Datu zaud?jumu nov?r?anas politikas izmai?as nav sp?k? Outlook 2013 Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2823261 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?aj? rakst? Microsoft Office 365 un Microsoft Office 365 priek?skat?jums. Inform?cija par Office 365 Preview ?aj? rakst? visas saites, tostarp ir paredz?ts k? ir un var tikt main?ta bez iepriek??ja br?din?juma.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

P?c tam, kad tiek veiktas izmai?as datu zaud?jumu nov?r?anas (DLP) politiku, izmai?as ne?em sp?k? Microsoft Outlook 2013 programm? Office 365. Piem?ram, jums rodas viens vai vair?ki no ?iem simptomiem:
 • Politikas padomi nav izskat?sies pareizi, kad ir izpild?ti nosac?jumi DLP politik?.
 • Zi?ojumi netiek pien?c?gi blo??jusi DLP politika.
DLP politika bija nedarbojas pareizi, pirms ??s izmai?as ir veiktas.

IEMESLS

Tas notiek tad, ja atjaunin?t? DLP politika nav lejupiel?d?ta Outlook 2013. 2013. Gadam programmas Outlook p?rbauda DLP politikas izmai?as vienu reizi katr?s 24 stund?s.

???DUMS

Svar?gi! ?aj? sada?? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Pla??ku inform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, skatiet ?o Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows

Lai apietu ?o probl?mu, piespiest Outlook 2013 lejupiel?d?t atjaunin?to DLP politiku. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Lietojiet re?istra redaktoru, lai no?emtu eso?o DLP politika, kas izmanto Outlook 2013. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Izejiet no Outlook 2013.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet regeditun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Re?istra redaktor? atrodiet ??du apak?atsl?gu:
   HKEY_USERS\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PolicyNudges
  4. LastDownloadTimesPerAccount re?istra ievadnes dz??ana.
  5. Aizveriet re?istra redaktoru.
 2. Start?jiet Outlook 2013, izveidojiet jaunu zi?ojumu un p?c tam ierakstiet tekstu. T?d?j?di liek Outlook 2013 lejupiel?d?t DLP politiku.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par Exchange Online aizsardz?bas l?dzek?iem DLP, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
zaud?ti dati nov?r?ana
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2823261 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 18. marts - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 Enterprise preview
 • Microsoft Exchange Online preview
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Online Protection
Atsl?gv?rdi: 
o365m o365022013 after upgrade kbmt KB2823261 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2823261

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com