Dostupan je stek ispravki za servisiranje za operativne sisteme Windows RT i Windows 8: jun 2013.

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2821895 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak opisuje stek ispravki za a?uriranje koje su dostupne za operativne sisteme Windows RT i Windows 8. Ova ispravka sadr?i pobolj?anja i re?ava slede?e probleme:
Pobolj?anje 1
Omogu?ava da se stek ispravki za servisiranje instalira van mre?e.
Pobolj?anje 2
Dodaje funkciju koja komprimuje nekori??ene binarne datoteke i stvara slobodan prostor na disku za pripremu operativnog sistema Windows za naredne ispravke.
Pobolj?anje 3
Dodaje funkciju koja automatski osloba?a prostor na disku kada deinstalirate ispravke, kao ?to su pakti upravlja?kih programa.
Pobolj?anje 4
Dodaje funkciju koja smanjuje zauzimanja prostora skladi?ta za komponente.
Problem 1
Program za instalaciju u Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) firmveru ne radi pravilno.

Napomena Mo?ete da koristite program za instaliranje da biste a?urirali bazu podataka potpisa (DB) ili bazu podataka opozvanih potpisa (DBX).
Problem 2
?arobnjak za ?i??enje diska ne prijavljuje ta?no koliko prostora na disku ?e biti oslobo?eni kada pokrenete proces ?i??enja diska.
Problem 3
Razmotrite slede?i scenario:
 • Instalirate jezi?ki paket na server, na primer jezi?ki paket za ?panski jezik.
 • Ponovo ste pokrenuli ra?unar.
 • Instalirate ispravku 2779768.
 • Deinstalirate jezi?ki paket. Me?utim, niste ponovo pokrenuli server.
 • Poku?avate da instalirate ispravku 2770917.
U ovom scenariju, ne mo?ete da instalirate ispravku 2770917. Pored toga, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND
Problem 4
Kada poku?ate da instalirate neke ispravke, te ispravke se ne instaliraju, a dobijate slede?u poruku o gre?ci:
0x80073718: ERROR_SXS_FILE_NOT_PART_OF_ASSEMBLY.
Problem 5
Funkcija detaljnog ?i??enja zamenjuje LDR verzije komponentih datoteka koje cilja ova ispravka sa GDR verzijama datoteka. Ovo mo?e da dovede do problema ako Windows koristi samo LDR pakete.
Problem 6
Funkcija popravljanja o?te?enog prijemnog po?tanskog sandu?eta ne mo?e da popravi o?te?enu ispravku za odre?enu strukturu. Kada do?e do ove gre?ke, mo?da ?ete dobiti kodove gre?aka 0x800f081f (CBS_E_SOURCE_MISSING) i 0x800f0906 (CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE).
Problem 7
Samo prvi podr?ani ure?aj naveden ispod funkcije REG_MULTI_SZ_APPEND je podr?an. Do ovog problema dolazi nakon instaliranja ispravke 2779768.

Napomena Windows koristi funkciju REG_MULTI_SZ_APPEND za primenu svih re?enja za ure?aje za MPIO proizvode.

Re?enje

Informacije o a?uriranju

Nabavljanje ispravke

Windows Update
Ova ispravka je dostupna na Veb lokaciji Windows Update.
Microsoft Download Center
Iz Microsoft centra za preuzimanje mo?ete preuzeti slede?e datoteke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 8 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 8 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, ra?unar mora da radi pod operativnim sistemom Windows RT ili Windows 8.

Informacije o registratoru

Da biste primenili ovu ispravku, ne morate da unosite izmene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo da pokrenete ra?unar nakon ?to primenite ovu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:
2771431 Dostupan je stek ispravki za servisiranje za operativne sisteme Windows 8 i Windows Server 2012 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Informacije o datoteci

