Prilikom poku?aja da instalirate Internet Explorer 10 u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, mo?e se desiti da postupak ne bude uspe?no dovr?en. Pored toga, mo?e se desiti da dobijete poruku o gre?ci. Do ovog problema mo?e do?i iz nekoliko razloga. Da biste uspe?no instalirali Internet Explorer 10, pratite ove korake.

Napomene
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
 • Internet Explorer 10 je uklju?en u operativni sistem Windows 8 i Windows Server 2012. Stoga, ne morate da instalirate Internet Explorer 10 u ovim operativnim sistemima.
 • Ako poku?ate da ponovo instalirate Internet Explorer 10 nakon ?to ste ga nedavno deinstalirali, mo?e se desiti da ne mo?ete da obavite instalaciju. Do ovog problema mo?e do?i zato ?to sistem nije zavr?io sa uklanjanjem privremenih datoteka za pode?avanje potrebnih za po?etnu instalaciju. Ako ste nedavno deinstalirali Internet Explorer 10, preporu?ujemo da sa?ekate 20 minuta pre nego ?to poku?ate da ga ponovo instalirate.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

1. korak: Uverite se da je instaliran servisni paket 1 ili novija verzija

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
U operativnim sistemima Windows 7 i Windows 2008 R2, za Internet Explorer potrebno je da postoji instaliran servisni paket 1 (SP1) ili novija verzija.

Da biste saznali koji servisni paket imate instaliran ili kako da instalirate najnoviji servisni paket, pogledajte informacije na stranici Centar za servisne pakete i a?uriranje za Windows 7. Za Windows Server 2008 R2, pogledajte Informacije o servisnom paketu 1 za Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Pro?itajte ?lanak Sistemski zahtevi za Internet Explorer 10 da biste prona?li vi?e informacija o minimalnim zahtevima za operativni sistem za Internet Explorer 10.
 • Windows 7, 32-bitni sa servisnim paketom 1 (SP1) ili novijim verzijama
 • Windows 7, 64-bitni sa servisnim paketom 1 (SP1) ili novijim verzijama
 • Windows Server 2008 R2, 32-bitni sa servisnim paketom 1 (SP1) ili novijim verzijama
 • Windows Server 2008 R2, 64-bitni sa servisnim paketom 1 (SP1) ili novijim verzijama
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

2. korak: Uverite se da va? sistem ispunjava minimalne zahteve za operativni sistem

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Pored toga ?to je potrebno da imate instaliran servisni paket 1 (SP1), trebalo bi da se uverite da va? ra?unar ispunjava minimalne hardverske zahteve za Internet Explorer 10. Vi?e informacija mo?ete prona?i u ?lanku Sistemski zahtevi za Internet Explorer 10.

Tako?e, uverite se da je upravlja?ki program va?e grafi?ke kartice kompatibilan sa programom Internet Explorer 10. Mo?e se desiti da dobijete kôd gre?ke 9C57 kada poku?ate da instalirate Internet Explorer 10 sa nekompatibilnim upravlja?kim programom grafi?ke kartice. Da biste proverili da li je upravlja?ki program va?e grafi?ke kartice kompatibilan, odnosno da biste preuzeli najnovije kompatibilne upravlja?ke programe, pogledajte temu Internet Explorer 10 ne mo?e da se instalira na nekim hibridnim grafi?kim sistemima.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

3. korak: Uverite se da imate instalirane neophodne ispravke

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Neophodne ispravke za Internet Explorer 10 instalirajte preko klijenta Windows Update

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Da biste to uradili, pratite slede?e korake:
 1. Otvorite Windows Update tako ?to ?ete kliknuti na dugme Start. U polju za pretragu otkucajte Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.
 2. U oknu za navigaciju (na levoj strani) izaberite stavku Da li postoje ispravke?.
 3. Kliknite na <Broj> dostupnih va?nih ispravki u prozoru Windows Update da biste proverili da li je Internet Explorer 10 uklju?en na listu dostupnih ispravki. Ako se program Internet Explorer 10 nalazi na listi, opozovite izbor u polju za potvrdu da biste ga izuzeli pre nego ?to instalirate druge ispravke.

