MS13-051: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2003 Service Pack 3: ngày 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817421 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Gi?i quy?t m?t l? h?ng trong Microsoft Office có th? cho phép th?c thi m? t? xa n?u b?n m? m?t tài li?u văn ph?ng đ?c bi?t crafted. Ho?c, th?c thi m? t? xa có th? x?y ra n?u b?n xem trư?c ho?c m? m?t tin thư thoại đ?c bi?t crafted email trong Microsoft Outlook trong khi b?n đang s? d?ng Microsoft Word như là tr?nh so?n th?o b?c e-mail.

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-051. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Microsoft Update ho?c Windows Update có th? cung c?p b?n c?p nh?t này ngay c? khi b?n không có m?t ?ng d?ng Microsoft Office 2003 cài đ?t chuyên bi?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i Service Pack 3 (SP3) cho Microsoft văn ph?ng 2003 cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p tin yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin thư thoại đư?c hi?n th? mà tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ngăn ch?n Tất cả các dịch vụ b? ?nh hư?ng và đóng t?t c? các ?ng d?ng có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

ki?m xu?t T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t trên m?t máy tính d?a trên Windows đ? bi?t thêm chi ti?t.

Lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c ho?c s? d?ng các Chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.

Lưu ? Khi b?n lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n có th? đư?c nh?c đưa đ?a ch?a Microsoft Office 2003. Ngoài ra, b?n có th? không có tùy ch?n đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này t? cácThêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c ho?c Chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển. Có m?t s? nguyên nhân có th? cho v?n đ? này.

ki?m xu?t Thông tin v? kh? năng g? b? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng C?p Nh?t đ? bi?t thêm chi ti?t.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t này thay th? MS11-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2003: 13 tháng 9 năm 2011.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n C?p Nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? th?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Ietag.dll11.0.8164167,25619 Tháng tư năm 200709:09
Mso.dll11.0.840311,695,24807 Tháng năm 201301:02
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817421 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office InfoPath 2003
  • Microsoft Office OneNote 2003
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Publisher 2003
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Office Word Viewer 2003
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2817421 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817421

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com