Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Foundation 2010 (máy ch? SharePoint Foundation tr?n gói): ngày 13 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817594 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Lưu ?M?t l?i có th? x?y ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n phát hành ngày 13 tháng 8 năm 2013 c?a gói này cumulative update trên m?t máy tính mà có Office 2010 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi đ? gi?i quy?t v?n đ? này, và b?n có th? t?i v? các phiên b?n C?p Nh?t c?a gói này cumulative update trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2825990. N?u b?n đ? t?i v? và tri?n khai vi?c phát hành ngày 13 tháng 8 năm 2013 ban đ?u c?a gói này cumulative update, và l?i không x?y ra, b?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n C?p Nh?t c?a gói cumulative update.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Cumulative update C?p Nh?t gói cho Microsoft SharePoint Foundation 2010 ch?a hotfix cho SharePoint Foundation 2010 các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh k? t? vi?c phát hành c?a SharePoint Foundation 2010.

Lưu ? Đi?u này xây d?ng 14.0.7106.5000 c?a gói cumulative update.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và C?p Nh?t b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SharePoint Foundation 2010 C?p Nh?t b?n phát hành gói.

Các lưu ? quan tr?ng v? gói cumulative update
  • Microsoft Office 2010 hotfix đư?c bây gi? đa ngôn ng?. Này gói tích l?y có b?n C?p Nh?t cho t?t c? ngôn ng?.
  • Này gói tích l?y bao g?m t?t c? các thành ph?n máy ch? gói. Ngoài ra, gói này cumulative update C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

Gi?i pháp

V?n đ? này gói tích l?y s?a ch?a

Này gói tích l?y s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
  • 2817582 Mô t? SharePoint Foundation 2010 hotfix gói (Wss-x-none.msp): ngày 13 tháng 8 năm 2013

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update cho SharePoint Foundation 2010

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

SharePoint Foundation 2010 hotfix đư?c bao g?m trong gói tích l?y cho SharePoint Foundation 2010

Này gói tích l?y ch?a t?t c? các t?p tin .msp đư?c phát hành như là b?n s?a l?i ho?c như khu v?c thông tin C?p Nh?t nh?m m?c tiêu SharePoint Foundation 2010.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 (SP1) ho?c Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510766 Danh sách các gói SharePoint 2010 và Office Server 2010 SP1
2687522 Danh sách các gói SharePoint 2010 và Office Server 2010 SP2

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Ubersts2010-kb2817594-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7106.5000142,639,92825-B?y-139:18
Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
WSS-x-none.mspkhông áp d?ng36,226,04824-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng4,431,36024-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng4,459,00824-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-ca-es.mspkhông áp d?ng4,395,00824-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng4,426,75224-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-da-dk.mspkhông áp d?ng4,405,76024-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-de-de.mspkhông áp d?ng4,496,38424-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-el-gr.mspkhông áp d?ng4,619,26424-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-en-us.mspkhông áp d?ng3,034,62424-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-es-es.mspkhông áp d?ng4,411,90424-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-et-ee.mspkhông áp d?ng4,404,73624-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng4,389,37624-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng4,411,39224-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng4,423,68024-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-gl-es.mspkhông áp d?ng4,406,78424-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-ông-il.mspkhông áp d?ng4,414,97624-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-chào-in.mspkhông áp d?ng4,466,17624-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng4,419,07224-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng4,623,36024-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng4,406,27224-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng4,418,56024-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-kk-kz.mspkhông áp d?ng4,452,86424-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng4,401,15224-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-lt-lt.mspkhông áp d?ng4,416,51224-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng4,590,59224-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-nb-no.mspkhông áp d?ng4,398,59224-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng4,524,03224-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng4,498,94424-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-pt-br.mspkhông áp d?ng4,413,44024-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng4,413,95224-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng4,596,22424-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng4,577,79224-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng4,431,36024-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-sl-si.mspkhông áp d?ng4,416,51224-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng4,420,09624-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-sv-se.mspkhông áp d?ng4,400,12824-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-th-th.mspkhông áp d?ng4,445,18424-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-en-tr.mspkhông áp d?ng4,409,34424-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng4,460,03224-Tháng b?y-1310:16
Wssmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng4,386,81624-Tháng b?y-1310:15
Wssmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng4,393,47224-Tháng b?y-1310:16

WSS-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Accessdenied.aspxkhông áp d?ng2,71808 Tháng chín, 200902:34
Accountpickerandlink.ascxkhông áp d?ng2.347 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Acleditor.ascxkhông áp d?ng9.59223 Tháng mư?i m?t, 200922:32
Aclinv.aspxkhông áp d?ng13,591Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Actionbar.ascxkhông áp d?ng2,46419 Tháng tám, 200915:54
Actionredirect.aspxkhông áp d?ng89620 Tháng 12 năm 201112:02
Activate.aspxkhông áp d?ng13.69729 Tháng 3 năm 201118:42
Addbdcaction.aspxkhông áp d?ng13,144Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Addbdcapplication.aspxkhông áp d?ng9,356Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Addcontenttypetolist.aspxkhông áp d?ng7,98801 Tháng chín, 200918:49
Addfieldfromtemplate.aspxkhông áp d?ng10.467 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Addgallery.aspxkhông áp d?ng11,74323 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Addincomingurl.aspxkhông áp d?ng4,70910 Tháng ba, 200910:57
Addrole.aspxkhông áp d?ng68,638Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Addwrkfl.aspxkhông áp d?ng51,329Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Admin.asmxkhông áp d?ng8623 Tháng 1 năm 200612:39
Admin.Masterkhông áp d?ng30,79829 Tháng 3 năm 201118:41
Adminconfigceip.aspxkhông áp d?ng7,75523 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Adminconfigintro.aspxkhông áp d?ng8,896Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Adminconfigresults.aspxkhông áp d?ng5.249Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Adminconfigservices.aspxkhông áp d?ng10,163Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Adminconfigservicesresults.aspxkhông áp d?ng5,05805 Tháng mư?i năm 200905:07
