030-ngày-1321:43
Progress.gifkhông áp d?ng6951-tháng sáu-130:24
Progress16.gifkhông áp d?ng6681-tháng sáu-130:24
Proofingwatchdog.exe15.0.4466.100020,08030-ngày-1321:43
Riched20.dll15.0.4493.10002,223,68830-ngày-1321:43
Rotatehandlecursor.CURkhông áp d?ng3261-tháng sáu-130:27
Saext.dll15.0.4454.1000303,21630-ngày-1321:43
Sandboxhost.exe15.0.4502.100015,56030-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp d?ng1,39430-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp d?ng1,66730-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp d?ng23230-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp d?ng37430-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp d?ng47530-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp d?ng48130-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp d?ng75630-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp d?ng97630-ngày-1321:43
Setup.exe15.0.4517.10031,061,5682-tháng sáu-1323:26
Slicerrenderercontrol.ascxkhông áp d?ng2,48530-ngày-1321:43
Spellingwcfprovider.exe15.0.4502.100024,25630-ngày-1321:43
Spiral.gifkhông áp d?ng6441-tháng sáu-130:25
Sqldumper.exe2011.110.2809.27109,52030-ngày-1321:43
Sqldumper.exe2011.110.2809.2795,18430-ngày-1321:43
Strings.jskhông áp d?ng1.903 ngư?i30-ngày-1321:43
Styleschromeless.CSSkhông áp d?ng96,71930-ngày-1321:43
Stylesedit.CSSkhông áp d?ng128,19630-ngày-1321:43
Stylesread.CSSkhông áp d?ng99,78430-ngày-1321:43
Stylesview.CSSkhông áp d?ng113,35030-ngày-1321:43
Sword.dll15.0.4517.10038,473,7762-tháng sáu-1323:29
System.Spatial.dll3.5.30729.50823115,08829-tháng 5-1319: 54
Timeslicerrenderercontrol.ascxkhông áp d?ng5.86530-ngày-1321:43
Uls.dll15.0.4517.1003636,6082-tháng sáu-1323:27
Uls.Native.dll15.0.4517.1003444,6082-tháng sáu-1323:27
Ulscontrollerservice.exe15.0.4460.1000196,19230-ngày-1321:43
Ulscontrollerwatchdog.exe15.0.4481.100022,15230-ngày-1321:43
Wacboot.jskhông áp d?ng4,08330-ngày-1321:43
Wacmergedmanifest.Mankhông áp d?ng815,66030-ngày-1321:43
Wacword.dll15.0.4514.100088,76830-ngày-1321:43
We_cluster.CSSkhông áp d?ng10,4901-tháng sáu-130:27
Web.configkhông áp d?ng17,73930-ngày-1321:43
Web.configkhông áp d?ng18,48230-ngày-1321:43
Web.configkhông áp d?ng6,06030-ngày-1321:43
Web.configkhông áp d?ng6,21430-ngày-1321:43
Web.configkhông áp d?ng8.305 ngư?i30-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll1.jskhông áp d?ng21,16330-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll10.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll2.jskhông áp d?ng20.40830-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll3.jskhông áp d?ng8,12330-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll4.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll5.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll6.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll7.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll8.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll9.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.CSSkhông áp d?ng94,43530-ngày-1321:43
Wordeditor.jskhông áp d?ng1,963,98030-ngày-1321:43
Wordeditor.ObjectModel.jskhông áp d?ng3,91930-ngày-1321:43
Wordeditorframe.aspxkhông áp d?ng9,28330-ngày-1321:43
Wordeditorintl.jskhông áp d?ng4,63130-ngày-1321:43
Wordviewer.CSSkhông áp d?ng69,40830-ngày-1321:43
Wordviewer.dll1.jskhông áp d?ng126,92030-ngày-1321:43
Wordviewer.dll2.jskhông áp d?ng7.50030-ngày-1321:43
Wordviewer.dll3.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordviewer.dll4.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordviewer.dll5.jskhông áp d?ng2030-ngày-1321:43
Wordviewer.jskhông áp d?ng571,00430-ngày-1321:43
Wordviewer.ObjectModel.jskhông áp d?ng3,10530-ngày-1321:43
Wordviewerappmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45630-ngày-1321:43
Wordviewerframe.aspxkhông áp d?ng9,23030-ngày-1321:43
Wordviewerintl.jskhông áp d?ng18,24830-ngày-1321:43
Wordviewerwfewatchdog.exe15.0.4481.100014,94430-ngày-1321:43
Wv_cluster.CSSkhông áp d?ng4,4641-tháng sáu-130:27
Xlembed.aspxkhông áp d?ng1.51630-ngày-1321:43
Xlitem.aspxkhông áp d?ng1,74830-ngày-1321:43
Xlpreview.aspxkhông áp d?ng9,04830-ngày-1321:43
Xlpreview.CSSkhông áp d?ng4,28630-ngày-1321:43
Xlpreview.jskhông áp d?ng20.807 ngư?i30-ngày-1321:43
Xlprintview.aspxkhông áp d?ng4.37430-ngày-1321:43
Xlsrv.dll15.0.4517.100325,907,8962-tháng sáu-1323:29
Xlviewerinternal.aspxkhông áp d?ng9,57630-ngày-1321:43
Xmlrw.dll2011.110.2809.27202,70430-ngày-1321:43
Xmlrw.dll2011.110.2809.27277,45630-ngày-1321:43
Xmlrw_xl.dll2011.110.2809.59278,12830-ngày-1321:43
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27147,40830-ngày-1321:43
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27196,04830-ngày-1321:43
Xmlrwbin_xl.dll2011.110.2809.59196,72030-ngày-1321:43
Xmsrv.dll11.0.2809.5921,070,44830-ngày-1321:43
Xmsrv.dll11.0.2809.5924,508,52830-ngày-1321:43
Xmsrv_xl.dll11.0.2809.5921,069,93630-ngày-1321:43

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817350 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Web Apps Server 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2817350 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817350

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com