Khi b?n ci ?t Internet Explorer 10 dnh cho Windows 7 Gi D?ch v? 1 (SP1) ho?c Windows Server 2012, chng tr?nh ci ?t c? g?ng ci ?t b?n c?p nh?t tin quy?t t? ?ng. Nu phn nay cua qua trinh cai t bi li, Internet Explorer se dng qua trinh cai t. Trong tr?ng h?p ny, h?y th? m?t trong cc phng php sau ? gi?i quy?t s? c?.

Phng phap 1: ?m b?o khng c b?n c?p nh?t no ang ti?n hnh ho?c ang ch? kh?i ?ng l?i h? th?ng

Internet Explorer 10 khng th? t? ?ng ci ?t b?n c?p nh?t tin quy?t n?u b?t k? qu tr?nh ci ?t c?p nh?t no ang ti?n hnh ho?c kh?i ?ng l?i h? th?ng ang ch? x? l?. ? ki?m tra xem b?n c qu tr?nh ci ?t b?n c?p nh?t ho?c kh?i ?ng l?i no ang di?n ra, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. M Pa-nen iu khin.
  2. Bm H thng va Bao mt.
  3. B?m Windows Update.
  4. N?u qu tr?nh ci ?t b?n c?p nh?t ang di?n ra, h?y ?i qu tr?nh c?p nh?t hon t?t. N?u t?t c? cc b?n c?p nh?t ?u ?c ci ?t nhng kh?i ?ng l?i h? th?ng ang ch? x? l?, h?y kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n.
Sau , ci ?t l?i Internet Explorer 10. N?u ti?n tr?nh ci ?t v?n khng ho?t ?ng, h?y th? Phng php 2.

Phng phap 2: Ci ?t th? cng cc b?n c?p nh?t tin quy?t

M?o Cc b?n c?p nh?t sau c th? yu c?u kh?i ?ng l?i h? th?ng sau khi ci ?t. Tuy nhin, b?n c th? b? qua an ton yu c?u kh?i ?ng l?i v ch? c?n kh?i ?ng l?i h? th?ng sau khi t?t c? cc b?n c?p nh?t ?c ci ?t.

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
S? KBTiu Lin kt tai xung
2729094a co ban cp nht cho phng Segoe UI symbol trong Windows 7 va Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi x86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi x64
2731771Hin co ban cp nht cung cp cac API mi chuyn i gia gi ia phng va Gi Chun Quc t (UTC) trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2T?i xu?ngT?i xu?ng gi x86T?i xu?ngT?i xu?ng gi x64
2533623T vn Bao mt Microsoft: Tai th vi?n khng an ton c th? cho php th?c thi m? t? xa
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi x86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi x64
2670838Hin co ban cp nht nn tang danh cho Windows 7 SP1 va Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi x86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi x64
2786081Internet Explorer 10 khng lu thng tin ng nh?p cho trang web sau khi b?n ng xu?t ho?c kh?i ?ng l?i my tnh ang ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi x86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi x64
Ch ? N?u b?n c?p nh?t 2670838 ny ?c g? ci ?t, Internet Explorer 10 c?ng s? t? ?ng ?c g? ci ?t.

N?u b?n v?n khng th? g? ci ?t Internet Explorer 10, h?y xem ph?nKhng th? ci ?t Internet Explorer 10 trong Windows 7 SP1 v Windows Server 2008 R2 SP1.

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 2818833
nh gi cu?i cng: 08 Thang Ba 2014
p d?ng: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.