Admindisco.aspxkhông áp d?ng1.28715 Tháng mư?i năm 200710:53
Adminrecyclebin.aspxkhông áp d?ng21,134Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Adminwsdl.aspxkhông áp d?ng9,47615 Tháng mư?i năm 200710:53
Advsetng.aspxkhông áp d?ng32,069Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Aggregationcustomize.aspxkhông áp d?ng13.303 ngư?i17 Tháng hai, 201021:40
Aggregationsettings.aspxkhông áp d?ng8,16320 Tháng 12 năm 201112:02
Alertsdisco.aspxkhông áp d?ng1.31715 Tháng mư?i năm 200710:53
Alertswsdl.aspxkhông áp d?ng8.826 ngư?i15 Tháng mư?i năm 200710:53
Allcategories.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Allcomments.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Allitems.aspxkhông áp d?ng3,12523 Tháng mư?i m?t, 200922:32
Allitems.aspxkhông áp d?ng3,12523 Tháng mư?i m?t, 200922:33
Allitems.aspxkhông áp d?ng3,37305 Tháng mư?i năm 200905:08
Allitems.aspxkhông áp d?ng4,54805 Tháng mư?i năm 200905:10
Allposts.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Alternateurlcollections.aspxkhông áp d?ng7,32419-Jan-200908:06
Application.Masterkhông áp d?ng13.50028 Tháng tám, 200911:36
Applicationassociations.aspxkhông áp d?ng5,51320 Tháng tư năm 200903:57
Applicationassociationsdialog.aspxkhông áp d?ng3,51301 Tháng chín, 200918:50
Applicationassociationsview.ascxkhông áp d?ng4,37320 Tháng tư năm 200903:57
Applicationcreated.aspxkhông áp d?ng4.339Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Applicationpoolsection.ascxkhông áp d?ng8,56110 Tháng tư năm 200916:55
Applications.aspxkhông áp d?ng3.95101 Tháng chín, 200918:52
Applicationv4.Masterkhông áp d?ng20,92629 Tháng 3 năm 201118:40
Approve.aspxkhông áp d?ng6,574Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Appwpresweb.configkhông áp d?ng1.22521 Tháng 12 năm 201115:21
Archive.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Aspxform.aspxkhông áp d?ng5,11703 Tháng 12 năm 201118:26
Associatedgroups.aspxkhông áp d?ng4,67301 Tháng chín, 200918:49
Assocwrkfl.aspxkhông áp d?ng4,55001 Tháng chín, 200918:49
Attachfile.aspxkhông áp d?ng6,398Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Authenticate.aspxkhông áp d?ng1.029 ngư?i19 Tháng 9 năm 200804:58
Authentication.aspxkhông áp d?ng14,048Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Authenticationdisco.aspxkhông áp d?ng1.305 ngư?i15 Tháng mư?i năm 200710:52
Authenticationproviders.aspxkhông áp d?ng5.164 ngư?i30 Tháng sáu, 200911:56
Authenticationwsdl.aspxkhông áp d?ng5,970Sáu tháng mư?i m?t, 200701:57
Avadmin.aspxkhông áp d?ng9,865Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Avreport.aspxkhông áp d?ng11,709Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Backlinks.aspxkhông áp d?ng4,16201 Tháng chín, 200918:52
Backup.aspxkhông áp d?ng15,236Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Backuphistory.aspxkhông áp d?ng20,743Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Backups.aspxkhông áp d?ng3,93601 Tháng chín, 200918:52
Backupsettings.aspxkhông áp d?ng8,674Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Backupstatus.aspxkhông áp d?ng10.51613 Tháng tám, 200918:17
BDC.SQLkhông áp d?ng555,74613 Tháng 3 năm 201220:47
Bdcadminservice.SVCkhông áp d?ng332Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:13
Bdcapplications.aspxkhông áp d?ng14.129 ngư?i18 Tháng năm, 201115:52
Bdcfinderconfigurator.ascxkhông áp d?ng3,34223 Tháng mư?i m?t, 200922:32
Bdclobsettings.aspxkhông áp d?ng7,323Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Bdcresolverpickerservice.SVCkhông áp d?ng402Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:13
Bdcservice.SVCkhông áp d?ng38316 Tháng 11 năm 201115:16
Blockedfiletype.aspxkhông áp d?ng4,26919 Tháng 9 năm 200804:59
Bloghome.aspxkhông áp d?ng3,21025 Tháng tám, 200914:23
Bpcf.aspxkhông áp d?ng15,09203 Tháng 12 năm 201118:26
Browserceipsection.ascxkhông áp d?ng2,77003 Tháng b?y năm 200902:11
Businessdatafieldeditor.ascxkhông áp d?ng4,14213 Tháng b?y năm 200907:38
Businessdatasynchronizer.aspxkhông áp d?ng3,39813 Tháng b?y năm 200907:36
Buttonsection.ascxkhông áp d?ng2.802 ngư?i28 Tháng tám, 200911:36
Byauthor.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Bycategory.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Calendar.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Calendarservice.ashxkhông áp d?ng20530 Tháng sáu, 200911:57
Calltrackmark.aspxkhông áp d?ng21120 Tháng 12 năm 201112:02
Category.aspxkhông áp d?ng7,17329 Tháng 3 năm 201118:42
Certificatesettingsection.ascxkhông áp d?ng10,749Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Changecontenttypeoptionalsettings.aspxkhông áp d?ng9,954Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Changecontenttypeorder.aspxkhông áp d?ng8,713Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Changefieldorder.aspxkhông áp d?ng8,768Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:08
CheckIN.aspxkhông áp d?ng15,863Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:08
Chkperm.aspxkhông áp d?ng10,685Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Circulationconfirm.aspxkhông áp d?ng21620 Tháng 12 năm 201112:02
Client.configkhông áp d?ng2,12516 Tháng 11 năm 201115:16
Client.configkhông áp d?ng2,36921 Tháng 12 năm 201115:21
Client.configkhông áp d?ng2.53521 Tháng 12 năm 201115:21
Client.configkhông áp d?ng98221 Tháng 12 năm 201115:21
Client.SVCkhông áp d?ng402Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:13
Cloudweb.configkhông áp d?ng46,70521 Tháng 12 năm 201115:21
Cntdbadm.aspxkhông áp d?ng6,24919-Jan-200908:06
Commandui.ashxkhông áp d?ng20315 Tháng mư?i năm 200710:49
Compat.Browserkhông áp d?ng62,15616 Tháng 10 năm 201218:04
Configdb.SQLkhông áp d?ng97,09922 Tháng tư năm 201301:09
Configssc.aspxkhông áp d?ng6,853Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Configup.SQLkhông áp d?ng21,11122 Tháng tư năm 201301:10
Configupddl.SQLkhông áp d?ng13813 Tháng 3 năm 201220:47
Configurationwizards.aspxkhông áp d?ng3,97501 Tháng chín, 200918:52
Confirmation.aspxkhông áp d?ng1.430 ngư?i19 Tháng 9 năm 200804:58
Conngps.aspxkhông áp d?ng8,41103 Tháng 12 năm 201118:26
Contentdatabasesection.ascxkhông áp d?ng7,93213 Tháng b?y năm 200907:36
Copy.aspxkhông áp d?ng15,82823 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Copydisco.aspxkhông áp d?ng1.28515 Tháng mư?i năm 200710:53
Copyresults.aspxkhông áp d?ng10,605Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Copyrole.aspxkhông áp d?ng68,673Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Copyutil.aspxkhông áp d?ng2.303 ngư?i19 Tháng 9 năm 200804:58
Copywsdl.aspxkhông áp d?ng11,26915 Tháng mư?i năm 200710:53
Create.aspxkhông áp d?ng33,25720 Tháng 12 năm 201112:52
Createadaccount.aspxkhông áp d?ng7,11319 Tháng 9 năm 200804:58
Createdls.aspxkhông áp d?ng3,37305 Tháng mư?i năm 200905:08
Createexternalurl.aspxkhông áp d?ng4.41810 Tháng ba, 200910:57
Createlistpickerpage.aspxkhông áp d?ng4.921Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Createsite.aspxkhông áp d?ng17,127Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Createv4pageslib.aspxkhông áp d?ng3,45701 Tháng chín, 200918:52
Createwebpage.aspxkhông áp d?ng3.574 ngư?i23 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Createws.aspxkhông áp d?ng5,053Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Csisrv.dll14.0.7104.50003,371,76828 Tháng 6 năm 201314:44
Csisrvexe.exe14.0.7011.1000635,61608 Tháng 3 năm 201316:05
