Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp): ngày 13 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817503 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Phiên b?n hotfix này là không c?n có s?n v? m?t v?n đ? có ?nh hư?ng đ?n cài đ?t chuyên bi?t gói.

Đ? t?i xu?ng hotfix gói chính xác c?a Outlook 2013, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2817347 Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2013 (Outlook-x-none.msp; Outlookintl-en-US.msp): ngày 13 tháng 8 năm 2013
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Outlook 2013 là ngày ngày 13 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • ID h?i tho?i c?a s?n ph?m là khác nhau trong năm 2013 Outlook và Outlook Web App.
 • Gi? đ?nh r?ng có m?t ngư?i s? d?ng có tiêu đ? công vi?c bao g?m văn b?n "Trên thay m?t c?a". B?n nh?n đư?c thông báo email đư?c g?i b?i m?t ngư?i s? d?ng thay m?t cho các ngư?i dùng khác trong Outlook 2013. Khi b?n chuy?n ti?p tin thư thoại email này và ch? đ?i m?t vài giây, văn b?n "Trên thay m?t c?a" trong trư?ng t? c?a thông báo đ? g?i email gi?i quy?t như là ngư?i dùng đ? có văn b?n "Trên thay m?t c?a" trong tiêu đ? công vi?c c?a h?...
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Trương m?c vùng và m?t tài kho?n Microsoft Office 365 có cùng chính tên người dùng (UPN).
  • M?t kh?u cho hai tài kho?n là khác nhau, và b?n ghi d?ch v? Thư mục Họat động liên bang không đư?c s? d?ng trong tên mi?n.
  • B?n kí nh?p vào h?p thư Office 365 b?ng cách s? d?ng các tài kho?n Office 365.
  • B?n t?o m?t yêu c?u g?p m?t, và sau đó b?n m?i ngư?i tham d? không đư?c di chuy?n vào tài kho?n Office 365.
  Trong t?nh hu?ng này, thông tin r?nh/b?n Hi?n th? không có thông tin.
 • Khi b?n m? m?t m?c đ? lưu cu?c h?p ho?c cu?c h?n m?c m?t l?n n?a vào năm 2013 Outlook, b?n không th? thay đ?i s? nh?y c?m c?a m?t hàng đó.
 • Khi b?n thay đ?i h?nh th?c kí nh?p cho m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? lưu tr? trong Outlook 2013, s? thay đ?i s? không đư?c lưu.
 • Gi? s? r?ng b?n ch?n hộp kiểm tra C?p nh?t thông tin theo d?i, và sau đó xóa ph?n ?ng mà không ch?a các nh?n xét trong Outlook 2013. Khi b?n nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i m?t yêu c?u g?p m?t mà làm cho không có thay đ?i đ? cu?c h?p và có ch?a không có văn b?n b? sung, m?c tr?ng s? không b? xóa sau khi nó đư?c theo d?i.
 • Khi b?n thêm ngư?i đ?i di?n cho m?t tài kho?n trong Outlook 2013, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  cài đ?t chuyên bi?t các đ?i bi?u đ? không đư?c lưu đúng. Không th? kích ho?t g?i-trên-thay m?t-c?a danh sách. B?n không có đ? quy?n đ? th?c hi?n thao tác này trên đ?i tư?ng này.
 • Khi b?n s? d?ng Outlook 2013 và có Microsoft Dynamics CRM cài đ?t chuyên bi?t, Outlook 2013 tai n?n.
 • Khi b?n m? m?t l?ch dùng chung trong Outlook 2013, b?n không th? nh?n th?y các m?c có trạm đậu "mi?n phí" ngay c? khi b?n có quy?n truy c?p đ? xem các m?c r?nh/b?n.
 • Khi b?n t?o m?t yêu c?u g?p m?t trong Outlook 2013, b?n ch? có th? nh?n đư?c l?i đ? ngh? ph?ng trong gi? làm vi?c đ?u tiên 12 T? Th?i đi?m B?t đ?u làm vi?c. Ví d?, n?u b?n đ?t th?i gian B?t đ?u làm vi?c đ?n 00:00, khi b?n t?o m?t yêu c?u g?p m?t cho 12:30, b?n không th? nh?n đư?c l?i đ? ngh? ph?ng.
 • Khi b?n có m?t l?ch b? sung trên m?t h? sơ vào năm 2013 Outlook, đ?a ch? h?p thư trên nh?n l?ch ánh sáng màu xám và khó khăn đ? đ?c.
 • Khi b?n ki?m nh?p m?t nhà cung c?p trong MAPISVC.INF, đư?ng d?n đ?y đ? c?a các nhà cung c?p DLL không th? ch?a th?i gian.
 • Khi b?n đ?ng b? hoá Outlook 2013 v?i Microsoft SharePoint 2013 trong Microsoft Office 365, danh sách nhiệm vụ đư?c hi?n th? như thay đ?i.
