Đi?u khi?n máy in là không tương thích n?u m?t chính sách đư?c kích ho?t trên máy tính c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 282011 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y thu?t s? thêm máy in, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây sau khi b?n nh?p vào K?t thúc vào cu?i c?a tr?nh wizard:
Không th? Cài đ?t máy in. Tr?nh đi?u khi?n máy in không ph?i là tương thích v?i chính sách đang có trên các máy tính c?a b?n, mà kh?i tr?nh đi?u khi?n Windows NT 4.0. N?u b?n mu?n s? d?ng này tr?nh đi?u khi?n, liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n v? vi?c t?t chính sách này.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? Windows Server 2003 không h? tr? tr?nh đi?u khi?n in ch? đ? h?t nhân m?c đ?nh.

LƯU ?: Tr?nh đi?u khi?n in Microsoft Windows NT 4.0 là tr?nh đi?u khi?n ch? đ? h?t nhân.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, h?y C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n in trên các in máy ch? đ? nó không b?ng cách s? d?ng m?t h?t nhân ch? đ? đi?u khi?n in.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng m?t trong hai nhaán phương pháp:

Phương pháp 1

N?u b?n đang cài đ?t tr?nh đi?u khi?n in Windows NT 4.0, liên h? c?a b?n ngư?i qu?n tr? m?ng đ? có chính sách lo?i b?.

Phương pháp 2

N?u b?n mu?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? phi h?t nhân t?i đ?a phương cho m?t máy in m?ng t? xa:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Máy in và Fax.
 2. B?m đúp Thêm máy in đ? ch?y thu?t s? thêm máy in, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Máy in c?c b?, nh?n vào đây đ? xóa các T? đ?ng phát hi?n và cài đ?t ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào T?o c?ng m?i, và sau đó dư?i C?ng lo?i, b?m Local c?ng.
 5. Cho Tên c?ng, g? đư?ng d?n đ?n máy in trong các h?nh th?c \\h? ph?c v?\máy in, nơih? ph?c v? là tên c?a h? ph?c v? in vàmáy in là tên c?a máy in.
 6. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó ch?n m?t tr?nh đi?u khi?n Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 cho máy in c?a b?n.
 7. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? hoàn thành các thu?t s?.
Lưu ý: N?u b?n s? d?ng phương pháp 2, b?n s? không nh?n đư?c C?p Nh?t máy in t? các ph?c v? in khi tr?nh đi?u khi?n máy in sau đó C?p Nh?t trên máy ch?.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n in đ? máy in m?ng, Windows NT, Windows năm 2000, và Windows Server 2003 luôn luôn s? d?ng tr?nh đi?u khi?n in vào in c?t đ?t n?u b?n không s? d?ng các đ?a phương c?ng workaround (cách 2).

Ch? đ? l?i tr?nh đi?u khi?n là tr?nh đi?u khi?n kh?i mà móc vào h? đi?u hành và các h?t nhân c?p. Windows Server 2003 và phiên b?n sau này bao g?m m?t chính sách đó ch?n h?t nhân ch? đ? tr?nh đi?u khi?n in v? tr?nh đi?u khi?n in ch? đ? h?t nhân có th? gây ra máy tính đ? hi?n th? màu xanh màn h?nh l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 282011 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbdriver kbenv kbprb kbprint kbmt KB282011 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:282011

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com