Tài nguyên cho b?o v? Internet Information Services

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 282060
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web an ninh cơ s? h? t?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n s? d?ng Internet Information Services đ?n máy ch? lưu tr? Web các trang web, đi?u quan tr?ng là đ? b?o v? các máy ch? t? chưa bi?t, và có kh? năng đ?c h?i, ngư?i s? d?ng. Bài vi?t này cung c?p tài li?u tham kh?o đ? s? d?ng trong nhi?m v? quan tr?ng này.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin toàn di?n nh?t v? b?o v? Web các ?ng d?ng có s?n t?i:
Thi?t k? an toàn d?a trên Web Applications cho Microsoft Windows 2000
ISBN: 0-735-60995-0
Tác gi?: Michael Howard, Richard Waymire, Marc Levy
Nhà xu?t b?n: Microsoft Press, tháng 7 năm 2000
Các tài li?u tham kh?o sau đây có s?n tr?c tuy?n t? Microsoft TechNet trang web:

Như là m?t th?c hành t?t nh?t, Microsoft khuy?n cáo cài đ?t các m?i nh?t d?ch v? gói và b?o m?t C?p Nh?t cho IIS, c?ng như b?t k? khác các thành ph?n đang ch?y trên máy ch? web. M?c dù nhi?u khách hàng s? d?ng các Security Bulletin t?m ki?m tr?c tuy?n như là m?t tham chi?u cho nh?ng g? hotfixes đ? áp d?ng cho m?t cho s?n ph?m và d?ch v? gói s? l?a ch?n, các thông tin đư?c cung c?p b?i công c? đó không đưa vào tài kho?n tích l?y rollups (nó cho th?y t?t c? các b?n C?p Nh?t phát hành sau khi các quy đ?nh gói d?ch v?). V? l? do đó, chúng tôi đ? ngh? r?ng khách hàng nh?ng ngư?i tri?n khai IIS s? d?ng nh?ng Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) đ? xác đ?nh r?i ro b?o m?t. Đ? bi?t thêm thông tin v? MBSA, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
320454Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) Phiên b?n 1.2.1 là có s?n
M?t khi các Service Pack m?i nh?t và t?t c? các m?i nh?t C?p Nh?t s?n ph?m (hotfixes) đ? đư?c áp d?ng, h? th?ng an ninh c?p c?n áp d?ng cho các máy ch? web. Đ? b?o v? IIS thu?n ti?n hơn, Microsoft đ? s?n xu?t thu?t s? Lockdown IIS, hi?n có t?i v? trí sau:
325864 Làm th? nào đ? cài đ?t và s? d?ng thu?t s? Lockdown IIS

Thu?t s? Lockdown IIS cung c?p m?t thu?t s?"" giao di?n đ? c?u h?nh nhi?u khuy?n ngh? an ninh. C? hai IIS Lockdown Thu?t s? và UrlScan, m?t b? l?c ISAPI mà có th? đư?c s? d?ng đ? ch?n trang web đ?c h?i yêu c?u, là m?t ph?n c?a b? công c? b?o m?t Microsoft có th? đư?c l?y t? v? trí sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/cc297183.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? UrlScan, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307608B?ng cách s? d?ng URLScan vào IIS
Microsoft đư?c cam k?t cung c?p các ?ng d?ng mà có th? đư?c s? d?ng đ? gi? khách hàng thông tin an toàn, và duy tr? m?t Internet trang web dành riêng cho các ch? đ? liên quan đ?n an ninh cho s?n ph?m c?a Microsoft. Các Trang web Microsoft Security có s?n t?i:
http://www.Microsoft.com/Security/
Ngoài đ? truy c?p vào trang web Microsoft Security trên m?t thư?ng xuyên, Microsoft khuy?n cáo r?ng khách hàng ? l?i đ?n ngày v?i các b?n tin b?o m?t m?i nh?t, b?ng cách đăng k? đ? Microsoft Security D?ch v? thông báo t?i trang Web đư?c li?t kê dư?i đây:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/notify.mspx
Microsoft cung c?p mi?n phí d?ch v? tr?c tuy?n đ? xác đ?nh khi nào b?n C?p Nh?t đư?c yêu c?u, như v?y các Critical Update Notification mà là có s?n t? Web site Windows Update. Đ? truy c?p vào Web site Windows Update, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://update.microsoft.com
B?n c?ng có th? s? d?ng Microsoft Baseline Security Advisor đ? xác đ?nh các l? h?ng trên h? th?ng đang ch?y các ti?n ích. Đ? có đư?c Microsoft Baseline Security Advisor, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/cc184924.aspx

THAM KH?O

Khi b?o v? các máy ch? Web, có th? đ? thi?t l?p c?p phép quá restrictively, mà có th? ngăn ch?n ph?c v? thích h?p c?a n?i dung. Các sau bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mô t? các c?p phép t?i thi?u c?n thi?t cho Internet d?ch v? thông tin ph?c v? n?i dung đúng: Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
271071Làm th? nào đ? đ?t yêu c?u quy?n h?n c?a NTFS và ngư?i s? d?ng quy?n cho m?t máy ch? IIS 5.0 Web

Thu?c tính

ID c?a bài: 282060 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB282060 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:282060

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com