Ctypedit.aspxkhông áp d?ng12.158 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ctypenew.aspxkhông áp d?ng12.343 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Databasestatus.aspxkhông áp d?ng5,246Tháng năm tháng sáu, 200904:37
Date.aspxkhông áp d?ng7.284 ngư?i29 Tháng 3 năm 201118:42
DatePicker.Debug.jskhông áp d?ng30,8488-23/201204:29
DatePicker.jskhông áp d?ng20,4138-23/201204:29
Deactivatefeature.aspxkhông áp d?ng3,34419 Tháng 9 năm 200804:59
Deactivatefeature.aspxkhông áp d?ng4.240 ngư?i20 Tháng 12 năm 201112:02
Default.aspxkhông áp d?ng1.27016 Tháng mư?i hai, 200820:38
Default.aspxkhông áp d?ng1.513 ngư?i30/10 / 201218:45
Default.aspxkhông áp d?ng1.934Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:11
Default.aspxkhông áp d?ng3,06912 Tháng mư?i hai, 200918:10
Default.aspxkhông áp d?ng3.752 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:11
Default.aspxkhông áp d?ng3,966Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Default.aspxkhông áp d?ng4,027Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Default.aspxkhông áp d?ng5,170Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Default.aspxkhông áp d?ng52207 Tháng b?y năm 200916:13
Default.aspxkhông áp d?ng53029 Tháng ba, 200902:42
Default.aspxkhông áp d?ng7,37123 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Default.aspxkhông áp d?ng7,41629 Tháng 3 năm 201118:42
Default.Masterkhông áp d?ng29.75329 Tháng 3 năm 201118:42
Defaultcontentdb.aspxkhông áp d?ng6,66819-Jan-200908:06
Defaultdws.aspxkhông áp d?ng4,316Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Defaulttemplates.ascxkhông áp d?ng170,04322 Tháng tư năm 201301:10
Delete.aspxkhông áp d?ng2.298 ngư?i16 Tháng mư?i hai, 200820:33
Deletedls.aspxkhông áp d?ng3,37305 Tháng mư?i năm 200905:08
Deletemu.aspxkhông áp d?ng18820 Tháng 12 năm 201112:03
Deletesiteconfig.aspxkhông áp d?ng12,507Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Deleteweb.aspxkhông áp d?ng8,02329 Tháng 3 năm 201119:02
Deletewebapplication.aspxkhông áp d?ng6,837Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Delsite.aspxkhông áp d?ng7,483Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Deploysolution.aspxkhông áp d?ng10,308Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Designmodeconsole.ascxkhông áp d?ng2,32908 Tháng 9 năm 200802:28
Diagnosticsdisco.aspxkhông áp d?ng1.333 ngư?i22 Tháng 9 năm 200822:21
Diagnosticswsdl.aspxkhông áp d?ng4.67922 Tháng 9 năm 200822:22
Dialog.Masterkhông áp d?ng11,76630 Tháng mư?i m?t, 200917:26
Discbar.aspxkhông áp d?ng2,37119 Tháng 9 năm 200804:58
Dispform.aspxkhông áp d?ng13,78620 Tháng 12 năm 201112:06
Dispform.aspxkhông áp d?ng13,78620 Tháng 12 năm 201112:07
Dispform.aspxkhông áp d?ng14,31120 Tháng 12 năm 201112:11
Dispform.aspxkhông áp d?ng2,42817 Tháng hai, 200915:55
Disppost.aspxkhông áp d?ng3,23425 Tháng tám, 200914:23
Dispsr.aspxkhông áp d?ng2.702 ngư?i25 Tháng tám, 200914:27
Dladvopt.aspxkhông áp d?ng19,693Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Dmscmd.aspxkhông áp d?ng5,81019-Jan-200908:06
Doctrancustomizeadmin.aspxkhông áp d?ng8,00719-Jan-200908:06
Doctrans.aspxkhông áp d?ng11,641Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Doctransadmin.aspxkhông áp d?ng8,01019-Jan-200908:06
Download.aspxkhông áp d?ng15519 Tháng 9 năm 200804:58
Downloadexternaldata.aspxkhông áp d?ng86707-Jan-200920:14
Dspsettings.aspxkhông áp d?ng15,079Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Dspstsdisco.aspxkhông áp d?ng1.293 ngư?i15 Tháng mư?i năm 200710:53
Dspstswsdl.aspxkhông áp d?ng10,96815 Tháng mư?i năm 200710:53
Dwdcw20.dll14.0.7101.5000637,60822 Tháng tư năm 201301:44
DWS.aspxkhông áp d?ng4,57823 Tháng mư?i m?t, 200922:32
Dwsdisco.aspxkhông áp d?ng1,29115 Tháng mư?i năm 200710:53
Dwswsdl.aspxkhông áp d?ng20.225 ngư?i15 Tháng mư?i năm 200710:53
Editaccount.aspxkhông áp d?ng18,521Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Editbdcaction.aspxkhông áp d?ng12,810Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Editcategory.aspxkhông áp d?ng13,76329 Tháng 3 năm 201118:43
Editcomment.aspxkhông áp d?ng13,76329 Tháng 3 năm 201118:42
Editcopyinformation.aspxkhông áp d?ng13,08423 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Editform.aspxkhông áp d?ng13,76329 Tháng 3 năm 201118:41
Editform.aspxkhông áp d?ng13,76329 Tháng 3 năm 201118:42
Editform.aspxkhông áp d?ng13,96929 Tháng 3 năm 201118:44
Editform.aspxkhông áp d?ng4,58225 Tháng tám, 200914:23
Editgrp.aspxkhông áp d?ng19,259Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Editincomingurl.aspxkhông áp d?ng4.92028 Tháng tám, 200911:37
Editindex.aspxkhông áp d?ng8,124Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Editnav.aspxkhông áp d?ng7,084Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Editoutboundurls.aspxkhông áp d?ng7,426Tháng năm tháng sáu, 200904:37
EditPost.aspxkhông áp d?ng13,76329 Tháng 3 năm 201118:43
Editprms.aspxkhông áp d?ng5,27501 Tháng chín, 200918:50
Editrole.aspxkhông áp d?ng69,399Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Editsr.aspxkhông áp d?ng2,57425 Tháng tám, 200914:27
Emaildetails.aspxkhông áp d?ng5,44101 Tháng chín, 200918:50
Emailsettings.aspxkhông áp d?ng26,078Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Entityeditor.Debug.jskhông áp d?ng59,26622 Tháng tư năm 201301:21
Entityeditor.jskhông áp d?ng38,11022 Tháng tư năm 201301:21
Error.aspxkhông áp d?ng4,779Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Exportbdcapplication.aspxkhông áp d?ng8,239Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Exporttranslations.aspxkhông áp d?ng8.570 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Extendvs.aspxkhông áp d?ng9,774Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Extendvsoption.aspxkhông áp d?ng5.290 ngư?i19-Jan-200908:06
Extendwebfarm.aspxkhông áp d?ng5,49519-Jan-200908:06
Farmconfigjoinintro.aspxkhông áp d?ng8,225Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Farmcredentialmanagement.aspxkhông áp d?ng7,759Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Farmservers.aspxkhông áp d?ng5,13901 Tháng sáu năm 200911:17
Featureactivator.ascxkhông áp d?ng2.373 ngư?i15 Tháng mư?i năm 200710:50
Featureactivatoritem.ascxkhông áp d?ng2,20619 Tháng hai, 200916:47
Featuredependees.ascxkhông áp d?ng2.172 ngư?i12 Tháng sáu, 200903:13
Filter.aspxkhông áp d?ng1.79309-Jan-201306:09
Fldedit.aspxkhông áp d?ng202,036Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Fldeditex.aspxkhông áp d?ng25,061Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Fldnew.aspxkhông áp d?ng196,919Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Fldnewex.aspxkhông áp d?ng25,795Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Fldpick.aspxkhông áp d?ng11,187Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Form.aspxkhông áp d?ng13,74329 Tháng 3 năm 201118:43
Formedt.aspxkhông áp d?ng22,387Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Formsdisco.aspxkhông áp d?ng1.28715 Tháng mư?i năm 200710:53
Formswsdl.aspxkhông áp d?ng5,64615 Tháng mư?i năm 200710:53
Gbwdefaulttemplates.ascxkhông áp d?ng56,752Ngày 31 tháng b?y năm 200910:35
Gbwmobiledefaulttemplates.ascxkhông áp d?ng13.722 ngư?i15 Tháng chín, 200910:20
Gear.aspxkhông áp d?ng3,32912 Tháng mư?i hai, 200918:26
Generalapplicationsettings.aspxkhông áp d?ng3,99401 Tháng chín, 200918:52
Globalemailconfig.aspxkhông áp d?ng8,77419-Jan-200908:06
Globalxmsconfig.aspxkhông áp d?ng8,389Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Groupboardredirect.aspxkhông áp d?ng21620 Tháng 12 năm 201112:03
Groups.aspxkhông áp d?ng18,93629 Tháng 3 năm 201118:41
Healthreport.aspxkhông áp d?ng6,25919 Tháng tám, 200915:54
