Kai bandote diegti ?Internet Explorer 10? sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, ?i operacija gali neb?ti baigta s?kmingai. Be to, galite gauti klaidos prane?im?. ?i problema gali kilti d?l ?vairi? prie?as?i?. Nor?dami tinkamai ?diegti ?Internet Explorer 10?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastabos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 • ?Internet Explorer 10? yra ?traukta ? ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?. Tod?l ?iose operacin?se sistemose ?Internet Explorer 10? diegti nereikia.
 • Jei bandysite i? naujo ?diegti ?Internet Explorer 10?, kuri? neseniai pa?alinote, diegimas gali nepavykti. ?i problema gali kilti d?l to, kad i? sistemos nebuvo pa?alinti visi laikinieji s?rankos failai, b?tini diegiant pirm? kart?. Jei neseniai pa?alinote ?Internet Explorer 10?, rekomenduojame 20 minu?i? palaukti ir tik tada bandyti diegti i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

1 veiksmas. ?sitikinkite, kad ?diegtas 1 arba naujesnis pakeitim? paketas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sistemoje ?Windows 7? ir ?Windows 2008 R2? ?Internet Explorer? programai reikia ?diegti 1 pakeitim? paket? (SP1) arba naujesn?.

Nor?dami su?inoti, kuris pakeitim? paketas yra ?diegtas arba kaip ?diegti naujausi? pakeitim? paket?, ?r. Pakeitim? paketas ir naujinimo centras, jei naudojate ?Windows 7?. Jei naudojate ?Windows Server 2008 R2?, ?r. Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?.

Daugiau informacijos apie minimalius operacinei sistemai keliamus reikalavimus, taikomus naudojant ?Internet Explorer 10?, ?r. Sistemos reikalavimai, taikomi ?Internet Explorer 10?.
 • ?Windows 7? 32 bit? versija su SP1 arba naujesn?s versijos
 • ?Windows 7? 64 bit? versija su SP1 arba naujesn?s versijos
 • ?Windows Server 2008 R2? 32 bit? versija su SP1 arba naujesn?s versijos
 • ?Windows Server 2008 R2? 64 bit? versija su SP1 arba naujesn?s versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

2 veiksmas. ?sitikinkite, kad j?s? sistema atitinka minimaliuosius operacin?s sistemos reikalavimus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Reikia ne tik ?diegti SP1, bet ir ?sitikinti, kad kompiuteris atitinka minimaliuosius aparat?ros reikalavimus, taikomus ?Internet Explorer 10?. Daugiau informacijos ?r. Sistemos reikalavimai, taikomi ?Internet Explorer 10?.

Be to, ?sitikinkite, kad kompiuterio vaizdo plok?t?s tvarkykl? yra suderinama su ?Internet Explorer 10?. Bandydami diegti ?Internet Explorer 10? kompiuteryje su nesuderinama vaizdo plok?t?s tvarkykle, galite gauti klaidos kod? 9C57. Nor?dami su?inoti, ar vaizdo plok?t?s tvarkykl? suderinama, arba ?sigyti naujausias suderinamas tvarkykles, ?r. ?Internet Explorer 10? nepavyksta ?diegti tam tikruose kompiuteriuose, kuriuose naudojamos hibridin?s grafikos sistemos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

3 veiksmas. ?sitikinkite, kad ?diegti visi b?tini naujinimai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

?diekite b?tinus naujinimus, skirtus ?Internet Explorer 10?, naudodami ?Windows Update?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite ?Windows Update? spustel?dami mygtuk? Prad?ti. Ie?kos lauke ?veskite Update, tada rezultat? s?ra?e spustel?kite Windows Update.
 2. Nar?ymo srityje (kair?je) spustel?kite Tikrinti, ar yra naujinim?.
 3. Lange ?Windows Update? spustel?kite Yra svarbi? naujinim?: <skai?ius> ir patikrinkite, ar ?Internet Explorer 10? yra pateikiama galim? naujinim? s?ra?e. Jei ?Internet Explorer 10? yra s?ra?e, prie? diegdami kitus naujinimus i?valykite nar?ykl?s ?ym?s langel?, kad ?is naujinimas neb?t? ?diegtas.