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Globalna verzija ove ispravke instalira datoteke sa atributima navedenim u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu i zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena se mogu promeniti kada obavite odre?ene operacije na datotekama.
Napomene za informacije o datotekama za operativne sisteme Windows RT i Windows Server 8 R2
 • Datoteke koje se odnose na odre?eni proizvod, klju?nu ta?ku (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mogu?e je identifikovati pregledanjem brojeva verzija datoteka kao ?to je prikazano u slede?oj tabeli:
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodKlju?na ta?kaGrana usluge
  6.2.920 0.16 xxxWindows RT i Windows 8RTMGDR
 • GDR grane usluge sadr?e samo one ispravke koje se objavljuju da bi re?ile rasprostranjene kriti?ne probleme. LDR grane usluge, pored globalno objavljenih ispravki, sadr?e i hitne ispravke.
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) instalirane za svako okru?enje posebno su navedene u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za Windows RT i Windows 8?. MUM i MANIFEST datoteke, kao i odgovaraju?e datoteke bezbednosnog kataloga (.cat), izuzetno su va?ne za odr?avanje stanja a?uriranih komponenti. Datoteke bezbednosnog kataloga, za koje nisu navedeni atributi, potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve Windows RT
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cbsapi.dll6.2.9200.1638418,94426-Jul-201201:29Not applicable
Esscli.dll6.2.9200.16455312,04010-Nov-201205:51Not applicable
Fastprox.dll6.2.9200.16455652,52010-Nov-201205:51Not applicable
Mofd.dll6.2.9200.16455188,13610-Nov-201205:51Not applicable
Mofinstall.dll6.2.9200.1645559,62410-Nov-201205:51Not applicable
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455271,59210-Nov-201205:51Not applicable
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455366,31210-Nov-201205:51Not applicable
Wbemcore.dll6.2.9200.16576937,70404-Apr-201311:25Not applicable
Wbemprox.dll6.2.9200.1645536,58410-Nov-201205:51Not applicable
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16576426,72804-Apr-201311:25Not applicable
Wmiutils.dll6.2.9200.1645596,48810-Nov-201205:51Not applicable
Sppinst.dll6.2.9200.16576489,70404-Apr-201307:00Not applicable
Cmifw.dll6.2.9200.1645578,56810-Nov-201206:16Not applicable
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455167,65610-Nov-201206:16Not applicable
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,76010-Nov-201206:08Not applicable
Arm_installedNot applicable906-Jul-201220:15Not applicable
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455261,35210-Nov-201206:08Not applicable
Bfsvc.dll6.2.9200.1645568,84010-Nov-201206:08Not applicable
Cbscore.dll6.2.9200.16576958,69604-Apr-201306:23Not applicable
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645546,82410-Nov-201206:08Not applicable
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16576168,68004-Apr-201306:24Not applicable
Cleanupai.dll6.2.9200.1645537,09610-Nov-201206:08Not applicable
Cmiadapter.dll6.2.9200.1645597,00010-Nov-201206:08Not applicable
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455186,60010-Nov-201206:08Not applicable
Cmitrust.dll6.2.9200.16455299,24010-Nov-201206:08Not applicable
Cmiv2.dll6.2.9200.165762,475,24004-Apr-201306:23Not applicable
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455127,20810-Nov-201206:08Not applicable
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,86410-Nov-201206:08Not applicable
Dpx.dll6.2.9200.16455284,39210-Nov-201206:08Not applicable
Drupdate.dll6.2.9200.16576184,04004-Apr-201306:23Not applicable
Drvstore.dll6.2.9200.16576492,77604-Apr-201306:23Not applicable
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645549,38410-Nov-201206:08Not applicable
Globalinstallorder.xmlNot applicable2,240,50906-Jul-201220:42Not applicable
Httpai.dll6.2.9200.1645546,31210-Nov-201206:08Not applicable
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645549,66410-Nov-201203:25Not applicable
Luainstall.dll6.2.9200.1645549,38410-Nov-201206:08Not applicable
Msdelta.dll6.2.9200.16455329,72810-Nov-201203:26Not applicable
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16576191,72004-Apr-201306:23Not applicable
Mspatcha.dll6.2.9200.1645534,81610-Nov-201203:26Not applicable
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645538,12010-Nov-201206:08Not applicable
Peerdistai.dll6.2.9200.1645558,08810-Nov-201206:08Not applicable
Pkgmgr.exe6.2.9200.16576186,36804-Apr-201306:13Not applicable
Poqexec.exe6.2.9200.16455114,68810-Nov-201203:27Not applicable
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645568,84010-Nov-201206:08Not applicable
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645525,32010-Nov-201206:08Not applicable