Help.aspxkhông áp d?ng3,864Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Helpcontent.aspxkhông áp d?ng69019 Tháng 9 năm 200804:58
Helppagetopnavbar.ascxkhông áp d?ng8,732Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Helpsearch.aspxkhông áp d?ng1.45019 Tháng 9 năm 200804:58
Helpsettings.aspxkhông áp d?ng6,682Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Htmledit.aspxkhông áp d?ng13,26303 Tháng 12 năm 201118:26
Htmltransadmin.aspxkhông áp d?ng10.349 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Htmltranslate.aspxkhông áp d?ng86219 Tháng 9 năm 200804:58
Htmltrredir.aspxkhông áp d?ng6,392Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Htmltrverify.aspxkhông áp d?ng6,706Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Icvsdm.gifkhông áp d?ng1.29025 Tháng chín năm 201109:19
Icvsdx.gifkhông áp d?ng1.288 ngư?i25 Tháng chín năm 201109:19
Identityprovidersettingsection.ascxkhông áp d?ng15,99230 Tháng mư?i m?t, 200917:26
IFrame.aspxkhông áp d?ng1.494 ngư?i8-23/201204:08
Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascxkhông áp d?ng8,66505 Tháng mư?i năm 200905:06
Iiswebsitesection.ascxkhông áp d?ng14,88401 Tháng chín, 200918:50
Imagingdisco.aspxkhông áp d?ng1,29915 Tháng mư?i năm 200710:52
Imagingwsdl.aspxkhông áp d?ng24,22915 Tháng mư?i năm 200710:53
Importtranslations.aspxkhông áp d?ng6,280Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Incomingemail.aspxkhông áp d?ng22.510Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Indexedcolumns.aspxkhông áp d?ng6,10709 Tháng mư?i hai, 200913:10
Indxcol.aspxkhông áp d?ng10,602Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Infopage.aspxkhông áp d?ng3.629 ngư?i01 Tháng chín, 200918:50
Inplview.Debug.jskhông áp d?ng57,71222 Tháng tư năm 201301:21
Inplview.jskhông áp d?ng39,57522 Tháng tư năm 201301:21
Inputformcontrol.ascxkhông áp d?ng2,52813 Tháng tám, 200918:16
Inputformsection.ascxkhông áp d?ng4,98227 Tháng b?y năm 200903:53
IRM.aspxkhông áp d?ng14,733Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Irmadmin.aspxkhông áp d?ng8,804Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Irmrept.aspxkhông áp d?ng8,220Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Itemrwfassoc.aspxkhông áp d?ng52,533Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Jobedit.aspxkhông áp d?ng850007 Tháng 5 năm 200915:53
Jsgrid.Debug.jskhông áp d?ng785,07217 Tháng b?y năm 201318:14
Jsgrid.jskhông áp d?ng400,02117 Tháng b?y năm 201318:14
Layouts.Masterkhông áp d?ng12,98828 Tháng tám, 200911:36
Layoutslroperationstatus.aspxkhông áp d?ng4,60803 Tháng b?y năm 200902:11
Layoutsv3.Masterkhông áp d?ng13,42513 Tháng b?y năm 200907:39
Leftnavigation.ascxkhông áp d?ng89508 Tháng 9 năm 200802:28
Linksection.ascxkhông áp d?ng2,70719 Tháng tám, 200915:54
Linksectionlevel1.ascxkhông áp d?ng1,33019 Tháng hai, 200916:47
Linksectionlevel2.ascxkhông áp d?ng1.31713 Tháng tám, 200918:18
Linkstable.ascxkhông áp d?ng1,27219 Tháng tám, 200915:54
Listdata.SVCkhông áp d?ng392Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:13
Listedit.aspxkhông áp d?ng46,07820 Tháng 12 năm 201112:52
Listfeed.aspxkhông áp d?ng15519 Tháng 9 năm 200804:58
Listform.aspxkhông áp d?ng16319 Tháng 9 năm 200804:58
Listgeneralsettings.aspxkhông áp d?ng13,666Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Listsdisco.aspxkhông áp d?ng1.28715 Tháng mư?i năm 200710:53
Listswsdl.aspxkhông áp d?ng73,09630 Tháng sáu, 200912:02
Listsyndication.aspxkhông áp d?ng26,620Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Login.aspxkhông áp d?ng2.813Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:11
Logusage.aspxkhông áp d?ng15,903Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Lookupfieldeditor.ascxkhông áp d?ng10,37727 Tháng b?y năm 200903:53
Lookuprelationshipseditor.ascxkhông áp d?ng7,76119 Tháng tám, 200915:52
Lroperationstatus.aspxkhông áp d?ng5,07219 Tháng 9 năm 200805:00
Lstsetng.aspxkhông áp d?ng62,82630 Tháng mư?i m?t, 200917:45
Managea.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:07
Managebdcpermissions.aspxkhông áp d?ng5,34523 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Managebdcserviceapp.aspxkhông áp d?ng6,588Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Managebdcserviceappstateinfo.aspxkhông áp d?ng4,50819-Jan-200908:06
Managecheckedoutfiles.aspxkhông áp d?ng12,470Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Managecontenttype.aspxkhông áp d?ng10,40920 Tháng 12 năm 201112:02
Managecontenttypefield.aspxkhông áp d?ng10.640 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Managecopies.aspxkhông áp d?ng13,845Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Managedaccounts.aspxkhông áp d?ng6,13719-Jan-200908:06
Managefarmfeatures.aspxkhông áp d?ng3.503 ngư?i19-Jan-200908:06
Managefeatures.aspxkhông áp d?ng4.911 ngư?i20 Tháng 12 năm 201112:02
Managequotatemplate.aspxkhông áp d?ng18.209 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Manageservicefarmtrust.aspxkhông áp d?ng4,99019 Tháng tám, 200915:53
Managetrust.aspxkhông áp d?ng7,110Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Managewebappfeatures.aspxkhông áp d?ng4,55319-Jan-200908:06
Mbldenied.aspxkhông áp d?ng1,338Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:08
Mblerror.aspxkhông áp d?ng2.172 ngư?i16 Tháng mư?i hai, 200820:33
Mbllists.aspxkhông áp d?ng2,64517 Tháng hai, 200915:55
Mbllogin.aspxkhông áp d?ng5.33713 Tháng 12 năm 201203:26
Mbllogout.aspxkhông áp d?ng5,00301 Tháng 11 năm 201122:58
Mblmultilogin.aspxkhông áp d?ng4,95401 Tháng 11 năm 201122:58
Mblwiki.aspxkhông áp d?ng3,59830/10 / 201218:45
Mblwp.aspxkhông áp d?ng3,60330/10 / 201218:45
Mblwpdetail.aspxkhông áp d?ng2,56725 Tháng tám, 200914:23
Mcontent.aspxkhông áp d?ng4,882Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Meetingsdisco.aspxkhông áp d?ng1,31115 Tháng mư?i năm 200710:52
Meetingswsdl.aspxkhông áp d?ng26,92315 Tháng mư?i năm 200710:53
MetaWeblog.aspxkhông áp d?ng17219 Tháng 9 năm 200804:58
Metrics.aspxkhông áp d?ng15,471Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Microsoft.SharePoint.addgallery.Server.dll14.0.7003.1000125,57603 Tháng 10 năm 201200:20
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll14.0.7006.1000834,20020 Tháng 12 năm 201113:31
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll14.0.6108.5000608,12821 Tháng b?y, 201113:11
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll14.0.7106.50001,067,75223 Tháng b?y năm 201310:28
Microsoft.SharePoint.client.dll14.0.7006.1000289,36020 Tháng 12 năm 201113:31
Microsoft.SharePoint.client.dll14.0.7006.1000289,36020 Tháng 12 năm 201113:31
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll14.0.7007.1000150,11213 Tháng 12 năm 201204:39
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll14.0.7007.1000150,11213 Tháng 12 năm 201204:39
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.dll14.0.7010.1000187,03214 Tháng 2 năm 201318:39
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.dll14.0.7006.1000273,01620 Tháng 12 năm 201113:31
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.dll14.0.7007.1000146,04013 Tháng 12 năm 201204:39
Microsoft.SharePoint.dll14.0.7105.500016,874,15217 Tháng b?y năm 201318:38
Microsoft.SharePoint.dll14.0.7105.500016,874,15217 Tháng b?y năm 201318:38
Microsoft.SharePoint.dll14.900.7104.50001,800,89625 Tháng 6 năm 201313:17
Microsoft.SharePoint.DSP.dll14.0.6105.500059,26421 Tháng năm, 201118:37
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll14.0.6108.5000124,80021 Tháng b?y, 201113:11
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll14.0.6108.500087,93621 Tháng b?y, 201113:11
Microsoft.SharePoint.DSP.Sts.dll14.0.6108.5000104,32021 Tháng b?y, 201113:11
