MS13-054: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Lync 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817465
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng có th? cho phép th?c thi m? t? xa trên m?t h? th?ng khách hàng n?u m?t ngư?i s? d?ng dạng xem chia sẻ n?i dung đó nhúng TrueType file font.

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-054. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này

T?i thông tin

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Microsoft Lync 2013 (32-bit)

Microsoft Lync Basic 2013 (32-bit)

Microsoft Lync 2013 (64-chút)

Microsoft Lync Basic 2013 (64-chút)

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Microsoft Lync 2013 đư?c cài đ?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p tin yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin nh?n đư?c hi?n th? mà tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ngăn ch?n t?t c? các d?ch v? b? ?nh hư?ng và đóng t?t c? các ?ng d?ng có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Xem T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t b?o m?t trên m?t máy tính d?a trên Windows đ? bi?t thêm chi ti?t.

Lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c ho?c s? d?ng các Chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Xem Thông tin v? kh? năng g? b? cài đ?t văn ph?ng C?p Nh?t đ? bi?t thêm chi ti?t.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t này không thay th? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n C?p Nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Lync 2013
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Autohelper.dll15.0.4517.100466,72013-Tháng sáu-1312:45
appshapi.dll5.0.8308.2042,719,29612-Tháng sáu-1319:17
appsharingchromehook.dll15.0.4509.100020,12813-Tháng sáu-1312:45
appsharingchromehook64.dll15.0.4509.100023,18413-Tháng sáu-1312:48
appsharinghookcontroller.exe15.0.4517.100432,92813-Tháng sáu-1312:45
appsharinghookcontroller64.exe15.0.4517.100339,07213-Tháng sáu-1312:48
appsharingmediapr.dll15.0.4517.1004102,56013-Tháng sáu-1312:45
appshcom.dll5.0.8308.204293,93613-Tháng sáu-1312:45
appshvw.dll5.0.8308.2042,994,22413-Tháng sáu-1312:45
e.propertymodel.dll15.0.4466.1000900,19213-Tháng sáu-1312:45
Lync.exe15.0.4517.100418,621,08813-Tháng sáu-1312:45
lyncdesktopviewmo.dll15.0.4517.10049,787,55213-Tháng sáu-1312:45
lynchtmlconv.exe15.0.4517.10036,478,50413-Tháng sáu-1312:45
lynchtmlconvpxy.dll15.0.4454.100022,60813-Tháng sáu-1312:45
lyncmodelproxy.dll15.0.4511.10001,783,45613-Tháng sáu-1312:45
lyncvdiplugin.dll15.0.4517.1004172,19213-Tháng sáu-1312:45
meetingjoinaxoc.dll15.0.4509.100059,04013-Tháng sáu-1312:45
npmeetingjoinpluginoc.dll15.0.4509.100034,04813-Tháng sáu-1312:45
ochelper.dll15.0.4517.1004139,42413-Tháng sáu-1312:45
ocimport.dll15.0.4517.1004625,85613-Tháng sáu-1312:45
ocintldate.dll5.0.8308.20882,53613-Tháng sáu-1312:45
ocmsptls.dll5.0.8308.208832,09613-Tháng sáu-1312:45
ocoffice.dll15.0.4517.1004137,88813-Tháng sáu-1312:45
ocogl.dll5.0.8308.2081,735,24813-Tháng sáu-1312:45
ocpptview.dll5.0.8308.2081,872,48013-Tháng sáu-1312:45
ocppvwintl.dll5.0.8308.208350,82413-Tháng sáu-1312:45
ocpubmgr.exe15.0.4517.10041,291,98413-Tháng sáu-1312:45
ocrec.dll15.0.4517.1004588,96013-Tháng sáu-1312:45
ocsaext.dll5.0.8308.208296,02413-Tháng sáu-1312:45
propertymodelprox.dll15.0.4457.1000325,21613-Tháng sáu-1312:45
psom.dll15.0.4517.1004921,76013-Tháng sáu-1312:45
rdpqoemetrics.dll5.0.8308.20442,58413-Tháng sáu-1312:45
rtmcodecs.dll5.0.8308.2093,692,13613-Tháng sáu-1312:45
rtmmediamanager.dll5.0.8308.209726,65613-Tháng sáu-1312:45
rtmmvras.dll5.0.8308.20957,95213-Tháng sáu-1312:45
rtmmvrcs.dll5.0.8308.20936,44813-Tháng sáu-1312:45
rtmmvrhw.dll5.0.8308.20960,51213-Tháng sáu-1312:45
rtmpal.dll5.0.8308.209472,66413-Tháng sáu-1312:45
rtmpltfm.dll5.0.8308.2096,722,14412-Tháng sáu-1319:17
scdec.dll15.0.4454.100080,46413-Tháng sáu-1312:45
UC.dll15.0.4517.100424,961,24813-Tháng sáu-1312:45
ucaddin.dll15.0.4511.10001,011,36013-Tháng sáu-1312:45
uccapi.dll15.0.4517.10045,928,12813-Tháng sáu-1312:45
ucmapi.exe15.0.4517.1004664,22413-Tháng sáu-1312:45
ucvdi.dll15.0.4517.100422,507,24013-Tháng sáu-1312:45
vc1decodermftdll.dll5.0.8308.2091,122,92813-Tháng sáu-1312:45
win32msgqueue.dll15.0.4517.100464,70413-Tháng sáu-1312:45
Lyncwh.mmvrairspace.dll5.0.7884.047,10413-Tháng sáu-1312:45
Lyncwh.mmvrcustom.dll5.0.7884.038,88813-Tháng sáu-1312:45
Lyncwh.videocall.wavKhông áp d?ng924,78813-Tháng sáu-1312:45
Microsoft.Model.dll15.0.4511.1000284,1609-Tháng tư-138:13
Microsoft.Utilities.dll15.0.4466.1000162,3044 Tháng mư?i hai 1213:55
Ocomprivate.dll15.0.4511.1000312,8329-Tháng tư-138:16

