Gi? l?i b? ng?t k?t n?i phiên b?n g?c <clientname> bi?n</clientname>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 281981 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n tái k?t n?i v?i m?t d?ch v? đ?u cu?i b? ng?t k?t n?i Phiên làm vi?c trên m?t máy tính khác nhau t? m?t trong nh?ng ngày mà b?n ban đ?u thi?t l?p k?t n?i, vi?c clientname bi?n gi? l?i tên máy tính c?a máy tính mà trên đó b?n t?o b?n g?c Phiên làm vi?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? khi b?n k?t n?i vào m?t ng?t k?t n?i phiên giao d?ch, d?ch v? đ?u cu?i không xác minh cho dù khách hàng máy tính đ? thay đ?i.

GI?I PHÁP

Windows XP thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m s?a ch? v?n đ? bài vi?t này mô t?. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng tr?c tuy?n c?a Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? g?i m?t yêu c?u tr?c tuy?n đ? có đư?c các hotfix, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://go.Microsoft.com/?LinkId=6294451
Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có Windows XP Service Pack 2 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? tab trong các Ngaøy giôø m?c ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
Windows XP SP2, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Termsrv.dll5.1.2600.3501296,44826 Tháng mư?i hai, 200813: 51x86
Windows XP With SP3, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Termsrv.dll5.1.2600.5733296,44826 Tháng mư?i hai, 200813: 45x86

Thông tin hotfix Windows Server 2003

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m s?a ch? có v?n đ? đó đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi khuyên b?n ch? đ?i cho ti?p theo Windows Server 2003 gói d?ch v? có ch?a này hotfix.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i Microsoft D?ch v? h? tr? khách hàng đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? D?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft đi?n tho?i s? đi?n tho?i và thông tin v? h? tr? chi phí, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng đư?c phát sinh cho h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có Windows Server 2003 đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Cách bật hotfix

B?n ph?i t? t?o và đ?t c?u h?nh UpdateClientNameOnReconnect m?c nh?p Registry trên máy Windows 2003 d?a trên tính n?u các hotfix không t? đ?ng t?o và đ?t c?u h?nh này nh?p registry. Đ? t?o và c?u h?nh các m?c nh?p registry, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Máy chủ
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 4. Trong ngăn chi ti?t, g?UpdateClientNameOnReconnect, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i UpdateClientNameOnReconnect, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD h?p tho?i h?p, dư?iCơ s?, b?m H? th?p l?c phân.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Thoát khỏi Registry Editor.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? tab trong các Ngaøy giôø m?c ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
Windows Server 2003 v?i SP1, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Termsrv.dll5.2.3790.2915246,78413 Tháng tư, 200713: 46x86
Windows Server 2003 v?i SP2, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Termsrv.dll5.2.3790.4059246,78413 Tháng tư, 200714: 00x86
Windows Server 2003 v?i SP1, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Termsrv.dll5.2.3790.2915365,05612-May-200723: 28x64
Windows Server 2003 v?i SP2, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Termsrv.dll5.2.3790.4059365,56812-May-200723: 33x64
Windows Server 2003 v?i SP1, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Termsrv.dll5.2.3790.2915698,88012-May-200723: 28IA-64
Windows Server 2003 v?i SP2, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Termsrv.dll5.2.3790.4059699,90412-May-200723: 32IA-64

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, đăng xu?t t? d?ch v? đ?u cu?i Phiên làm vi?c, và sau đó đăng nh?p tr? l?i trên do đó b?n có th? thi?t l?p l?i các clientname bi?n t? máy tính m?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Các chương tr?nh hay k?ch b?n d?a trên các clientname bi?n không th? làm vi?c n?u b?n thi?t l?p m?t Phiên làm vi?c trên m?t máy tính, ng?t k?t n?i, sau đó k?t n?i l?i vào phiên làm vi?c đó t? m?t máy tính khác nhau.

Thu?c tính

ID c?a bài: 281981 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbprb kbtermserv kbmt KB281981 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:281981

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com