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll14.0.6108.500087,93621 Tháng b?y, 201113:11
Microsoft.SharePoint.Health.dll14.0.7011.100096,99206 Tháng 3 năm 201300:00
Microsoft.SharePoint.identitymodel.dll14.0.7005.1000109,15231/10 / 201204:23
Microsoft.SharePoint.Intl.dll14.0.7006.10001,010,28820 Tháng 12 năm 201113:31
Microsoft.SharePoint.Library.dll14.0.7104.5000170,68825 Tháng 6 năm 201313:17
Microsoft.SharePoint.Linq.dll14.0.7009.1000375,39229-Jan-201318:12
Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll14.0.7002.1000649,86410 Tháng 12 năm 201120:24
Microsoft.SharePoint.PowerShell.Intl.dll14.0.6108.500067,45621 Tháng b?y, 201113:11
Microsoft.SharePoint.proxy.dll14.0.7006.1000322,18420 Tháng 12 năm 201113:31
Microsoft.SharePoint.sandbox.dll14.0.7008.1000126,57609-Jan-201305:45
Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.7104.50004,854,48025 Tháng 6 năm 201313:57
Microsoft.SharePoint.subsetproxy.dll14.0.7006.1000756,36020 Tháng 12 năm 201113:31
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll14.0.7001.1000318,0968-23/201204:54
Microsoft.SharePoint.workflows.dll14.0.7101.500072,38422 Tháng tư năm 201301:32
Microsoft.web.commandui.dll14.0.7003.1000137,86402 Tháng 10 năm 201222:49
Microsoft.web.commandui.dll14.0.7003.1000137,86402 Tháng 10 năm 201222:49
Microsoft.web.Design.Server.dll14.0.6108.5000382,86421 Tháng b?y, 201114:01
Minimal.Masterkhông áp d?ng8,74329 Tháng 3 năm 201118:42
Mngctype.aspxkhông áp d?ng5,813Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Mngdisc.aspxkhông áp d?ng9,961Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Mngfield.aspxkhông áp d?ng5,911Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Mngsiteadmin.aspxkhông áp d?ng5,27829 Tháng 3 năm 201118:42
Mngsubwebs.aspxkhông áp d?ng12,29120 Tháng 12 năm 201112:04
Mobiledefaultstylesheets.ascxkhông áp d?ng1,31516 Tháng mư?i hai, 200820:35
Mobiledefaulttemplates.ascxkhông áp d?ng67,760Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Modifydls.aspxkhông áp d?ng3,37305 Tháng mư?i năm 200905:08
Monitoring.aspxkhông áp d?ng3,94501 Tháng chín, 200918:52
Monthlyarchive.aspxkhông áp d?ng7.284 ngư?i29 Tháng 3 năm 201118:43
Morecolors.aspxkhông áp d?ng2.24322 Tháng ba, 200914:01
Morecolorspicker.ascxkhông áp d?ng2.162 ngư?i22 Tháng ba, 200914:03
Movetodt.aspxkhông áp d?ng3,28519 Tháng 9 năm 200805:00
Mssdmn.exe14.0.7005.1000790,64031/10 / 201204:44
Mssearch.exe14.0.7005.1000524,40031/10 / 201204:44
Mssph.dll14.0.7005.10001,673,85631/10 / 201204:44
Mssrch.dll14.0.7006.10004,988,01620 Tháng 12 năm 201114:00
Mtgredir.aspxkhông áp d?ng1.43619 Tháng 9 năm 200805:00
Muiselector.ascxkhông áp d?ng1.188 ngư?i08 Tháng 9 năm 200802:28
Muisetng.aspxkhông áp d?ng3.611 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Muisettings.ascxkhông áp d?ng5.00010 Tháng tư năm 200916:57
Mwpsettings.aspxkhông áp d?ng14,01130 Tháng mư?i m?t, 200917:45
Mwsdefault.Masterkhông áp d?ng30,99929 Tháng 3 năm 201118:42
Mwsdefaultv4.Masterkhông áp d?ng33,06129 Tháng 3 năm 201118:42
Mycategories.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Mycomments.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Myitems.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:07
Myposts.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Mysubs.aspxkhông áp d?ng13,160Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Navitem.ascxkhông áp d?ng9923 Tháng 1 năm 200612:33
Navoptions.aspxkhông áp d?ng7,406Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
New.aspxkhông áp d?ng66.179 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Newcategory.aspxkhông áp d?ng13,96929 Tháng 3 năm 201118:43
Newcntdb.aspxkhông áp d?ng7,41619-Jan-200908:06
Newcomment.aspxkhông áp d?ng13,96929 Tháng 3 năm 201118:43
Newcomment.aspxkhông áp d?ng2,76225 Tháng tám, 200914:23
Newdwp.aspxkhông áp d?ng6,959Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Newform.aspxkhông áp d?ng13,96929 Tháng 3 năm 201118:41
Newform.aspxkhông áp d?ng13,96929 Tháng 3 năm 201118:42
Newform.aspxkhông áp d?ng15,72629 Tháng 3 năm 201119:02
Newform.aspxkhông áp d?ng4.58125 Tháng tám, 200914:23
Newgrp.aspxkhông áp d?ng19,985Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Newlink.aspxkhông áp d?ng9,323Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Newmws.aspxkhông áp d?ng19,459Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Newnav.aspxkhông áp d?ng6.864Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Newpost.aspxkhông áp d?ng13,96929 Tháng 3 năm 201118:43
Newpost.aspxkhông áp d?ng2,77725 Tháng tám, 200914:23
Newsbweb.aspxkhông áp d?ng18,810Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Newslwp.aspxkhông áp d?ng10,899Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Newsr.aspxkhông áp d?ng2.570 ngư?i25 Tháng tám, 200914:27
Officialfileadmin.aspxkhông áp d?ng14,692Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Offparser.dll14.0.7104.50002,924,77625 Tháng 6 năm 201313:17
Oisimg.dll14.0.7011.1000195,76006 Tháng 3 năm 201300:00
Oldcntdb.aspxkhông áp d?ng13,841Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Oleparser.dll14.0.7005.100033,41631/10 / 201204:22
Onetnative.dll14.0.7011.1000584,89605 Tháng 3 năm 201323:24
Onetutil.dll14.0.7105.50002,987,20018 Tháng b?y năm 201314:39
Onfda.dll14.0.7104.50002,786,50425 Tháng 6 năm 201314:04
Owners.aspxkhông áp d?ng5,81310 Tháng ba, 200910:57
Owssvr.dll14.0.7105.50006,645,95217 Tháng b?y năm 201318:37
Owstimer.exe14.0.7105.500074,93617 Tháng b?y năm 201318:37
Password.aspxkhông áp d?ng8,387Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Passwordsettings.aspxkhông áp d?ng8,66219-Jan-200908:06
Patchstatus.aspxkhông áp d?ng7,495Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
People.aspxkhông áp d?ng32,44029 Tháng 3 năm 201119:02
Peopledisco.aspxkhông áp d?ng1.28915 Tháng mư?i năm 200710:53
Peoplewsdl.aspxkhông áp d?ng9,095Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:14
Permissionsdisco.aspxkhông áp d?ng1,31915 Tháng mư?i năm 200710:53
Permissionswsdl.aspxkhông áp d?ng13.70015 Tháng mư?i năm 200710:53
Permsetup.aspxkhông áp d?ng18,274Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Picker.aspxkhông áp d?ng8,61314 Tháng 2 năm 201318:15
Pickerdialog.Masterkhông áp d?ng8,73914 Tháng 2 năm 201318:14
Pickerhierarchycontrol.jskhông áp d?ng126,11414 Tháng 2 năm 201318:24
Pickerresult.aspxkhông áp d?ng314 Tháng 2 năm 201318:24
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.Search.configkhông áp d?ng59729 Tháng 3 năm 201120:08
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6107.500011,16801 Tháng b?y, 201117:26
Policy.aspxkhông áp d?ng23,94120 Tháng 12 năm 201112:52
Policyanon.aspxkhông áp d?ng16,86729 Tháng 3 năm 201119:02
Policyrole.aspxkhông áp d?ng125,45029 Tháng 3 năm 201119:02
Policyroleedit.aspxkhông áp d?ng125,45829 Tháng 3 năm 201119:02
Policyroles.aspxkhông áp d?ng20.407 ngư?i29 Tháng 3 năm 201119:02
Policyuser.aspxkhông áp d?ng19,90429 Tháng 3 năm 201119:02
Policyuseredit.aspxkhông áp d?ng22,09429 Tháng 3 năm 201119:02
Popup.Masterkhông áp d?ng3,00113 Tháng b?y năm 200907:36
Portal.aspxkhông áp d?ng9,980Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Portalview.aspxkhông áp d?ng2.190 ngư?i03 Tháng 12 năm 201118:05
Post.aspxkhông áp d?ng7,36929 Tháng 3 năm 201118:43
Privacy.aspxkhông áp d?ng8,47923 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Prjsetng.aspxkhông áp d?ng16,03713 Tháng 12 năm 201203:49
Profileredirect.aspxkhông áp d?ng1.817 ngư?i22 Tháng 9 năm 200822:16