Securebootai.dll6.2.9200.1657638,12004-Apr-201306:23Not applicable
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645593,41610-Nov-201206:08Not applicable
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645543,24010-Nov-201206:08Not applicable
Smiengine.dll6.2.9200.16576677,09604-Apr-201306:23Not applicable
Smipi.dll6.2.9200.1645593,92810-Nov-201206:08Not applicable
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16576365,80004-Apr-201306:23Not applicable
Timezoneai.dll6.2.9200.1645566,79210-Nov-201206:08Not applicable
Tiworker.exe6.2.9200.16576180,22404-Apr-201306:13Not applicable
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04706-Jul-201220:39Not applicable
Wcp.dll6.2.9200.165762,174,69604-Apr-201306:23Not applicable
Wdscore.dll6.2.9200.16576215,78404-Apr-201306:24Not applicable
Winsockai.dll6.2.9200.1645561,16010-Nov-201206:08Not applicable
Wrpint.dll6.2.9200.1645557,57610-Nov-201206:08Not applicable
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645553,99210-Nov-201206:08Not applicable
Trustedinstaller.exe6.2.9200.1657682,43204-Apr-201306:13Not applicable
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 8 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cbsapi.dll6.2.9200.1638420,48026-Jul-201203:18x86
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810-Nov-201204:22x86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810-Nov-201204:22x86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210-Nov-201204:22x86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010-Nov-201204:22x86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410-Nov-201204:22x86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16576380,92804-Apr-201309:18x86
Wbemcore.dll6.2.9200.16576924,16004-Apr-201309:18x86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010-Nov-201204:22x86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16576395,77604-Apr-201309:18x86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610-Nov-201204:22x86
Sppinst.dll6.2.9200.16576510,46404-Apr-201309:18x86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810-Nov-201204:21x86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010-Nov-201204:21x86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610-Nov-201204:21x86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410-Nov-201204:21x86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610-Nov-201204:21x86
Cbscore.dll6.2.9200.165761,006,08004-Apr-201309:17x86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210-Nov-201204:21x86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16576180,73604-Apr-201309:17x86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210-Nov-201204:21x86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16576103,93604-Apr-201309:17x86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210-Nov-201204:21x86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010-Nov-201204:21x86
Cmiv2.dll6.2.9200.165762,156,03204-Apr-201309:17x86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610-Nov-201204:21x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210-Nov-201204:21x86
Dpx.dll6.2.9200.16576250,36804-Apr-201309:17x86
Drupdate.dll6.2.9200.16576192,51204-Apr-201309:17x86
Drvstore.dll6.2.9200.16576550,91204-Apr-201309:17x86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010-Nov-201204:21x86
Globalinstallorder.xmlNot applicable2,240,50906-Jul-201220:06Not applicable
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010-Nov-201204:21x86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410-Nov-201204:21x86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410-Nov-201204:22x86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410-Nov-201204:22x86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16576200,70404-Apr-201309:17x86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210-Nov-201204:22x86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810-Nov-201204:22x86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810-Nov-201204:22x86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16576196,60804-Apr-201309:19x86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810-Nov-201204:23x86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1657672,70404-Apr-201309:18x86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610-Nov-201204:22x86
Securebootai.dll6.2.9200.1657637,37604-Apr-201309:18x86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1657696,76804-Apr-201309:18x86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410-Nov-201204:22x86
Smiengine.dll6.2.9200.16576700,92804-Apr-201309:18x86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010-Nov-201204:22x86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16576380,92804-Apr-201309:19x86
