Straipsnio ID: 2822317 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Sprendimas

Prie? pradedant rekomenduojame per?i?r?ti skyri? ?Daugiau informacijos? ir susirasti straipsnius, kuriuose gali b?ti apra?omos konkre?ios diegimo problemos. Jei problema ne?traukta ? s?ra??, pirmiausia rekomenduojame paleisti ?? ?iame straipsnyje pateikt? ?Fix it?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


SVARBU Dialogo langas Failo atsisiuntimas rodomas ?Internet Explorer? lang? apa?ioje. Kai atsisiun?iate ?Fix it?, dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite ?ra?yti. J? atsisiunt? spustel?kite Atidaryti aplank?, raskite fail? (pavadinimo prad?ia turi b?ti ?O15CTRRemove?) ir dukart j? spustel?dami paleiskite ?Fix it?. Jei spustel?site Atidaryti, paleid?iant ?Fix it? gali kilti problem?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2923040

 
Paleid? ?Fix it? paleiskite kompiuter? i? naujo ir bandykite i? naujo ?diegti ?Office?.

Jei ?Office? diegimo problema vis kartojasi, atlikite ?iuos veiksmus:
Laikinai i?junkite antivirusin? program? ir u?kard?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Antivirusin? arba nuo kenk?ji?k? program? apsauganti programin? ?ranga gali trukdyti ?diegti ?Office?. Bandykite i?jungti arba laikinai i?diegti programin? ?rang?. Daugiau informacijos pateikiama ?iame straipsnyje: Antivirusin?s programin?s ?rangos i?jungimas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Bandykite atnaujinti kelved?io programin?-aparatin? ?rang?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
D?l pasenusios kelved?io programin?s-aparatin?s ?rangos atsisiun?iant ir diegiant ?Office 2013? gali kilti klaid?. Nor?dami gauti informacijos, kaip tai atlikti, teiraukit?s kelved?io gamintojo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Naudokite disko valym? laikiniesiems failams ir laikiniesiems interneto failams naikinti
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Naudokite disko valym? laikiniesiems interneto failams ir laikiniesiems failams naikinti kompiuteryje.

Nor?dami gauti informacijos, kaip naudoti disko valym?, ?r. ?? straipsn? (jei ?diegta ?Windows 7?): Fail? naikinimas naudojant disko valym?. Arba ?r. ?? straipsn? (jei ?diegta ?Windows 8?): Fail? naikinimas naudojant disko valym? (?Windows 8?).

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
I? naujo nustatykite ?Internet Explorer? parametrus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami gauti informacijos, kaip nustatyti parametrus i? naujo, spustel?kite kompiuteryje ?diegtos ?Internet Explorer? versij?:
 • Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 8
Nesate tikri, kurios versijos ?Internet Explorer? ?diegta? Spustel?kite mygtuk? ?rankiai, tada spustel?kite Apie ?Internet Explorer?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sustabdykite spausdinimo kaupos program?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei ?Office? s?ranka u?stringa ties 80?90 procent?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows 8?, i? prad?ios ekrano ?veskite services.msc ir rezultat? s?ra?e bakstel?kite arba spustel?kite paslaugas.
  Kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows 7?, spustel?kite Prad?ti > Vykdyti, ?veskite services.msc, tada spustel?kite Gerai.

 2. Per?i?r?kite paslaug? s?ra??, susiraskite Spausdinimo kaupos programa ir j? atidarykite.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite Stabdyti, tada bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 4. Bandykite ?diegti ?Office? i? naujo.
 5. Kompiuteryje ?dieg? ?Office? gr??kite ? paslaug? s?ra?? ir atidarykite Spausdinimo kaupos programa.
 6. Bakstel?kite arba spustel?kite Prad?ti, tada bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r. Per s?rank? ?Microsoft Office 2013? arba ?Office 365? u?stringa.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Pa?alinkite ankstesnes ?Office? versijas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Valdymo skydo dalyje Programos ir funkcijos patikrinkite, ar kompiuteryje yra ankstesni? ?Office? versij?. Jei rasite ankstesn? versij?, spustel?kite I?diegti.

Pastaba. Prie? i?diegdami ankstesn? ?Office? versij? susiraskite su ja pateikt? produkto kod? ir diegimo laikmen?, jei v?liau sugalvotum?te diegti j? i? naujo.