Proxyselectionsection.ascxkhông áp d?ng5,387Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Publishback.aspxkhông áp d?ng4,955Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Qlreord.aspxkhông áp d?ng11,215Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Qstedit.aspxkhông áp d?ng211,048Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Qstnew.aspxkhông áp d?ng194,785Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Query.dll14.0.7005.1000371,80031/10 / 201204:44
Quiklnch.aspxkhông áp d?ng8,134Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Rcxform.aspxkhông áp d?ng6.171 ngư?i03 Tháng 12 năm 201118:26
Recentwikipages.aspxkhông áp d?ng3,82601 Tháng chín, 200918:52
RecycleBin.aspxkhông áp d?ng16,567Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Redirect.aspxkhông áp d?ng1,39419 Tháng 9 năm 200804:59
Reghost.aspxkhông áp d?ng8,083Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Regionalsetng.aspxkhông áp d?ng20,894Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Registeraccount.aspxkhông áp d?ng4,27619-Jan-200908:06
Registeraccountcontrol.ascxkhông áp d?ng10,05805 Tháng mư?i năm 200905:06
Removeaccount.aspxkhông áp d?ng8,895Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Remwrkfl.aspxkhông áp d?ng12,258Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Renamepagedialog.aspxkhông áp d?ng4,06823 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Reorder.aspxkhông áp d?ng11.931Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Repair.aspxkhông áp d?ng3,91105 Tháng mư?i năm 200905:09
Repair.aspxkhông áp d?ng3,91405 Tháng mư?i năm 200905:10
Reqacc.aspxkhông áp d?ng4,712Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Reqfeatures.aspxkhông áp d?ng2,85919 Tháng 9 năm 200805:00
Reqfeatures.aspxkhông áp d?ng3.75020 Tháng 12 năm 201112:02
Reqgroup.aspxkhông áp d?ng6,50601 Tháng chín, 200918:50
Reqgroupconfirm.aspxkhông áp d?ng6.379 ngư?i01 Tháng chín, 200918:50
Restore.aspxkhông áp d?ng15,952Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Restorestep3.aspxkhông áp d?ng22,749Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Retractsolution.aspxkhông áp d?ng7,56519-Jan-200908:06
Rfcxform.aspxkhông áp d?ng6,31803 Tháng 12 năm 201118:26
Rfpxform.aspxkhông áp d?ng6,64703 Tháng 12 năm 201118:26
Role.aspxkhông áp d?ng20,60829 Tháng 3 năm 201119:02
Rssxslt.aspxkhông áp d?ng3.491 ngư?i19 Tháng 9 năm 200804:59
Rtedialog.aspxkhông áp d?ng6.40023 Tháng mư?i m?t, 200922:33
Rtedialog.Masterkhông áp d?ng3.15330/10 / 201218:46
Rteuploaddialog.aspxkhông áp d?ng7,48723 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Runningtimerjobs.ascxkhông áp d?ng4,69620 Tháng tư năm 200903:57
Saveconflict.aspxkhông áp d?ng5,470Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Savetmpl.aspxkhông áp d?ng17,830Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Scheduledtimerjobs.ascxkhông áp d?ng3,58319-Jan-200908:05
Scheduledtimerjobs.aspxkhông áp d?ng7.285 ngư?i20 Tháng tư năm 200903:58
Schedulepicker.ascxkhông áp d?ng28,09304 Tháng chín, 200917:22
Scprefix.aspxkhông áp d?ng11,582Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Scriptresx.ashxkhông áp d?ng20015 Tháng mư?i năm 200710:49
Scsignup.aspxkhông áp d?ng11,442Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Searchresults.aspxkhông áp d?ng6,01320 Tháng 12 năm 201112:52
Security.aspxkhông áp d?ng3,93901 Tháng chín, 200918:52
Securitytoken.SVCkhông áp d?ng44321 Tháng 12 năm 201115:21
Selectalternateurlcollection.aspxkhông áp d?ng5,36819-Jan-200908:06
Selectapplication.aspxkhông áp d?ng6,795Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Selectcrossfirewallaccesszone.aspxkhông áp d?ng5.389 ngư?i19-Jan-200908:06
Selected.aspxkhông áp d?ng4,54805 Tháng mư?i năm 200905:10
Selectjobdefinition.aspxkhông áp d?ng5,57619-Jan-200908:06
Selectlist.aspxkhông áp d?ng8.826 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Selectserver.aspxkhông áp d?ng5,11919-Jan-200908:07
Selectservice.aspxkhông áp d?ng5,19419-Jan-200908:07
Selectsite.aspxkhông áp d?ng9,786Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Selectweb.aspxkhông áp d?ng8,677Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Selectwebapplication.aspxkhông áp d?ng5,57519-Jan-200908:07
Sendtoofficialfile.aspxkhông áp d?ng86319 Tháng 9 năm 200804:59
Server.aspxkhông áp d?ng9,437Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Serviceapplicationconnect.aspxkhông áp d?ng4,884Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Serviceapplicationconnectiondetails.aspxkhông áp d?ng4,328Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Serviceapplicationconnectpopup.aspxkhông áp d?ng2,988Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Serviceapplicationdelete.aspxkhông áp d?ng4.413 ngư?i05 Tháng mư?i năm 200905:08
Serviceapplicationpermissions.aspxkhông áp d?ng4,17223 Tháng mư?i m?t, 200922:33
Serviceapplicationpublish.aspxkhông áp d?ng10,139Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Serviceapplications.aspxkhông áp d?ng4.284 ngư?i13 Tháng tám, 200918:17
Servicejobdefinitions.aspxkhông áp d?ng8,92220 Tháng tư năm 200903:58
Servicerunningjobs.aspxkhông áp d?ng7,28620 Tháng tư năm 200903:58
Setanon.aspxkhông áp d?ng11.861 ngư?i01 Tháng chín, 200918:51
Setrqacc.aspxkhông áp d?ng7,795Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Settings.aspxkhông áp d?ng9,56520 Tháng 12 năm 201112:04
Setup.exe14.0.7101.50001,378,49622 Tháng tư năm 201303:46
Setwhereabouts.aspxkhông áp d?ng21220 Tháng 12 năm 201112:04
Sharedaccessdisco.aspxkhông áp d?ng1.30112 Tháng sáu, 200820:07
Sharedaccesswsdl.aspxkhông áp d?ng4,03812 Tháng sáu, 200820:08
Sharedwfform.aspxkhông áp d?ng5,15901 Tháng chín, 200918:51
Sharepointdesigneradmin.aspxkhông áp d?ng720019 Tháng hai, 200916:47
Sharepointdesignersettings.aspxkhông áp d?ng7,047Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Sharepointemailwsdisco.aspxkhông áp d?ng1.34915 Tháng mư?i năm 200710:53
Sharepointemailwswsdl.aspxkhông áp d?ng25,79915 Tháng mư?i năm 200710:53
Signout.aspxkhông áp d?ng1.791 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 200903:58
Simple.Masterkhông áp d?ng9.99728 Tháng tám, 200911:36
Simplev4.Masterkhông áp d?ng6,457Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:09
Siteandlistexport.aspxkhông áp d?ng12,20427-Jan-200915:39
Sitebackuporexportstatus.aspxkhông áp d?ng10,11707 Tháng 5 năm 200915:53
Sitecollectionbackup.aspxkhông áp d?ng10,42727-Jan-200915:39
Sitecollections.aspxkhông áp d?ng9,413Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Sitecreated.aspxkhông áp d?ng3,84622 Tháng mư?i m?t, 200813:46
Sitedatadisco.aspxkhông áp d?ng1.293 ngư?i15 Tháng mư?i năm 200710:53
Sitedatawsdl.aspxkhông áp d?ng35.00029 Tháng 3 năm 201118:45
Sitequota.aspxkhông áp d?ng23,148Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Siterss.aspxkhông áp d?ng10,855Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Sitesdisco.aspxkhông áp d?ng1.28715 Tháng mư?i năm 200710:53
Sitesubs.aspxkhông áp d?ng13,752Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Siteswsdl.aspxkhông áp d?ng20,70419 Tháng tám, 200916:00
Slidshow.aspxkhông áp d?ng4,06203 Tháng 12 năm 201118:06
Solutions.aspxkhông áp d?ng5,01019-Jan-200908:07
Solutionstatus.aspxkhông áp d?ng11,07119-Jan-200908:07
SP.Debug.jskhông áp d?ng575,93025 Tháng 6 năm 201313:05
SP.jskhông áp d?ng390,75725 Tháng 6 năm 201313:05
SP.ribbon.Debug.jskhông áp d?ng325,22720 Tháng 12 năm 201112:52
SP.ribbon.jskhông áp d?ng212,66507 Tháng 1 năm 201010:46
SP.Runtime.Debug.jskhông áp d?ng110,34713 Tháng 12 năm 201203:49
SP.Runtime.jskhông áp d?ng68,79113 Tháng 12 năm 201203:49
SP.UI.RTE.Debug.jskhông áp d?ng595,01122 Tháng tư năm 201301:21