Timezoneai.dll6.2.9200.1657667,58404-Apr-201309:18x86
Tiworker.exe6.2.9200.16576186,88004-Apr-201309:19x86
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04706-Jul-201220:03Not applicable
Wcp.dll6.2.9200.165762,187,77604-Apr-201309:18x86
Wdscore.dll6.2.9200.16576225,28004-Apr-201309:18x86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210-Nov-201204:23x86
Wrpint.dll6.2.9200.1657648,64004-Apr-201309:19x86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810-Nov-201204:23x86
Trustedinstaller.exe6.2.9200.1657685,50404-Apr-201309:19x86
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 8 zasnovane na x64 arhitekturi
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cbsapi.dll6.2.9200.1638423,04026-Jul-201203:05x64
Esscli.dll6.2.9200.16455385,02410-Nov-201204:22x64
Fastprox.dll6.2.9200.16455816,64010-Nov-201204:22x64
Mofd.dll6.2.9200.16455258,04810-Nov-201204:22x64
Mofinstall.dll6.2.9200.1645571,16810-Nov-201204:22x64
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455366,08010-Nov-201204:22x64
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455462,33610-Nov-201204:22x64
Wbemcore.dll6.2.9200.165761,207,29604-Apr-201313:00x64
Wbemprox.dll6.2.9200.1645535,84010-Nov-201204:22x64
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16576555,52004-Apr-201313:00x64
Wmiutils.dll6.2.9200.16455115,71210-Nov-201204:22x64
Sppinst.dll6.2.9200.16576631,80804-Apr-201313:00x64
Cmifw.dll6.2.9200.1645588,57610-Nov-201204:20x64
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455211,96810-Nov-201204:21x64
Appserverai.dll6.2.9200.16455135,68010-Nov-201204:20x64
Rdwebai.dll6.2.9200.16455126,97610-Nov-201204:22x64
Tssdisai.dll6.2.9200.16576144,38404-Apr-201313:00Not applicable
Vmhostai.dll6.2.9200.16455122,88010-Nov-201204:22x64
Appxreg.dll6.2.9200.1645515,36010-Nov-201204:20x64
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455300,03210-Nov-201204:20x64
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,64810-Nov-201204:20x64
Cbscore.dll6.2.9200.165761,161,72804-Apr-201312:58x64
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210-Nov-201204:20x64
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16576212,48004-Apr-201312:58x64
Cleanupai.dll6.2.9200.1645531,23210-Nov-201204:20x64
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455116,22410-Nov-201204:20x64
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16576249,34404-Apr-201312:58x64
Cmitrust.dll6.2.9200.16455406,01610-Nov-201204:20x64
Cmiv2.dll6.2.9200.165763,293,18404-Apr-201312:58x64
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455164,86410-Nov-201204:20x64
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645573,21610-Nov-201204:20x64
Dpx.dll6.2.9200.16455361,98410-Nov-201204:20x64
Drupdate.dll6.2.9200.16576243,71204-Apr-201312:58x64
Drvstore.dll6.2.9200.16576703,48804-Apr-201312:58x64
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,83210-Nov-201204:21x64
Globalinstallorder.xmlNot applicable2,240,50906-Jul-201220:42Not applicable
Httpai.dll6.2.9200.1645551,71210-Nov-201204:21x64
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645558,88010-Nov-201204:21x64
Luainstall.dll6.2.9200.1645550,17610-Nov-201204:21x64
Msdelta.dll6.2.9200.16455414,20810-Nov-201204:22x64
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16576239,61604-Apr-201312:59x64
Mspatcha.dll6.2.9200.1645545,05610-Nov-201204:22x64
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645534,30410-Nov-201204:21x64
Peerdistai.dll6.2.9200.1645567,58410-Nov-201204:22x64
Pkgmgr.exe6.2.9200.16576197,12004-Apr-201313:01x64
Poqexec.exe6.2.9200.16455148,48010-Nov-201204:23x64
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645571,16810-Nov-201204:22x64
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645519,45610-Nov-201204:22x64
Securebootai.dll6.2.9200.1657632,76804-Apr-201313:00x64
Servicemodelregai.dll6.2.9200.16455116,22410-Nov-201204:22x64
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645542,49610-Nov-201204:22x64
Smiengine.dll6.2.9200.16576894,46404-Apr-201313:00x64
Smipi.dll6.2.9200.16455110,59210-Nov-201204:22x64
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16576460,80004-Apr-201313:01x64
Timezoneai.dll6.2.9200.1645575,26410-Nov-201204:22x64
Tiworker.exe6.2.9200.16576189,44004-Apr-201313:01x64
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04706-Jul-201220:39Not applicable
Wcp.dll6.2.9200.165762,834,43204-Apr-201313:00x64
Wdscore.dll6.2.9200.16576272,89604-Apr-201313:00x64
Winsockai.dll6.2.9200.1645560,92810-Nov-201204:22x64
Wrpint.dll6.2.9200.1645560,92810-Nov-201204:22x64
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645559,90410-Nov-201204:22x64
Trustedinstaller.exe6.2.9200.1657698,30404-Apr-201313:01x64
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Status

