Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817630 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a văn ph?ng năm 2013 và Office Home và sinh viên năm 2013 RT. Additionally, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Các v?n đ? gói c?p nh?t này s?a ch?a

 • B?n không th? nh?n Ctrl + Tab đ? chuy?n cu?c h?i tho?i tab trong m?t m?c tin thư thoại trong Lync 2013.
 • Khi b?n s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói đ? ki?m soát các nút ch?n m?t di chuy?n trên thanh cuộn ho?c nút ch?n m?t tăng và lư?ng trên băng trong các ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013, các nút ch?n m?t liên t?c ép, và ph?n m?m nh?n d?ng ti?ng nói đóng băng.
 • Gi? s? r?ng b?n đ?t m?t b? l?c tu? ch?nh cho m?t tiêu đ? c?t trong ch? đ? xem thông s? k? thu?t c?a m?t danh sách trên m?t web site Microsoft SharePoint Server 2013. Sau đó, b?n chuy?n sang ch? đ? xem chu?n, và sau đó tr? l?i giao di?n thông s? k? thu?t. Khi b?n thi?t l?p m?t b? l?c tu? ch?nh, các l?nh v?c th? xu?ng b? thi?u trong b? l?c tu? ch?nh.
 • Gi? s? r?ng b?n phóng to văn b?n trong khu v?c nh?p tin nhắn nhanh vào năm 2013 Lync v?i m?t giá tr? l?n hơn ho?c ít hơn 100 ph?n trăm. Khi b?n nh?p m?t s? văn b?n vào vùng tin nhắn nhanh, cài đ?t chuyên bi?t thu phóng không đư?c áp d?ng cho các văn b?n đánh máy.
 • Gi? s? r?ng ch?ng vi-rút ph?n m?m đang ch?y trên máy tính. Khi b?n m? m?t tài li?u trong ch? đ? xem b?o v? trong m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013, các ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 d?ng đáp ?ng.
 • Khi b?n sharecontent vào năm 2013 Lync, có là m?t thanh liên t?c tr?ng ? dư?i cùng c?a màn h?nh. Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra khi b?n chia s? m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint và B?t đ?u m?t phiênQ&A .
 • Gi? s? r?ng b?n cài ngôn ng? hi?n th? c?a Windows đ? m?t ngôn ng?. Khi b?n thi?t l?p ngôn ng? hi?n th? đ? Phù h?p v?i Microsoft Windows trong hộp thoại Tu? ch?n ngôn ng? Microsoft Office 2013, ngôn ng? hi?n th? c?a văn ph?ng 2013 là không chính xác.
 • Khi b?n thay đ?i các d?u ki?m ch?m m?i inch (DPI) thi?t l?p trong Windows v?i m?t giá tr? cao như 125 ho?c 150, m?t s? bi?u tư?ng trong các ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 đư?c hi?n th? không chính xác.
 • Khi b?n thi?t l?p thi?t đ?t DPI trong Windows đ? m?t giá tr? l?n hơn 150, thanh ribbon và trạm đậu đư?c hi?n th? không chính xác.
 • Khi b?n thay đ?i thi?t đ?t DPI trong Windows v?i m?t giá tr? cao như 200, nút ch?n m?t t?m th?i nhưTùy ch?n AutoCorrectDán tùy ch?nn?m ? v? trí không chính xác và có quá nhi?u padding.
 • Khi b?n thi?t l?p thi?t đ?t DPI trong Windows đ? 200, m?t s? bi?u tư?ng băng trong các ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 xu?t hi?n m?.
 • Gi? s? b?n đ?t v? trí Croatia trên máy tính. Khi b?n B?t đ?u Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, ho?c Microsoft PowerPoint 2013 cho l?n đ?u tiên, h?p đi?u khi?nM?c đ?nh loại tệp không xu?t hi?n.
 • Khi b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng bên th? ba s? d?ng MAPI, ?ng d?ng có th? s?p đ?.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ?: B?n c?p nh?t này áp d?ng cho phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows Installer (MSI). B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng chu?t đ? ch?y.

Đ? xác đ?nh như th? nào văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
 3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c C?p nh?t tùy ch?n đư?c hi?n th?. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng MSI, m?c C?p nh?t tùy ch?n không hi?n th?.
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:

Ngư?i dùng gia đ?nh

T?m hi?u thêm v? làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t b?o m?t t? đ?ng


T?i v? các b?n C?p Nh?t cho máy tính t?i nhà ho?c máy tính xách tay c?a b?n t? web site c?a Microsoft Update bây gi?


Các chuyên gia CNTT

Microsoft Security Bulletin MS13-104

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n c?p nh?t này có th? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u kh?i đ?ng l?i là b?t bu?c, b?n s? đư?c nh?c làm như v?y.

Cho bi?t thêm thông tin v? l? do t?i sao m?t kh?i đ?ng l?i có th? là requiredsee:

887012T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t trên m?t máy tính d?a trên Windows

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh s? d?ng ho?c s? d?ng chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817630 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2817630 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817630

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com