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Lync 2013
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Autohelper.dll15.0.4517.100491,29613-Tháng sáu-1312:45
appshapi.dll5.0.8308.2043,195,97612-Tháng sáu-1319:20
appsharingchromehook.dll15.0.4509.100020,12813-Tháng sáu-1312:48
appsharingchromehook64.dll15.0.4509.100023,18413-Tháng sáu-1312:45
appsharinghookcontroller.exe15.0.4517.100432,92813-Tháng sáu-1312:48
appsharinghookcontroller64.exe15.0.4517.100339,07213-Tháng sáu-1312:45
appsharingmediapr.dll15.0.4512.1000140,44813-Tháng sáu-1312:45
appshcom.dll5.0.8308.204357,94413-Tháng sáu-1312:45
appshvw.dll5.0.8308.2043,408,94413-Tháng sáu-1312:45
e.propertymodel.dll15.0.4466.10001,288,80013-Tháng sáu-1312:45
Lync.exe15.0.4517.100422,111,39213-Tháng sáu-1312:45
lyncdesktopviewmo.dll15.0.4517.100413,072,54413-Tháng sáu-1312:45
lynchtmlconv.exe15.0.4517.10038,457,38413-Tháng sáu-1312:45
lynchtmlconvpxy.dll15.0.4454.100026,68813-Tháng sáu-1312:45
lyncmodelproxy.dll15.0.4511.10001,681,05613-Tháng sáu-1312:45
lyncvdiplugin.dll15.0.4517.1004219,80813-Tháng sáu-1312:45
meetingjoinaxoc.dll15.0.4511.100074,91213-Tháng sáu-1312:45
npmeetingjoinpluginoc.dll15.0.4509.100034,04813-Tháng sáu-1312:45
ochelper.dll15.0.4511.1000205,47213-Tháng sáu-1312:45
ocimport.dll15.0.4517.10041,057,98413-Tháng sáu-1312:45
ocintldate.dll5.0.8308.20894,31213-Tháng sáu-1312:45
ocmsptls.dll5.0.8308.2081,104,99213-Tháng sáu-1312:45
ocoffice.dll15.0.4517.1004196,25613-Tháng sáu-1312:45
ocogl.dll5.0.8308.2082,082,89613-Tháng sáu-1312:45
ocpptview.dll5.0.8308.2082,409,56813-Tháng sáu-1312:45
ocppvwintl.dll5.0.8308.208350,82413-Tháng sáu-1312:45
ocpubmgr.exe15.0.4517.10041,842,89613-Tháng sáu-1312:45
ocrec.dll15.0.4517.1004882,84813-Tháng sáu-1312:45
ocsaext.dll5.0.8308.208304,21613-Tháng sáu-1312:45
propertymodelprox.dll15.0.4457.1000461,92013-Tháng sáu-1312:45
psom.dll15.0.4517.10041,313,44013-Tháng sáu-1312:45
rdpqoemetrics.dll5.0.8308.20444,12013-Tháng sáu-1312:45
rtmcodecs.dll5.0.8308.2093,945,06413-Tháng sáu-1312:45
rtmmediamanager.dll5.0.8308.209880,25613-Tháng sáu-1312:45
rtmmvras.dll5.0.8308.20967,68013-Tháng sáu-1312:45
rtmmvrcs.dll5.0.8308.20940,03213-Tháng sáu-1312:45
rtmmvrhw.dll5.0.8308.20970,24013-Tháng sáu-1312:45
rtmpal.dll5.0.8308.209585,81613-Tháng sáu-1312:45
rtmpltfm.dll5.0.8308.2097,735,90412-Tháng sáu-1319:20
scdec.dll15.0.4457.1000113,23213-Tháng sáu-1312:45
UC.dll15.0.4517.100435,544,80013-Tháng sáu-1312:45
ucaddin.dll15.0.4511.10001,430,68813-Tháng sáu-1312:45
uccapi.dll15.0.4517.10049,105,60013-Tháng sáu-1312:45
ucmapi.exe15.0.4517.1004859,29613-Tháng sáu-1312:45
ucvdi.dll15.0.4517.100431,889,12813-Tháng sáu-1312:45
vc1decodermftdll.dll5.0.8308.2091,173,61613-Tháng sáu-1312:45
win32msgqueue.dll15.0.4517.100483,13613-Tháng sáu-1312:45
Lyncwh.mmvrairspace.dll5.0.7884.054,76813-Tháng sáu-1312:45
Lyncwh.mmvrcustom.dll5.0.7884.044,00813-Tháng sáu-1312:45
Lyncwh.videocall.wavKhông áp d?ng924,78813-Tháng sáu-1312:45
Microsoft.Model.dll15.0.4511.1000284,1609-Tháng tư-138:26
Microsoft.Utilities.dll15.0.4466.1000162,3044 Tháng mư?i hai 1214:24
Ocomprivate.dll15.0.4511.1000312,8329-Tháng tư-138:29
 
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
  • Microsoft Lync 2013

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817465 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbqfe kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2817465 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817465

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com