Jei kyla problem? i?diegiant ankstesn? ?Office? versij?, naudokite reikiam? ?iame straipsnyje pateikt? ?Fix it?, kad pa?alintum?te ?Office? i? kompiuterio: Kaip i?diegti ?Office 2003?, ?Office 2007? arba ?Office 2010? program? paketus, jei to nepavyksta padaryti naudojant valdymo skyd??.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Paleiskite ?Internet Explorer? be papildini?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei vos tik spustel?jus ??diegti? s?ranka nepavyksta, triktis gali b?ti susijusi su interneto nar?ykle. Bandykite paleisti ?Internet Explorer? be papildini?:
 1. Kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows 8?, i? prad?ios ekrano ?veskite vykdyti ir rezultat? s?ra?e bakstel?kite arba spustel?kite vykdyti (arba paspauskite ?Windows? klavi?? ir R).
  Kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows 7?, spustel?kite Prad?ti > Vykdyti (arba paspauskite ?Windows? klavi?? ir R).
 2. ?veskite iexplore -extoff ir bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 3. Bandykite ?diegti ?Office? i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Paleiskite sistemos fail? tikrintuv?: sfc /scannow
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Komanda sfc /scannow nuskaito visus apsaugotus sistemos failus ir pakei?ia netinkamas j? versijas tinkamomis ?Microsoft? versijomis. Pasirinkite ?diegt? operacin? sistem?, kad per?i?r?tum?te veiksmus, kaip paleisti sistemos fail? tikrintuv?.

?Windows 8?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti.
  (Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, nuveskite j? ?emyn, tada spustel?kite Ie?koti.)

 2. Ie?kos lauke ?veskite komandin? eilut?.
 3. Rezultat? s?ra?e perbraukite ?emyn arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada bakstel?kite arba spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 4. Dialogo lange Administratorius: Komandin?s eilut?s lange ?veskite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ?Enter?: sfc /scannow.
 5. Kai sistema bus nuskaityta, bandykite ?diegti ?Office? dar kart?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
?Windows 7?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Spustel?kite Prad?ti > Visos programos > Reikmenys, tada de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut? ir pasirinkite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 2. ? komandin? eilut? ?veskite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite klavi?? ?Enter?. sfc /scannow.
 3. Kai sistema bus nuskaityta, bandykite ?diegti ?Office? dar kart?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
I?junkite aparat?ros spartinim?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kartais gali b?ti neai?ku, ar s?ranka u?baigta, ar neu?baigta. Jei ?Windows 8? prad?ios ekrane matote ?Office 2013? nuorodas arba ?Windows 7? matote dalyje Visos programos > Microsoft Office 2013, s?ranka grei?iausiai buvo s?kmingai u?baigta.

Jei problema kyla bandant paleisti kuri? nors i? ?Office? program?, o ji sugenda arba nieko ne?vyksta (galb?t ekrane trumpai blyksteli) ? tai gali b?ti vaizdo plok?t?s suderinamumo problema. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, vadovaukit?s ?iame straipsnyje pateikta informacija, kaip i?jungti aparat?ros spartinim?: Naudojant ?Office 2013? vaizdo funkcijos arba vaizdo kokyb? ?vairiuose kompiuteriuose gali skirtis.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
I? naujo nustatykite u?duo?i? planuokl?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Diegiant ?Office 2013? naudoja u?duo?i? planuokl?. Jei ?vykt? u?duo?i? planuokl?s klaida, d?l jos ?Office? gali b?ti ne?diegta. Nor?dami i?valyti visas likusias suplanuotas u?duotis, atlikite ?iuos veiksmus.

Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pirmiausia bandykite paleisti planuokl?s paslaug?.
 1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti.
  (Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, nuveskite j? ?emyn, tada spustel?kite Ie?koti.)