  Napomena Ako dobijete poruku o gre?ci tokom procesa a?uriranja sistema Windows, pogledajte temu Re?avanje problema kada a?uriranje sistema Windows ne radi.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Ako ispravke ne mo?ete da instalirate koriste?i through Windows Update, instalirajte ih ru?no

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Ako ove ispravke ne mo?ete uspe?no da instalirate koriste?i Windows Update, morate ru?no da instalirate slede?e neophodne ispravke za Internet Explorer 10 za operativni sistem Windows 7 SP1.
Da biste preuzeli ispravku, kliknite na vezu za odgovaraju?u datoteku u zavisnosti od toga da li imate 32-bitno (x86) ili 64-bitno izdanje operativnog sistema.
Da biste utvrdili koje izdanje operativnog sistema Windows koristite, pogledjte temu Utvr?ivanje da li ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.

Kada instalirate ovu ispravku, mora?ete ponovo da pokrenete ra?unar.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Broj u bazi znanja (KB broj)NaslovVeza za preuzimanje
2729094Dostupna je ispravka za font Segoe UI Symbol u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2PreuzimanjePreuzmite x86 paket.PreuzimanjePreuzmite x64 paket.
2731771Dostupna je ispravka koja omogu?ava nove API-je za konverziju izme?u lokalnog vremena i UTC vremena u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2PreuzimanjePreuzmite x86 paket.PreuzimanjePreuzmite x64 paket.
2533623Microsoft bezbednosni savet: U?itavanje nebezbedne biblioteke mo?e da dozvoli daljinsko izvr?avanje kodaPreuzimanjePreuzmite x86 paket.PreuzimanjePreuzmite x64 paket.
2670838Ispravka za platformu dostupna je za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite x86 paket.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite x64 paket.
2786081Internet Explorer 10 ne ?uva akreditive za Veb lokaciju nakon odjavljivanja ili ponovnog pokretanja ra?unara sa operativnim sistemom Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1PreuzimanjePreuzmite x86 paket.PreuzimanjePreuzmite x64 paket.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

4. korak: Uverite se da koristite ispravnu verziju instalacionog programa

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Predlog Predla?emo vam da onemogu?ite anti?pijunski i antivirusni softver pre nego ?to zapo?nete instalaciju programa Internet Explorer 10. Izvr?avanjem te radnje promeni?ete bezbednosne postavke ra?unara. Ukoliko to uradite, preduzmite odgovaraju?e dodatne mere kako biste za?titili ra?unar, a zatim ponovo omogu?ite anti?pijunski ili antivirusni softver po?to instalirate Internet Explorer 10.

Da biste instalirali Internet Explorer 10, preuzmite ta?nu verziju instalacionog programa za Internet Explorer 10 za svoju verziju operativnog sistema klikom na jednu od navedenih veza. Ne znate koju verziju operativnog sistema Windows imate na ra?unaru?
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmite
instalacione programe za Internet Explorer 10 za 32-bitne platforme
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmite
instalacione programe za Internet Explorer 10 za 64-bitne platforme
Napomena Obavezno izaberite odgovaraju?i instalacioni program za verziju operativnog sistema Windows na odgovaraju?em jeziku. Ako budete koristili verziju instalacionog programa na engleskom jeziku za verziju operativnog sistema Windows koja nije na engleskom, proces instalacije ?e se obaviti na engleskom jeziku. Me?utim, instalirani program ?e biti na jeziku koji koristi verzija va?eg operativnog sistema Windows.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Za vi?e informacija

Instaliranje programa Internet Explorer 10 u re?imu za ??isto pokretanje sistema?

Ukoliko i dalje ne mo?ete da instalirate Internet Explorer 10, poku?ajte da ga instalirate u re?imu za ??isto pokretanje sistema?. ?isto pokretanje sistema pokre?e operativni sistem Windows uz minimalni skup upravlja?kih programa i startnih programa. Na taj na?in je lak?e otkloniti neusagla?enosti softvera koje mogu nastati u toku instalacije. Da biste izvr?ili ?isto pokretanje sistema, pogledajte temu Primena procesa ?istog pokretanja u operativnom sistemu Windows.

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 2820688
Poslednji pregled: 26. mart 2014.
Odnosi se na:: Internet Explorer 10
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.