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki

Poznati problemi

Mo?e do?i do slede?ih poznatih problema nakon instaliranja ispravke 2821895:
 • Ispravka mo?e da se prika?e vi?e puta na stranici Prikaz istorije a?uriranja u usluzi Windows Update. Me?utim, ispravka je preuzeta i instalirana samo jednom. Ovo ne dovodi do problema.
 • Kada koristite alatku ?Kontrolor sistemskih datoteka? da biste pokrenuli slede?u komandu, mo?ete da dobijete poruku u gre?ci koja navodi da postoje o?te?ene datoteke. Poruka o gre?ci tako?e navodi da morate da ponovo pokrenete ra?unar da biste popravili datoteke.
  sfc /scannow
  Da biste re?ili ovaj problem, koristi DISM alatku da bi se popravio Windows.

  Nakon ?to popravite Windows, ponovo pokrenite alatku ?Kontrolor sistemskih datoteka?. Ako i dalje dobijate poruku o gre?ci koja navodi da postoje o?te?ene datoteke, va? sistem mo?da sadr?i o?te?ene datoteke. U ovoj situaciji, obratite se tehni?koj podr?ci da biste dobili dodatnu pomo?.

  Ako ?elite da primenite sliku operativnog sistema nakon instaliranja ispravke 2821895, koristite DISM alatku da biste popravili Windows pre primene slike operativnog sistema.

Informacije o dodatnoj datoteci

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Informacije o dodatnoj datoteci za Windows RT i Windows 8

Dodatne datoteke za Windows RT
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameArm_microsoft-windows-cbsapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_4b1c259ac1c0eb86.manifest
File versionNot applicable
File size15,397
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:29
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_bb4569e3dcd9a6bc.manifest
File versionNot applicable
File size7,492
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:29
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_965cd75c76225c48.manifest
File versionNot applicable
File size1,181
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)11:07
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_3b3fc057fc776274.manifest
File versionNot applicable
File size1,844
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:29
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_0619b3cd98a46ef6.manifest
File versionNot applicable
File size36,997
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:29
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-ssu-configuration_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_6f7dfd450b90b7a4.manifest
File versionNot applicable
File size992
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)11:13
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-tiscavengetask_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_ba409a9be60ea594.manifest
File versionNot applicable
File size2,134
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)11:13
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_8dc786091e80aa8d.manifest
File versionNot applicable
File size8,211
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)11:15
PlatformNot applicable
Dodatne datoteke za sve podr?ane x86-bitne verzije operativnog sistema Windows 8
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameX86_microsoft-windows-cbsapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_4b19b342c1c3ccc0.manifest
File versionNot applicable
File size15,397
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_bb42f78bdcdc87f6.manifest
File versionNot applicable
File size7,492
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_965a650476253d82.manifest
File versionNot applicable
File size1,181
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)09:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_3b3d4dfffc7a43ae.manifest
File versionNot applicable
File size1,844
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_0617417598a75030.manifest
File versionNot applicable
File size36,571
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ssu-configuration_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_6f7b8aed0b9398de.manifest
File versionNot applicable
File size992
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)10:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-tiscavengetask_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_ba3e2843e61186ce.manifest
File versionNot applicable
File size2,134
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)10:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_8dc513b11e838bc7.manifest
File versionNot applicable
File size8,211
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)10:23
PlatformNot applicable
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 8 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameAmd64_microsoft-windows-cbsapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_a7384ec67a213df6.manifest
File versionNot applicable
File size15,399
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_1761930f9539f92c.manifest
File versionNot applicable
File size7,494
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_f27900882e82aeb8.manifest
File versionNot applicable
File size1,183
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)13:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_975be983b4d7b4e4.manifest
File versionNot applicable
File size1,846
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack-termsrv_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_513d99eea76e6fa4.manifest
File versionNot applicable
File size4,190
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_6235dcf95104c166.manifest
File versionNot applicable
File size36,583
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ssu-configuration_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_cb9a2670c3f10a14.manifest
File versionNot applicable
File size994
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)13:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tiscavengetask_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_165cc3c79e6ef804.manifest
File versionNot applicable
File size2,136
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)13:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_e9e3af34d6e0fcfd.manifest
File versionNot applicable
File size8,215
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)13:57
PlatformNot applicable
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2821895 - Poslednji pregled: 30. jul 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows RT
Klju?ne re?i: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2821895

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com