Thay đ?i chính sách công tác ph?ng ch?ng m?t mát d? li?u không có hi?u l?c vào năm 2013 Outlook trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2823261 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này th?o lu?n v? Microsoft Office 365 và Microsoft Office 365 Beta dành xem trư?c. Thông tin v? văn ph?ng 365 Xem trư?c trong bài vi?t này, bao g?m b?t k? liên k?t nào đư?c cung c?p như là và có th? thay đ?i mà không báo trư?c.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi nâng c?p b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Sau khi b?n th?c hi?n m?t s? thay đ?i chính sách công tác ph?ng ch?ng (DLP) m?t d? li?u, thay đ?i không có hi?u l?c trong Microsoft Outlook 2013 trong Office 365. Ví d?, b?n g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Chính sách M?o không hi?n th? m?t cách chính xác khi các đi?u ki?n trong chính sách DLP đư?c đáp ?ng.
 • Tin thư thoại m?t cách thích h?p không b? ch?n b?i chính sách DLP.
Các chính sách DLP đ? làm vi?c m?t cách chính xác trư?c khi s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n.

NGUYÊN NHÂN

Đi?u này x?y ra n?u chính sách DLP C?p Nh?t đ? không đư?c t?i xu?ng Outlook 2013. Outlook 2013 ki?m tra cho nh?ng thay đ?i chính sách DLP m?t th?i gian m?i 24 gi?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, l?c lư?ng Outlook 2013 đ? t?i v? các chính sách DLP C?p Nh?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng Registry Editor đ? lo?i b? chính sách DLP hi?n t?i đư?c áp d?ng cho Outlook 2013. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Thoát Outlook 2013.
  2. B?m B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Trong Registry Editor, đ?nh v? khoá con sau:
   HKEY_USERS\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PolicyNudges
  4. Xóa các m?c nh?p registry LastDownloadTimesPerAccount .
  5. Thoát kh?i Registry Editor.
 2. B?t đ?u Outlook 2013, t?o m?t thư m?i, và sau đó g? m?t s? văn b?n. Làm đi?u này l?c lư?ng Outlook 2013 đ? t?i v? chính sách DLP.

THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DLP tính năng trong Exchange Online Protection, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Công tác ph?ng ch?ng m?t mát d? li?u
V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2823261 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 Enterprise preview
 • Microsoft Exchange Online preview
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Online Protection
T? khóa: 
o365m o365022013 after upgrade kbmt KB2823261 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2823261

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com