 • Khi b?n vô hi?u hóa và sau đó kích ho?t m?t quy t?c áp d?ng m?t chính sách lưu gi? ngày nh?n đư?c các m?c trong Outlook 2013, lưu gi? ngày c?a m?t hàng b? ?nh hư?ng đư?c thi?t l?p không chính xác.
 • Khi b?n m? m?t m?c đ? g?i hai l?n vào năm 2013 Outlook, b?n không th? xem theo d?i thông tin v? kho?n m?c.
 • Khi b?n g?i m?t thư email có m?t chính sách lưu gi? đư?c áp d?ng vào năm 2013 Outlook, thông báo đ? g?i email s? hi?n th? m?t ngày không chính xác lưu gi?.
 • Khi b?n th?c hi?n m?t yêu c?u Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange (EWS) có ch?a nh?ng kí t? đ?i di?n Unicode ho?c fetches Unicode kí t? đ?i di?n thông qua m?t ?ng d?ng thư Outlook vào năm 2013 Outlook, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  kí t? đ?i di?n không h?p l? trong b? m? hóa nh?t đ?nh.
 • Khi b?n m? m?t yêu c?u g?p m?t trong Outlook 2013, t? ch?c yêu c?u g?p m?t đư?c hi?n th? như m?t tên phân bi?t di s?n thay v? m?t email n?u yêu c?u g?p m?t đư?c t?o ra b?ng tài kho?n mà là ?n ho?c m?t tích trong cu?n sách đ?a ch? gián tuy?n.
 • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i các OutlookSecureTempFolder Chu?i các giá tr? đ? thay đ?i đư?ng d?n t?p tin t?m th?i cho Outlook 2013. Khi b?n kh?i đ?ng l?i Outlook 2013 và sau đó m? m?t ph?n đính kèm t? m?t email, các t?p tin t?m th?i đư?c lưu trong c?p T?p Internet t?m th?i.
 • Khi b?n l?p k? ho?ch m?t cu?c h?p t?i Outlook 2013, thông tin r?nh/b?n ngư?i tham d? trên tab H? tr? l?p l?ch tr?nh có s?n.
 • Gi? s? r?ng b?n đ?t c?u h?nh m?t c?u h?nh email trong ch? đ? tr?c tuy?n trong Outlook 2013. Khi b?n kh?i đ?ng l?i Outlook 2013, m?c tin thư thoại t?o tra c?u c?a c?u h?nh email đư?c lo?i b?.
 • Khi b?n vô hi?u hóa nút ch?n m?t Đáp lại tất trong Outlook 2013, Đáp lại tất các nút ch?n m?t không vô hi?u hóa trong ngăn xem trư?c.
 • Khi b?n g?i m?t thư email chia s? chia s? l?ch vào năm 2013 Outlook, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i trong khi chu?n b? cho chia s? tin thư thoại.
 • Khi b?n ch?y các ch?c năng g?i như ph?n đính kèm vào năm 2013 Excel đ? g?i m?t b?ng tính như b?n đính kèm b?ng cách s? d?ng Outlook 2013, Excel 2013 tai n?n.
 • Khi b?n t?o c?u h?nh m?i ho?c ch?y nhi?m v? Ki?m tra E-mail AutoConfiguration vào năm 2013 Outlook, b?n nh?n đư?c m?t c?nh báo ch?ng ch?.
 • Khi b?n t?t h?nh ?nh c?a email thông báo ngư?i g?i và ngư?i nh?n trong m?t cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2013 có m?t ?ng d?ng thư Outlook cài đ?t chuyên bi?t, kho?ng tr?ng gi?a băng và tiêu đ? thư email tăng trên ngăn đ?c.
 • Gi? s? r?ng b?n kích ho?t ch?c năng Xem Lịch cho m?t l?ch đư?c chia s? có ch?a nhi?u phân lo?i m?t hàng trong Outlook 2013. Khi b?n di chuy?n theo chi?u căn ngang đ? xem các cu?c h?n trong l?ch dùng chung, các cu?c h?n m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? xu?t hi?n.
 • Khi b?n b?t tính năng đ? xem kho lưu tr? tr?c tuy?n c?a ngư?i qu?n l? trong Outlook 2010, hai kho lưu tr? tr?c tuy?n có cùng tên đư?c hi?n th?.

Thông tin thêm

B?t đ?u t? ngày 13 tháng 8 năm 2013 gói hotfix cho Microsoft Outlook 2013, Office 365 khách s? nh?n th?y r?ng Outlook s? d?ng URL sau:

https://Nexus.officeapps.Live.com
Outlook s? d?ng URL này truy?n đ?t trạm đậu k?t n?i và s?c kh?e cho b?n ghi d?ch v? Microsoft Office 365.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817503 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbmt KB2817503 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817503

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com