SP.UI.RTE.jskhông áp d?ng366,28522 Tháng tư năm 201301:21
SPCF.aspxkhông áp d?ng19,47603 Tháng 12 năm 201118:26
Spcontnt.aspxkhông áp d?ng12,880Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Spdisco.aspxkhông áp d?ng11,49422 Tháng 9 năm 200822:21
Spgantt.Debug.jskhông áp d?ng39,17313 Tháng 12 năm 201203:49
Spgantt.jskhông áp d?ng19,33813 Tháng 12 năm 201203:49
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,43201 Tháng b?y, 201116:46
SPSearch.asmxkhông áp d?ng18529 Tháng 3 năm 201119:23
Spsearchdisco.aspxkhông áp d?ng1,32315 Tháng mư?i năm 200710:53
Spsearchserviceinstancesettings.aspxkhông áp d?ng17,67629 Tháng 3 năm 201119:23
Spsearchwsdl.aspxkhông áp d?ng8,629Ngày 29 tháng b?y năm 200913:34
Spsecuritysettings.aspxkhông áp d?ng7,71527 Tháng b?y năm 200903:54
Spstd1.aspxkhông áp d?ng7,29823 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49621 Tháng năm, 201118:37
Spwriter.exe14.0.7005.100042,59231/10 / 201204:22
Srchvis.aspxkhông áp d?ng8,443Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:11
Startbackup.aspxkhông áp d?ng14,411Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Store.SQLkhông áp d?ng4,579,40117 Tháng b?y năm 201317:59
Storeup.SQLkhông áp d?ng108,25117 Tháng b?y năm 201317:59
Storeupddl.SQLkhông áp d?ng13813 Tháng 3 năm 201220:47
Storman.aspxkhông áp d?ng10.18029 Tháng 3 năm 201118:40
Stsadm.exe14.0.7003.1000355,00003 Tháng 10 năm 201200:20
Stssoap.dll14.0.7101.5000473,79222 Tháng tư năm 201301:32
Stswel.dll14.0.7105.50003,262,65617 Tháng b?y năm 201318:37
Subchoos.aspxkhông áp d?ng10,47123 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Subedit.aspxkhông áp d?ng14,786Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Submitrepair.aspxkhông áp d?ng15606 Tháng 5 năm 200912:50
Subnew.aspxkhông áp d?ng15,123Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Subscriptionsettings.SQLkhông áp d?ng19,26530/10 / 201218:44
Subscriptionsettings.SVCkhông áp d?ng36721 Tháng 12 năm 201115:21
Success.aspxkhông áp d?ng4,42715 Tháng chín, 200910:17
Successpopup.aspxkhông áp d?ng3,70519 Tháng 9 năm 200805:00
Suppux.aspxkhông áp d?ng5,887Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:11
Survedit.aspxkhông áp d?ng36,10320 Tháng 12 năm 201112:52
Systemsettings.aspxkhông áp d?ng3,95701 Tháng chín, 200918:52
Ta_addbdcaction.aspxkhông áp d?ng12,759Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_addbdcapplication.aspxkhông áp d?ng9,045Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_bdcapplications.aspxkhông áp d?ng13,40618 Tháng năm, 201115:52
Ta_bdclobsettings.aspxkhông áp d?ng7,097Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_createsitecollection.aspxkhông áp d?ng11,19323 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Ta_createsitecollectionconfirmation.aspxkhông áp d?ng3,01622 Tháng ba, 200914:03
Ta_deletesitecollectiondialog.aspxkhông áp d?ng3,708Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_editbdcaction.aspxkhông áp d?ng12,430Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_exportbdcapplication.aspxkhông áp d?ng7,958Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_lroperationstatus.aspxkhông áp d?ng3,82622 Tháng mư?i m?t, 200813:47
Ta_managebdcpermissions.aspxkhông áp d?ng3,87723 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Ta_officialfileadmin.aspxkhông áp d?ng12,100Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspxkhông áp d?ng10,908Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_sitecollectionownersdialog.aspxkhông áp d?ng5,84529 Tháng 3 năm 201119:02
Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspxkhông áp d?ng2,779Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_sitecollectionreportsdialog.aspxkhông áp d?ng2,775Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_sitecollections.aspxkhông áp d?ng9,577Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_viewbdcapplication.aspxkhông áp d?ng16.251 ngư?i18 Tháng năm, 201115:52
Ta_viewbdcentity.aspxkhông áp d?ng16,671Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_viewbdclobsysteminstances.aspxkhông áp d?ng10,672Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Ta_viewbdclobsystems.aspxkhông áp d?ng13,42618 Tháng năm, 201115:52
Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspxkhông áp d?ng6,18001 Tháng chín, 200918:52
Templatepick.aspxkhông áp d?ng4,69001 Tháng chín, 200918:51
Templatepickercontrol.ascxkhông áp d?ng2,90627 Tháng b?y năm 200903:53
Themeweb.aspxkhông áp d?ng35,268Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:11
Timecardsettings.aspxkhông áp d?ng15,68501 Tháng chín, 200918:51
Timer.aspxkhông áp d?ng9,19820 Tháng tư năm 200903:58
Timerjobhistory.ascxkhông áp d?ng5,11419-Jan-200908:05
Timerjobhistory.aspxkhông áp d?ng9,07927 Tháng b?y năm 200903:54
Tnreord.aspxkhông áp d?ng8,585Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Toolbar.ascxkhông áp d?ng1,578Sáu tháng mư?i m?t, 200701:53
Toolbarbutton.ascxkhông áp d?ng1.30115 Tháng mư?i năm 200710:50
Toolpane.aspxkhông áp d?ng2,36903 Tháng 12 năm 201118:05
Topnav.aspxkhông áp d?ng7,781Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Topnavbar.ascxkhông áp d?ng6,39819 Tháng tám, 200915:52
Topology.SVCkhông áp d?ng34721 Tháng 12 năm 201115:21
Topologyview.ascxkhông áp d?ng4.091 ngư?i19-Jan-200908:06
Tquery.dll14.0.7005.10005,646,44831/10 / 201204:44
Trustgeneralsettingsection.ascxkhông áp d?ng3,64715 Tháng chín, 200910:16
Unattacheddbbrowse.aspxkhông áp d?ng6.49019 Tháng tám, 200915:54
Unattacheddbselect.aspxkhông áp d?ng6.07319 Tháng tám, 200915:54
Unextendvs.aspxkhông áp d?ng5,75719-Jan-200908:07
Uniqperm.aspxkhông áp d?ng9,940Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:08
Updatecopies.aspxkhông áp d?ng12,354Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Upgradeandmigration.aspxkhông áp d?ng3,97201 Tháng chín, 200918:52
Upgradestatus.aspxkhông áp d?ng11,46121 Tháng tám, 200907:35
Upload.aspxkhông áp d?ng15,83929 Tháng 3 năm 201119:02
Upload.aspxkhông áp d?ng15,84529 Tháng 3 năm 201119:02
Upload.aspxkhông áp d?ng16,07329 Tháng 3 năm 201119:02
Upload.aspxkhông áp d?ng16,24329 Tháng 3 năm 201119:02
Upload.aspxkhông áp d?ng16.286 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Upload.aspxkhông áp d?ng3.491 ngư?i25 Tháng tám, 200914:23
Usage.aspxkhông áp d?ng7,73501 Tháng chín, 200918:51
Usagedb.SQLkhông áp d?ng71,20930/10 / 201218:44
Usagedetails.aspxkhông áp d?ng6,23923 Tháng mư?i m?t, 200922:52
Useconfirmation.aspxkhông áp d?ng3,39801 Tháng chín, 200918:51
User.aspxkhông áp d?ng37.193 ngư?i29 Tháng 3 năm 201119:02
Userdisp.aspxkhông áp d?ng4,210Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:08
Useredit.aspxkhông áp d?ng4.050 ngư?i01 Tháng chín, 200918:49
Userfieldeditor.ascxkhông áp d?ng6,54027 Tháng b?y năm 200903:53
Usergroupdisco.aspxkhông áp d?ng1,31515 Tháng mư?i năm 200710:53
Usergroupwsdl.aspxkhông áp d?ng82,88205 Tháng mư?i năm 200905:11
Usersolutions.aspxkhông áp d?ng9,654Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Usgdbup.SQLkhông áp d?ng71,18530/10 / 201218:44
V4.Masterkhông áp d?ng32.45529 Tháng 3 năm 201118:42
Versiondiff.aspxkhông áp d?ng6,214Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:10
Versions.aspxkhông áp d?ng35,329Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Versionsdisco.aspxkhông áp d?ng1.293 ngư?i15 Tháng mư?i năm 200710:53
Versionswsdl.aspxkhông áp d?ng9,47615 Tháng mư?i năm 200710:53
View.aspxkhông áp d?ng2,42417 Tháng hai, 200915:56
Viewbdcapplication.aspxkhông áp d?ng17,05618 Tháng năm, 201115:52
