Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t h?p thư đ? chuy?n ti?p thư đ?n m?t thư cho phép liên h?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281926 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh m?t h?p thư đ? chuy?n ti?p thư đ?n ho?c là m?t email kích ho?t liên (m?t ngư?i nh?n tùy ch?nh trong Exchange Server 5.5) ho?c m?t h?p thư trên m?t máy tính Exchange 2000 ho?c trên m?t máy tính Exchange Server 2003.

Cho Exchange 2010, truy c?p vào trang web sau đây c?a Microsoft TechNet:

C?u h?nh ngư?i dùng và các thu?c tính h?p thư tài nguyên

Cho Exchange 2007, truy c?p vào trang web sau đây c?a Microsoft TechNet:

T?o chuy?n ti?p h?p thư cho ngư?i nh?n Custom


THÔNG TIN THÊM

Chú ý Th? t?c này ph?i đư?c th?c hi?n trên m?t máy tính đang ch?y c? hai trao đ?i h? th?ng qu?n l? và ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính-theo. Các tùy ch?n máy ch? trao đ?i c? th? là không có s?n n?u máy tính không ch?y các file DLL đư?c cài đ?t v?i trao đ?i h? th?ng qu?n l?.

Các th? t?c đư?c chia thành hai ph?n riêng bi?t. N?u b?n ch? s? chuy?n ti?p thư t? m?t Exchange 2000 ho?c Exchange 2003 h?p thư ho?c ngư?i dùng đ?n m?t Exchange 2000 ho?c Exchange 2003 ngư?i dùng h?p thư, b?n không có đ? hoàn thành nh?ng ph?n sau đ?u tiên ho?c th? hai.

Làm th? nào đ? t?o m?t s? liên l?c

 1. B?t đ?u các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo.
 2. M? r?ng máy ch?, và sau đó nh?p chu?t ph?i Người dùng.
 3. Nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Liên h?.
 4. G? m?t tên.
 5. Nh?p vào S?a đ?i, b?m SMTP, và sau đó nh?p vào Ok đ? t?o tùy ch?nh đ?a ch? thư SMTP.
 6. G? đ?a ch? SMTP e-mail, b?m vào Ok, b?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? thư-cho phép m?t s? liên l?c

 1. B?t đ?u các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào s? liên l?c, và sau đó nh?p vào Công vi?c trao đ?i.
 3. Nh?p vào Ti?p theo, nh?n vào đây đ? ch?n Thi?t l?p đ?a ch? thư đi?n t?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. N?u s? liên l?c không có m?t bí danh, nh?p bi?t hi?u cho soá lieân laïc.
 5. B?m vào lo?i thích h?p e-mail đ?a ch?, và sau đó g? đ?a ch? thư đi?n t?.

  Chú ý B?m vào các Nâng cao Tab đ? c?u h?nh các D?ng th?c thư thi?t l?p.
 6. Nh?p vào Ok, b?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? c?u h?nh chuy?n ti?p thư

Chú ý Đ?a ch? chuy?n ti?p có th? là b?t k? đ?i tư?ng kích ho?t thư. Ví d? v? các đ?i tư?ng kích ho?t thư bao g?m các nhóm phân ph?i, các nhóm b?o m?t, thư m?c công c?ng và các m?t hàng có liên quan khác.
 1. B?t đ?u các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào thư cho phép ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Trao đ?i chung tab.
 4. Nh?p vào Baûn chieáu.
 5. Trong các Đ?a ch? chuy?n ti?p ph?n, b?m vào Chuy?n ti?p t?i, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Click vào ngư?i dùng kích ho?t thư ho?c email kích ho?t liên l?c. Sau đó, nh?p vào Ok.

  Chú ý N?u b?n mu?n e-mail g?i đ?n h?p thư g?c c?ng như đ?a ch? chuy?n ti?p, ch?n các Cung c?p thông đi?p đ?n đ?a ch? chuy?n ti?p và h?p thư h?p ki?m.
 7. Đ? đóng Baûn chieáu và đ? đóng Thu?c tính, b?m Ok hai l?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 281926 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB281926 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281926

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com