ID s? ki?n 1056 kí nh?p sau khi cài đ?t chuyên bi?t DHCP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 282001 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n ghi d?ch v? máy ch? DHCP trên Windows Đi?u khi?n tên mi?n máy ch? 2003 c?ng đang ch?y b?n ghi d?ch v? DNS Server, các s? ki?n sau đây có th? đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng:
S? ki?n Lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: DhcpServer
ID s? ki?n: 1056

Tr? chơi mô t?:
b?n ghi d?ch v? DHCP đ? phát hi?n r?ng nó đang ch?y trên m?t tên mi?n b? đi?u khi?n và có không có thông tin kí nh?p đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng v?i Dynamic DNS ki?m nh?p B?t đ?u b?n ghi d?ch v? DHCP. Đây không ph?i là m?t b?o m?t đư?c đ? ngh? c?u h?nh. Thông tin kí nh?p cho ki?m nh?p Dynamic DNS có th? đư?c c?u h?nh s? d?ng các dòng lệnh "máy ch? dhcp netsh set dnscredentials" ho?c thông qua b?n ghi d?ch v? DHCP Công c? hành chính.

Nguyên nhân

Hành vi này x?y ra b?i v? b?n đ? không đ?t c?u h?nh u? nhi?m DHCP trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà trên đó b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n ghi d?ch v? DHCP Server và b?n ghi d?ch v? DNS. Đây không ph?i là m?t c?u h?nh đư?c đ? ngh?; H?y xem ph?n "Thông tin" c?a bài vi?t này cho bi?t thêm chi ti?t.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t hành vi này, c?u h?nh DNSCredentials b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

B?ng cách s? d?ng các b?n ghi d?ch v? DHCP Server Snap-In

  1. Trong các máy ch? DHCP snap-in, mà n?m ? các Hành chính công c? m?c tin thư thoại, B?m chu?t ph?i vào máy ch? DHCP mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Thông tin kí nh?p.
  3. Nh?p tên người dùng, mi?n và m?t kh?u c?a tài kho?n trong mà b?n mu?n b?n ghi d?ch v? DHCP Server đ? ch?y. B?n có th? s? d?ng b?t k? giá tr? s?n có trương m?c ngư?i dùng này, ch?ng h?n như m?t tài kho?n ngư?i dùng thu?c vùng. Tài kho?n không ph?i là thi?t l?p đ? h?t h?n ho?c có b?t k? h?n ch? nào khác.
  4. B?m chu?t Ok, và sau đó Ok m?t l?n n?a đ? thoát kh?i các Thu?c tính hộp thoại.

B?ng cách s? d?ng dòng lệnh Netsh.exe

  1. T? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Netsh, và sau đó nh?n ENTER.
  2. T? netsh d?u ki?m nh?c, g? H? ph?c v? DHCPipaddress (nơiipaddress là đ?a ch? IP c?a máy ch? DHCP mà b?n mu?n đ?t c?u h?nh), và sau đó nh?n ENTER.
  3. Lo?i thi?t l?p dnscredentials tên người dùng m?t kh?u vùng (nơi tên người dùng m?t kh?u vùng là các thông tin trương mục ngư?i dùng cho tài kho?n mà b?n mu?n máy ch? DHCP đ? ch?y), và sau đó nh?n ENTER. B?n có th? s? d?ng b?t k? tài kho?n ngư?i dùng hi?n t?i h?p l? cho Đi?u này, ch?ng h?n như m?t tài kho?n ngư?i dùng thu?c vùng. Tài kho?n không nên đư?c đ?t đ? h?t h?n ho?c có b?t k? h?n ch? nào khác.
  4. Lo?i b? thu?c lá, và sau đó nh?n ENTER đ? thoát kh?i.

Thông tin thêm

b?n ghi d?ch v? h? ph?c v? DHCP ch?y dư?i b? đi?u khi?n tên mi?n trương m?c máy tính và do đó có quy?n ki?m soát đ?y đ? c?a t?t c? các đ?i tư?ng DNS. Như m?t k?t qu?, b?n ghi DNS mà b?n đ? t? đ?ng ki?m nh?p v?i DNS d? b? đ? có h? sơ tên c?a h? ghi đè b?i m?t phiên b?n trư?c đó c?a Các khách hàng DHCP. Hành vi này có th? không mong mu?n, đ?c bi?t là n?u b?n có c?u h?nh vùng DNS cho b?n C?p Nh?t b?o m?t ch?. B?ng cách s? d?ng các DNSCredentials tham s?, b?n có th? ch?y b?n ghi d?ch v? DHCP Server trong m?t tài kho?n ngư?i dùng đư?c ch? đ?nh không có kh? năng ghi đè lên các b?n ghi DNS.

Microsoft m?nh m? khuy?n cáo vi?c s? d?ng các DNSCredentials khi b?n đang ch?y b?n ghi d?ch v? DHCP Server và b?n ghi d?ch v? DNS trên b? đi?u khi?n tên mi?n tương t? đ? đ?m b?o tính toàn v?n c?a b?o m?t C?p Nh?t năng đ?ng. N?u b?n không s? d?ng DNSCredentials, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ch?y các b?n ghi d?ch v? trên khác nhau Các máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 282001 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB282001 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 282001

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com