Thông báo l?i "Ngôn ng? này cài đ?t c?a Windows khác v?i m?t trong nh?ng b?n đang cài đ?t"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 282089 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng đ? nâng c?p ho?c cài đ?t Windows trên m?t máy tính mà đang ch?y m?t phiên b?n ngôn ng? khác nhau c?a Windows, b?n nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
Thi?t l?p Windows

Ngôn ng? c?a cài đ?t này c?a Windows khác t? m?t trong nh?ng b?n đang cài đ?t. Các tùy ch?n nâng c?p s? không có s?n.
B?n không th? nâng c?p ho?c cài đ?t phiên b?n ngôn ng? khác nhau c?a Windows.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? b?n không th? ch?y thi?t l?p Windows đ? nâng c?p lên m?t phiên b?n ngôn ng? c?a Windows phiên b?n ngôn ng? khác nhau Windows. Khi b?n c? g?ng làm như v?y, chương tr?nh cài đ?t c?a phiên b?n ngôn ng? c?a Windows mà b?n đang cài đ?t s? hi?n th? thông báo l?i là mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này.

GI?I PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
 • Xác đ?nh xem các phiên b?n ngôn ng? c?a Windows mà b?n mu?n đ? cài đ?t đư?c đ? h? tr? c?a Windows. Đ? thêm thông tin v? các ngôn ng? đư?c đư?c h? tr? trong Windows XP và Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  292246Danh sách các ngôn ng? đư?c h? tr? trong Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003
 • S? d?ng m?t c?u h?nh kh?i đ?ng nhi?u cài đ?t khác Phiên b?n ngôn ng? c?a Windows trên m?t phân vùng riêng bi?t vào khó khăn c?a b?n đ?a. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o ra m?t c?u h?nh kh?i đ?ng nhi?u trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306559Làm th? nào đ?: T?o m?t h? th?ng đa kh?i đ?ng trong Windows XP
  Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh m?t c?u h?nh kh?i đ?ng nhi?u trong Windows XP và Windows 2000, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/kB/306559

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là c?a thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? tùy ch?n đa ngôn ng? trong Windows XP Professional, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457045.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 282089 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB282089 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:282089

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com