Mô t? c?a PowerPoint 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817625 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft PowerPoint 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a PowerPoint 2013 và Office Home và sinh viên năm 2013 RT. Additionally, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a


 • Gi? s? b?n m? m?t PowerPoint tr?nh bày b?ng cách s? d?ng các phiên b?n 32-bit c?a PowerPoint 2013. Trong ch? đ? xem Sorter, slide h?nh thu nhỏ có ch?a h?nh ?nh không hi?n th? m?t cách chính xác. M?t X màu đ? s? hi?n th? thay vào đó.
 • Gi? đ?nh r?ng máy tính đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 8 và k?t n?i hai màn h?nh (ti?u h?c và m? r?ng ch? đ?). B?n thay đ?i các d?u ki?m ch?m m?i inch (DPI) thi?t l?p c?a ti?u chính trong Windows đ?n 200. Thi?t đ?t DPI chính v?n c?n nh? lúc 100 ph?n trăm. B?n chơi 2013 PowerPoint Slide Show trong màn h?nh kéo dài. Trong t?nh hu?ng này, văn b?n trong các trang tr?nh bày quy mô t? đ?ng. Tuy nhiên, các văn b?n tr? thành pixelated.
 • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i thi?t đ?t DPI c?a các c?a s? cho 200% ho?c m?t giá tr? l?n hơn. Vào năm 2013 PowerPoint, các bi?u tư?ng ho?t h?nh trong ch? đ? xem Slide s?p vào năm 2013 PowerPoint không hi?n th? m?t cách chính xác.
 • Microsoft văn ph?ng năm 2013 ?ng d?ng g?ch không là hi?n th? r? ràng trong Windows 8.1 Start menu.
 • Khi b?n thay đ?i thi?t đ?t DPI trong Windows đ? 200% ho?c m?t giá tr? l?n hơn, tiêu đ? và n?i dung placeholders trong PowerPoint 2013 đư?c không hi?n th? m?t cách chính xác n?a.
 • Khi b?n thay đ?i thi?t đ?t DPI trong Windows đ? 200% ho?c m?t giá tr? cao hơn, các ch? đ? trong PowerPoint 2013 đư?c không hi?n th? m?t cách chính xác.
 • Gi? s? r?ng b?n ch?y PowerPoint 2013 trong m?t thi?t b? c?m ?ng kích ho?t. Trong ch? đ? trư?t Hi?n th?, khi b?n ch?m vào màn h?nh, Chiếu tờ chiếu đi đ? trư?t ti?p theo. T?nh h?nh d? ki?n là khi b?n ch?m vào màn h?nh, PowerPoint 2013 v?n c?n trên slide hi?n t?i và hi?n th? thanh công c? Chiếu tờ chiếu.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ? B?n c?p nh?t này áp d?ng cho phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng t?p .msi. B?n c?p nh?t này không áp d?ng phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng chu?t đ? ch?y.

Đ? xác đ?nh như th? nào văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
 3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c c?p nh?t tùy ch?n đư?c hi?n th?. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng t?p .msi, m?c c?p nh?t tùy ch?n không hi?n th?.
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Lưu ? C?p Nh?t cho Office Home và sinh viên năm 2013 RT có s?n ch? t? Windows Update.

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Thông tin t?p tin PowerPoint-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.interop.PowerPoint.dll15.0.4535.1508400,07214 Tháng chín năm 201315:13
Powerpnt.exe15.0.4454.10001,846,34412 Tháng chín năm 201322:02
Powerpnt.exe.manifestKhông áp d?ng3,55412 Tháng chín năm 201322:02
Ppcore.dll15.0.4535.150810,295,98414 Tháng chín năm 201315:19
Pptico.exe15.0.4535.15063,509,41612 Tháng chín năm 201322:01
64-bit
Thông tin t?p tin PowerPoint-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.interop.PowerPoint.dll15.0.4535.1508400,07214 Tháng chín năm 201315:16
Powerpnt.exe15.0.4454.10001,847,88012 Tháng chín năm 201322:02
Powerpnt.exe.manifestKhông áp d?ng3,55412 Tháng chín năm 201322:02
Ppcore.dll15.0.4535.150815,848,11214 Tháng chín năm 201315:28
Pptico.exe15.0.4535.15063,509,41612 Tháng chín năm 201322:01
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8

 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m T?m ki?m. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.
 2. Nh?p windows C?p Nh?t, b?m vào ho?c nh?p vào cài đ?t, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? t?m ki?m.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2817625, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t.


Windows 7
 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2817625, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817625 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2817625 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817625

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com