 2. Ie?kos lauke ?veskite komandin? eilut?.
 3. Rezultat? s?ra?e perbraukite ?emyn arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada bakstel?kite arba spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 4. Dialogo lange Administratorius. Komandin?s eilut?s lange ?veskite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ?Enter?: net start schedule.
 5. Bandykite ?diegti ?Office? i? naujo.
?Office? s?rankai nepavykus bandykite atlikti ?iuos veiksmus.
 1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti.
 2. Ie?kos lauke ?veskite Planuoti u?duotis, tada bakstel?kite arba spustel?kite Parametrai.
 3. Rezultat? s?ra?e bakstel?kite arba spustel?kite Planuoti u?duotis.
 4. I?pl?skite U?duo?i? planuokl?s biblioteka > Microsoft > Office ir bakstel?kite arba spustel?kite Office.
 5. Vir?utinio viduriniojo lango stulpelyje Pavadinimas patikrinkite, ar ? s?ra?? ?traukta u?duotis, prasidedanti ?Office?.
 6. Bakstel?kite ir laikykite arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekvien? toki? ?Office? u?duot? ir bakstel?kite arba spustel?kite Naikinti.
 7. Paleiskite ?Windows? i? naujo ir bandykite dar kart? ?diegti ?Office?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pirmiausia bandykite paleisti planuokl?s paslaug?.
 1. Spustel?kite Prad?ti > Visos programos > Reikmenys, tada de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut? ir pasirinkite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 2. ? komandin? eilut? ?veskite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite klavi?? ?Enter?. net start schedule.
 3. Bandykite ?diegti ?Office? i? naujo.
?Office? s?rankai nepavykus bandykite atlikti ?iuos veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, ie?kos lauke ?veskite u?duo?i? planuokl? ir paspauskite klavi?? ?Enter?.
 2. I?pl?skite U?duo?i? planuokl?s biblioteka > Microsoft > Office ir spustel?kite Office.
 3. Vir?utinio viduriniojo lango stulpelyje Pavadinimas patikrinkite, ar ? s?ra?? ?traukta u?duotis, prasidedanti ?Office?.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kiekvien? toki? ?Office? u?duot? ir spustel?kite Naikinti.
 5. Paleiskite ?Windows? i? naujo ir bandykite dar kart? ?diegti ?Office?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Bandykite naudoti laidin? ry??
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bandykite prijungti kompiuter? naudodami tinklo kabel?, o ne naudodamiesi belaid?iu ry?iu. D?l to gali pagreit?ti ir atsisiuntimo bei diegimo procesai.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sukurkite nauj? ?Windows? administratoriaus profil? (tik ?Windows 7?)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sukurkite nauj? ?Windows? profil? ir bandykite ?diegti ?Office?.

Pirmiausia sukurkite nauj? ?Windows? abonement?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iame straipsnyje pateiktus veiksmus: Vartotojo abonemento k?rimas.

Tada k? tik sukurt? vartotojo abonement? ?traukite ? administratoriaus grup?. Toliau nurodoma, kaip tai atlikti.
 1. Paleiskite valdymo skyd?.
 2. Spustel?kite Vartotoj? abonementai.
 3. Spustel?kite Suteikti prieig? prie ?io kompiuterio kitiems vartotojams.
 4. Pasirinkite sukurt? vartotoj? ir spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Spustel?kite skirtuk? Priklausymas grup?ms.
 6. Pasirinkite Administratorius, spustel?kite Gerai, tada dar kart? spustel?kite Gerai.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Daugiau informacijos

Jei gaunate kur? nors i? ?i? klaidos ar problemos prane?im?, yra straipsniai, kuriuose aptariamos ?ios triktys:

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Jei gaunate ?? klaidos ar problemos prane?im?:?r. ?? straipsn?:
?Windows? negali rasti integratedoffice.exe.
integratedoffice.exe diegimo klaid? taisymas naudojant ?Office 2013? arba ?Office 365?
?Office? s?ranka u?stringa pasiekus tam tikr? procentin? dal?.Per s?rank? ?Microsoft Office 2013? arba ?Office 365? u?stringa
?Office? s?rankos procesas yra l?tas.L?tai atsisiun?iama ?Office 2013?
Ka?kas negerai. ?iuo metu negalime j?s? prijungti. Bandykite dar kart? v?liau.
Klaida: ?Ka?kas negerai. ?iuo metu negalime j?s? prijungti?, kai bandote ?diegti ?Office 2013?.
Deja, j?s? ?Office? produkto ?diegti nepavyko, nes neturite ?iuolaiki?kos ?Windows? operacin?s sistemos.
Kod?l negaliu ?diegti ?Office 2013? sistemose ?Windows XP? arba ?Windows Vista??
Deja, nepavyko patikrinti fail? para?o, b?tino diegiant ?Office? produkt?.
Diegimo klaida ?Nepavyko patikrinti para?o? naudojant ?Microsoft Office?
Deja, ?Office? (32 bit?) ?diegti negalima, nes kompiuteryje jau ?diegtos ?ios 64 bit? ?Office? programos.
Kod?l negaliu ?diegti ir 32 bit?, ir 64 bit? ?Office 2013? versij??
32 bit? ir 64 bit? ?Office? ?diegti greta negalime
Kod?l negaliu ?diegti ir 32 bit?, ir 64 bit? ?Office 2013? versij??

Reikia daugiau pagalbos?

Gaukite pagalbos i? ?Microsoft? bendruomen?s, daugiau informacijos ie?kokite svetain?se ?Microsoft? palaikymas arba ?Office Online? arba kreipkit?s ? palaikymo tarnyb? d?l ?Office 2013? arba ?Office 365 Home?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2822317 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 21 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office 365 Home
 • Microsoft Office 365
Rakta?od?iai: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 after upgrade KB2822317

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com