  Pastaba. Jei pateikiamas ?Windows Update? klaidos prane?imas, ?r. Kaip i?spr?sti problem?, jei neveikia ?Windows Update?.
 4. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Jei nepavyksta ?diegti naujinim? naudojant ?Windows Update?, diekite juos neautomatiniu b?du

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Jei nepavyksta s?kmingai ?diegti ?i? naujinim? i? ?Windows Update?, tur?site diegti toliau nurodytus b?tinuosius ?Internet Explorer 10?, skirtos ?Windows 7? SP1, naujinimus neautomatiniu b?du.
Nor?dami atsisi?sti naujinim?, spustel?kite reikiamo failo sait?, atsi?velgdami ? tai, ar naudojate 32 bit? (x86) ar 64 bit? operacin?s sistemos versij?.
Kai i?siai?kinti, kur? ?Windows? leidim? naudojate, ?r. Kaip i?siai?kinti, ar kompiuteryje veikia 32, ar 64 bit? ?Windows? versija.

?diegus ?? naujinim? reikia i? naujo paleisti kompiuter?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
KB straipsnio numerisPavadinimasAtsisiuntimo saitas
2729094I?leistas ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? simboli? ?rifto ?Segoe UI? naujinimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x86 paket?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x64 paket?
2731771I?leistas naujinimas, pateikiantis nauj? konvertavimo i? vietinio laiko ? UTC ir atvirk??iai API, skirt? ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?Atsisi?stiAtsisi?skite x86 paket?Atsisi?stiAtsisi?skite x64 paket?
2533623?Microsoft? saugos patarimai Nesaugios bibliotekos ?k?limas gali sukelti nuotolin? kodo vykdym?Atsisi?stiAtsisi?skite x86 paket?Atsisi?stiAtsisi?skite x64 paket?
2670838I?leistas ?Windows 7? SP1 ir ?Windows Server 2008 R2? SP1 platformos naujinimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x86 paket?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x64 paket?
2786081I??jus i? kompiuterio, kuriame veikia ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1, arba paleidus j? i? naujo ?Internet Explorer 10? ne?ra?o svetain?s kredencial?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x86 paket?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x64 paket?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

4 veiksmas. ?sitikinkite, kad naudojate tinkam? diegimo programos versij?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pasi?lymas Prie? diegiant ?Internet Explorer 10? rekomenduojame i?jungti apsaugos nuo ?nipin?jimo program? ir antivirusin? programin? ?rang?. Tai padarius gali suma??ti kompiuterio saugos lygis. Jei padarysite tai, imkit?s reikiam? papildom? priemoni?, kad pad?tum?te apsaugoti kompiuter?, o ?dieg? ?Internet Explorer 10? v?l ?junkite apsaugos nuo ?nipin?jimo program? ir antivirusin? programin? ?rang?.

Nor?dami diegti ?Internet Explorer 10?, naudodami toliau pateiktus saitus atsisi?skite tinkam? ?Internet Explorer 10? diegimo program?, skirt? j?s? turimai ?Windows? versijai. Ne?inote, kurios versijos ?Windows? veikia j?s? sistemoje?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
?Internet Explorer 10? diegimo programos, skirtos 32 bit? platformoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
?Internet Explorer 10? diegimo programos, skirtos 64 bit? platformoms
Pastaba Taip pat ?sitikinkite, kad pasirinkta diegimo programa atitinka j?s? naudojamos ?Windows? kalbos versij?. Jei naudosite diegimo programos angl? kalbos versij? su ne angl? kalbos ?Windows? versija, diegimo procesas vyks angl? kalba. Bet ?diegta programa atitiks j?s? naudojamos ?Windows? kalbos versij?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Daugiau informacijos

?varus ?Internet Explorer 10? diegimas

Jei vis tiek nepavyksta ?diegti ?Internet Explorer 10?, bandykite atlikti ?Internet Explorer 10? ??varios ?krovos? diegim?. Vykdant ?vari? ?krov?, ?Windows? paleid?iama naudojant ma?iausi? tvarkykli? ir paleisties program? skai?i?. Taip gali pavykti i?vengti diegiant kylan?i? programin?s ?rangos konflikt?. Kaip atlikti ?var? diegim? naudojamoje sistemoje, ?r. Kaip atlikti ?var? diegim? sistemoje ?Windows?.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 2820688
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 8 d.
Taikoma:: Windows Internet Explorer 10
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.