Viewbdcentity.aspxkhông áp d?ng17,470Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Viewbdclobsysteminstances.aspxkhông áp d?ng11,318Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Viewbdclobsystems.aspxkhông áp d?ng14,17018 Tháng năm, 201115:52
Viewcategory.aspxkhông áp d?ng13,78620 Tháng 12 năm 201112:08
Viewcomment.aspxkhông áp d?ng13,78620 Tháng 12 năm 201112:08
Viewcomment.aspxkhông áp d?ng3,22325 Tháng tám, 200914:23
Viewdaily.aspxkhông áp d?ng4,99425 Tháng tám, 200914:27
Viewedit.aspxkhông áp d?ng218,61809 Tháng mư?i hai, 200913:11
Viewfilter.aspxkhông áp d?ng3.74725 Tháng tám, 200914:23
Viewgrouppermissions.aspxkhông áp d?ng5,04620 Tháng 12 năm 201112:05
Viewheader.ascxkhông áp d?ng1,52715 Tháng mư?i năm 200710:50
Viewlsts.aspxkhông áp d?ng16,52020 Tháng 12 năm 201112:05
Viewnew.aspxkhông áp d?ng216,49409 Tháng mư?i hai, 200913:11
Viewpage.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:08
Viewpage.aspxkhông áp d?ng3,37005 Tháng mư?i năm 200905:09
Viewpost.aspxkhông áp d?ng13,78620 Tháng 12 năm 201112:08
Viewsdisco.aspxkhông áp d?ng1.28715 Tháng mư?i năm 200710:53
Viewswsdl.aspxkhông áp d?ng25,52215 Tháng mư?i năm 200710:53
Viewtype.aspxkhông áp d?ng26,475Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Vldsetng.aspxkhông áp d?ng9,538Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Vsemail.aspxkhông áp d?ng9,19419-Jan-200908:07
Vsgeneralsettings.aspxkhông áp d?ng50,847Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Vsmask.aspxkhông áp d?ng65,235Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Vsmenu.aspxkhông áp d?ng2.018 ngư?i03 Tháng 12 năm 201118:05
Vsubwebs.aspxkhông áp d?ng5,867Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:11
Vsxms.aspxkhông áp d?ng8,785Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Waview.aspxkhông áp d?ng2,98625 Tháng tám, 200914:27
Web.configkhông áp d?ng1.60421 Tháng 12 năm 201115:21
Web.configkhông áp d?ng2.64721 Tháng 12 năm 201115:21
Web.configkhông áp d?ng25821 Tháng 12 năm 201115:21
Web.configkhông áp d?ng315616 Tháng 11 năm 201115:16
Web.configkhông áp d?ng4,82121 Tháng 12 năm 201115:21
Web.configkhông áp d?ng46,70521 Tháng 12 năm 201115:21
Web.configkhông áp d?ng92821 Tháng 12 năm 201115:21
Webapplicationlist.aspxkhông áp d?ng5,693Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
WebAPPLICATIONS.aspxkhông áp d?ng5,56419-Jan-200908:07
Webdeleted.aspxkhông áp d?ng2.211 ngư?i19 Tháng 9 năm 200804:59
Webfldr.aspxkhông áp d?ng2.532Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Webpartgallerypickerpage.aspxkhông áp d?ng7,307Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Webpartpagesdisco.aspxkhông áp d?ng1,31915 Tháng mư?i năm 200710:53
Webpartpageswsdl.aspxkhông áp d?ng56,41007 Tháng 5 năm 200915:59
Websdisco.aspxkhông áp d?ng1.28515 Tháng mư?i năm 200710:53
Webswsdl.aspxkhông áp d?ng41,30411 Tháng b?y, 200808:21
Welcome.ascxkhông áp d?ng3,77505 Tháng mư?i năm 200905:07
Wfstart.aspxkhông áp d?ng16421 Tháng b?y, 200914:26
Wikiredirect.aspxkhông áp d?ng1,11307-Jan-200920:16
Windowstokencache.SVCkhông áp d?ng39521 Tháng 12 năm 201115:21
Wkpstd.aspxkhông áp d?ng4.766Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:11
Workflow.aspxkhông áp d?ng15.549 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Workflowadmin.aspxkhông áp d?ng6,95719-Jan-200908:07
Workflowtimer.aspxkhông áp d?ng5,32019-Jan-200908:07
Workspce.aspxkhông áp d?ng8,457Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Wpadder.Debug.jskhông áp d?ng34,40309-Jan-201306:09
Wpadder.jskhông áp d?ng25.16409-Jan-201306:09
Wpeula.aspxkhông áp d?ng6,38403 Tháng 12 năm 201118:26
Wpprevw.aspxkhông áp d?ng5,02101 Tháng chín, 200918:51
Wrkmng.aspxkhông áp d?ng7,976Tháng năm tháng mư?i m?t, 200904:11
Wrksetng.aspxkhông áp d?ng14.607 ngư?iTháng năm tháng mư?i m?t, 200904:30
Wrkstat.aspxkhông áp d?ng14,58823 Tháng mư?i m?t, 200922:34
Wsaupload.ashxkhông áp d?ng19802 Tháng 9 năm 200818:20
Wsdisco.aspxkhông áp d?ng1.806 ngư?i05 Tháng 3 năm 201323:42
Wssadmin.exe14.0.7006.100016,52820 Tháng 12 năm 201113:31
Wssproxy.aspxkhông áp d?ng1,44819 Tháng 9 năm 200804:59
Wsssearchpowershell.format.ps1xmlkhông áp d?ng13,00901 Tháng b?y, 201116:55
Wsssearchpowershell.types.ps1xmlkhông áp d?ng9,70501 Tháng b?y, 201116:55
Wsssetup.dll14.0.7106.50007,602,85623 Tháng b?y năm 201311:28
Wsstracing.exe14.0.7005.1000108,64031/10 / 201204:22
Wswsdl.aspxkhông áp d?ng1.904 ngư?i05 Tháng 3 năm 201323:42
Zoombldr.aspxkhông áp d?ng7,89203 Tháng 12 năm 201118:26
Wssmui-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Bform.Debug.jskhông áp d?ng381,7324-Tháng tư-1321:14
Bform.jskhông áp d?ng248,9194-Tháng tư-1321:14
Blog.CSSkhông áp d?ng9,3504-Tháng tư-1321:14
Bpstd.aspxkhông áp d?ng3,6484-Tháng tư-1321:14
Calendar.CSSkhông áp d?ng29,8144-Tháng tư-1321:14
Calendarv4.CSSkhông áp d?ng17,0374-Tháng tư-1321:14
Core.CSS tôikhông áp d?ng136,0274-Tháng tư-1321:14
Core.Debug.jskhông áp d?ng367,4864-Tháng tư-1321:14
Core.jskhông áp d?ng239,1734-Tháng tư-1321:14
Corev4.CSSkhông áp d?ng191,9314-Tháng tư-1321:14
Cui.CSSkhông áp d?ng37,4744-Tháng tư-1321:20
Cuidark.CSSkhông áp d?ng40,2634-Tháng tư-1321:20
DatePicker.CSSkhông áp d?ng7,4844-Tháng tư-1321:14
Datepickerv4.CSSkhông áp d?ng7,4574-Tháng tư-1321:14
Discthread.CSSkhông áp d?ng1,9294-Tháng tư-1321:14
Form.Debug.jskhông áp d?ng211,01229-Tháng 8-1113:55
Form.jskhông áp d?ng126,69929-Tháng 8-1113:55
Forms.CSSkhông áp d?ng7.550 ngư?i4-Tháng tư-1321:14
Ganttwss.CSSkhông áp d?ng1.329 ngư?i4-Tháng tư-1321:14
Groupboard.CSSkhông áp d?ng1.329 ngư?i4-Tháng tư-1321:14
Help.CSSkhông áp d?ng8203 ngư?i4-Tháng tư-1321:14
Ie55up.Debug.jskhông áp d?ng118,23329-Tháng 8-1113:56
Ie55up.jskhông áp d?ng77,10629-Tháng 8-1113:56
Imglib.Debug.jskhông áp d?ng68,4257-Tháng 2-1219:06
Imglib.jskhông áp d?ng48,7817-Tháng 2-1219:06
Init.Debug.jskhông áp d?ng172,07315-Tháng 5-1213:41
Init.jskhông áp d?ng117,55915-Tháng 5-1213:41
Layouts.CSSkhông áp d?ng25,3504-Tháng tư-1321:14
Mblrte.CSSkhông áp d?ng40,1174-Tháng tư-1321:14
Menu.CSSkhông áp d?ng3,0404-Tháng tư-1321:14
Menu-21.csskhông áp d?ng2.350 ngư?i4-Tháng tư-1321:14
Microsoft.SharePoint.msg.dll14.0.6123.5000257,1768-Jun-1211:07
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll14.0.6123.5000115,3608-Jun-1211:07
Minimalv4.CSSkhông áp d?ng28,7984-Tháng tư-1321:14
MWS.CSSkhông áp d?ng3.261 ngư?i4-Tháng tư-1321:14
Non_ie.Debug.jskhông áp d?ng76,74229-Tháng 8-1113:56
Non_ie.jskhông áp d?ng53,87829-Tháng 8-1113:56
OWS.Debug.jskhông áp d?ng336,2014-Tháng tư-1321:14
OWS.jskhông áp d?ng219,0834-Tháng tư-1321:14
Owsnocr.CSSkhông áp d?ng9,9194-Tháng tư-1321:14
Pickertree.CSSkhông áp d?ng30,0334-Tháng tư-1321:14
Search.CSSkhông áp d?ng45,32929-Tháng 8-1113:44
Searchadmin.CSSkhông áp d?ng64429-Tháng 8-1113:44
Spstd1.aspxkhông áp d?ng3.8704-Tháng tư-1321:14
Spstd2.aspxkhông áp d?ng4.7254-Tháng tư-1321:14
Spstd3.aspxkhông áp d?ng4,2984-Tháng tư-1321:14
Spstd4.aspxkhông áp d?ng4.3004-Tháng tư-1321:14
Spstd5.aspxkhông áp d?ng5,4574-Tháng tư-1321:14
Spstd6.aspxkhông áp d?ng5,3664-Tháng tư-1321:14
Spstd7.aspxkhông áp d?ng5,3754-Tháng tư-1321:14
Spstd8.aspxkhông áp d?ng5.3274-Tháng tư-1321:14
Survey.CSSkhông áp d?ng2.477 ngư?i4-Tháng tư-1321:14
Themev4.CSSkhông áp d?ng2,4074-Tháng tư-1321:14
Wiki.CSSkhông áp d?ng1,1594-Tháng tư-1321:14
Wpeditmode.CSSkhông áp d?ng18,9494-Tháng tư-1321:14
Wpeditmodev4.CSSkhông áp d?ng17,5964-Tháng tư-1321:14
Wsetupui.dll14.0.6120.500069,23225 Tháng 121:56
Wssmanifest.Mankhông áp d?ng744,0177-Tháng 6-1217:04


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817594 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2817594 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817594

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com