Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2819320 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Lync đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120 đi?n tho?i ngày tháng năm 2013.

Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p Nh?t
 • Cho dù b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c thay th? b?i b?t k? b?n C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin có b?n C?p Nh?t tích l?y

Lưu ? Đ?i tên Lync 2010 đi?n tho?i Edition Lync đi?n tho?i Edition. Ph?n m?m làm vi?c v?i Lync 2010 và Lync 2013.

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

B?n c?p nh?t này tích l?y các b?n s?a l?i các v?n đ? sau:
 • 2828830 Đ?i Ngo?i t? UM b? vô hi?u hoá ngư?i dùng không th? ki?m tra Nh?t k? cu?c g?i trên m?t đi?n tho?i Aries ho?c Tanjay đang ch?y Lync đi?n tho?i Edition
 • 2829269 Tin thư thoại ch? đ?i ch? s? ánh sáng trên m?t đi?n tho?i Aries đang ch?y Lync đi?n tho?i Phiên b?n không t?t l?i sau khi m?t ngư?i dùng đóng t?t c? các thư thoại chưa m?
 • 2829272 Tính năng "Âm nh?c gi?" không làm vi?c cho Lync đi?n tho?i Edition cho m?t đi?n tho?i Aries khi m?t t?p tin âm thanh đư?c c?u h?nh
B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2737910 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng mư?i hai 2012
 • 2701670 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120: tháng 6 năm 2012
 • 2672743 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120: tháng 2 2012
 • 2620575 Đi?n tho?i Lync 2010 đi?n tho?i Edition kh?i đ?ng l?i khi th?c d?y t? ch? đ? nhàn r?i đi?n h? th?ng

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói UCUpdates.exe bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 4 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2737910 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng mư?i hai 2012

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói c?p nh?t này ch?a m?t h?nh ?nh có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên HP 4110 và HP 4120 đ?ng. H?nh ?nh này là phiên b?n 7577.4387.

Tham kh?o

Cho bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2819320 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for HP 4110 and HP 4120
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2819320 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2819320

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com