Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): ngày 13 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817587 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft d? án Server 2010 là ngày ngày 13 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Gi? s? r?ng b?n thu?c v? nhi?u các nhóm bảo mật có nhi?u lo?i b?o m?t áp d?ng, và các lo?i b?o m?t có nhi?u permissionsapplied RBS năng đ?ng. Khi b?n di chuy?n t? m?t trong nh?ng d? án chi ti?t trang (PDP) khác, nó có th? m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có m?t trong hai d? án Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ho?c Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510766 Danh sách các gói t?t c? các SharePoint 2010 và Office Server 2010 SP1
2687522 Danh sách các gói t?t c? các SharePoint 2010 và Office Server 2010 SP2

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? kh?c ph?c v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pjsrvloc2010-kb2817587-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7106.500049,407,21625-B?y-130:32

Thông tin t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pjsrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,205,63224-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng3,205,63224-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,204,60824-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,205,12024-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng3,206,65624-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,145,79224-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ng3,418,62424-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng3,210,24024-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng3,454,46424-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ng3,205,12024-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng3,205,63224-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-nó-it.mspKhông áp d?ng3,205,12024-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng3,205,63224-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng3,205,12024-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ng3,473,40824-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng3,233,28024-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng3,205,63224-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ng3,233,79224-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng3,233,79224-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng3,206,14424-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng3,205,63224-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-sl-si.mspKhông áp d?ng3,205,12024-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ng3,204,60824-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-en-tr.mspKhông áp d?ng3,205,12024-Tháng b?y-1310:00
Pjsrvmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng3,206,14424-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng3,205,12024-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng3,205,12024-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng9,008,64024-Tháng b?y-1310:01
Pjsrvwfe-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Addpublishsps12.SQLKhông áp d?ng380,45020-Tháng 11-1214:59
Addpubsps12.SQLKhông áp d?ng1,256,01825 Tháng 6, 1314:23
Addpubtab12.SQLKhông áp d?ng240,92322 Tháng 5, 1318:49
Addqueue1projectsps12.SQLKhông áp d?ng91,52113-Tháng 3-1222:43
Addqueue1timesheetsps12.SQLKhông áp d?ng92,76013-Tháng 3-1222:43
Addreportingsps12.SQLKhông áp d?ng1,477,41615-Tháng 5-1215:16
Addreptab12.SQLKhông áp d?ng58,85713-Tháng 3-1222:43
Addsps12.SQLKhông áp d?ng562,29422 Tháng tư 132:55
Addversionsps12.SQLKhông áp d?ng166,07113-Tháng 3-1222:43
Addverstab12.SQLKhông áp d?ng124,03214-Tháng hai-1319:11
Addworkingsps12.SQLKhông áp d?ng120,66013-Tháng 3-1222:43
Addworksps12.SQLKhông áp d?ng125,5197 Tháng 1220:17
Addworktab12.SQLKhông áp d?ng132,61122 Tháng 5, 1318:49
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89311 Tháng tám 3022:05
Autogen.SQLKhông áp d?ng22,80213-Tháng 3-1222:43
Createpsiserviceapp.aspxKhông áp d?ng6.132 ngư?i20-Tháng 11-1214:43
Createpwa.aspx14.0.700618,93820-Tháng 11-1215:06
Dataedit.dll14.0.7101.5000449,20822 Tháng tư 133:10
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46318 Tháng 1117:18
Gridsatellite.Debug.jsKhông áp d?ng53,88923-Tháng b?y-1310:53
Gridsatellite.jsKhông áp d?ng36,45823-Tháng b?y-1310:53
Locktask.aspx14.0.61228,05615-Tháng 5-1215:21
Managecategories.aspx14.0.61027,26327 Tháng tư, 1114:07
Managegroups.aspx14.0.61027,06327 Tháng tư, 1114:07
Managepsiserviceapp.aspx14.0.70065,03320-Tháng 11-1214:43
Managepwa.aspx14.0.70067.80020-Tháng 11-1214:43
Managetemplates.aspx14.0.61027,33227 Tháng tư, 1114:07
Manageusers.aspx14.0.610211,56527 Tháng tư, 1114:07
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.7005.10005,323,34431-Tháng mư?i-124:36
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.7106.5000289,46423-Tháng b?y-1311:03
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.7106.5000498,36023-Tháng b?y-1311:03
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.7106.50007,277,24023-Tháng b?y-1311:03
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6122.50002,148,96815-Tháng 5-1214:21
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.7011.1000483,4886 Tháng 3 130:14
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll14.0.7106.50001,051,36823-Tháng b?y-1311:03
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.7106.50002,075,36823-Tháng b?y-1311:03
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll14.0.7104.50005,982,90425 Tháng 6, 1314:37
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.7106.5000494,26423-Tháng b?y-1311:03
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.7101.5000133,81622 Tháng tư 131:49
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.7007.1000789,07212 Tháng mư?i hai 134:56
Mytaskssatellite.jsKhông áp d?ng39,2877 Tháng 1220:22
Pdplib.Debug.jsKhông áp d?ng79,31115-Tháng 5-1215:21
Pdplib.jsKhông áp d?ng53,41315-Tháng 5-1215:21
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.Library.configKhông áp d?ng60929-Tháng 3-1120:41
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.100011.712 ngư?i20-Tháng 12-1017:37
Projectcentersatellite.Debug.jsKhông áp d?ng14,17220-Tháng 7-1114:13
Projectcentersatellite.jsKhông áp d?ng10,42220-Tháng 7-1114:13
Projectdrilldownsatellite.Debug.jsKhông áp d?ng111,8515 Tháng 1115:17
Projectdrilldownsatellite.jsKhông áp d?ng72,1075 Tháng 1115:17
Projectserverscripts.Debug.jsKhông áp d?ng414,86130-Tháng mư?i-1222:24
Projectserverscripts.jsKhông áp d?ng308,95930-Tháng mư?i-1222:24
Pwaparts.ascxKhông áp d?ng19,50416-Tháng mư?i-1219:46
Shell.Debug.jsKhông áp d?ng80,09810-Jan-1217:11
Shell.jsKhông áp d?ng51,12610-Jan-1217:11
Statusapprovalssatellite.jsKhông áp d?ng19,99523-Tháng b?y-1310:53
Timesheetsatellite.jsKhông áp d?ng56,37930-Tháng mư?i-1222:24

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817587 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2817587 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817587

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com