ID c?a bài: 2823483 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Internet Explorer 10 cho Windows 7 không cài đ?t chuyên bi?t đúng, và b?n nh?n đư?c m? l?i 9 c 57 cùng v?i thông báo l?i sau:
Internet Explorer c?n m?t b?n C?p Nh?t trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? máy tính có k?t h?p th? mà không ph?i là chưa tương h?p v? sau v?i Internet Explorer 10 cho Windows 7. Internet Explorer 10 s? không cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính này cho đ?n khi C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng có s?n cho các th? video.

Thông tin thêm

B?ng dư?i đây li?t kê các mô h?nh đư?c bi?t đ?n máy tính b? ?nh hư?ng và bao g?m các liên k?t t?i v? cho tr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau n?u các liên k?t có s?n. N?u m?t liên k?t không ph?i là có s?n cho mô h?nh máy tính c?a b?n, b?n nên ki?m tra web site c?a nhà s?n xu?t v? cho bi?t thêm chi ti?t, và sau đó t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t.
Dell h? th?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? th?ngPh?n c?ng đ? h?aTr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau m?i nh?t
Inspiron 14R N4110 và N4120AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7450M
AMD Radeon HD 7650M
Không có
Vostro 3350 & 3550AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
8.901.1.1, A10 (Phát hành 4/2012)
Inspiron 15R N5110AMD Radeon HD 6470M8.901.1.1, A10 (Phát hành 4/2012)
Vostro 3450AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
Không có
Inspiron 14 N4050AMD Radeon HD 6470M8.930.0.0000, A03 (Phát hành 4/2012)
8.860.0.0, A01 (Phát hành 8/2011)
Vostro 1450AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 7450M
7,94 + 2342, A02A03 (phát hành 3/2012)
8.860.0.0, A01 (Phát hành 8/2011)
H? th?ng HP
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? th?ngPh?n c?ng đ? h?aTr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau m?i nh?t
Gian hàng dv6 (dv6-6007tx, dv6-6b06eg, dv6-6b07sz, dv6-6b56ex)
Gian hàng dv7 (dv7-6135dx, dv7-6197ca, dv7-6b40ew)
AMD Radeon HD 6490M

AMD Radeon HD 6770M
8.882.2.3000 (Phát hành 11/2011)
Gian hàng g4 (1212tx)
Gian hàng g6 (1160ee, 1320ee)
Gian hàng g7 (1226em)
AMD Radeon HD 6470M8.882.2.0 (Phát hành 10/2011)
ProBook 4330s, 4331s, 4431s 4530s, 4730sAMD Radeon HD 6490M8.91-111013A-128465C (Phát hành 11/2011)
Gian hàng dv4 (3029tx)AMD Radeon HD 6750MKhông có
Ghen t? 14 (2070ez)AMD Radeon HD 6630MKhông có
H? th?ng Lenovo
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? th?ngPh?n c?ng đ? h?aTr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau m?i nh?t
G570AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Không có
G470AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Không có
ThinkPad c?nh E420AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
8.951.0.0000 (Phát hành 7/2012)
G770AMD Radeon HD 6650MKhông có
IdeaPad Y470AMD Radeon HD 6730MKhông có
ThinkPad c?nh E420s
ThinkPad c?nh S420
AMD Radeon HD 6630MKhông có
IdeaPad U400AMD Radeon HD 6470M 8.851.0.0 (Phát hành 11/2011)
H? th?ng Sony
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? th?ngPh?n c?ng đ? h?aTr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau m?i nh?t
Sony VPCCA1x
Sony VPCCA2x
Sony VPCCA3x
Sony VPCCA4x
Sony VPCCB1x
Sony VPCCB2x
Sony VPCCB3x
Sony VPCCB4x
AMD Radeon HD 6630MKhông có
Sony VPCJ2xAMD Radeon HD 6470MKhông có
Lưu ? Cho máy tính mà "None" đư?c li?t kê trong c?t "Đ?t đi?u khi?n tương thích", Microsoft hi?n đang làm vi?c v?i AMD đ? t?m nguyên nhân c?a v?n đ? và xác đ?nh vi?c s?a ch?a thích h?p. N?u b?n có b?n C?p Nh?t n?n t?ng KB 2670838 cho Windows 7 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính này, chúng tôi khuyên b?n g? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2670838 M?t C?p Nh?t n?n t?ng có s?n cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

T?nh tr?ng

Microsoft đang làm vi?c v?i nhà s?n xu?t thi?t b? đ? cung c?p các ph?n m?m C?p Nh?t đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Các thông tin m?i v? ph?n m?m C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n s? đư?c thêm vào bài vi?t cơ s? ki?n th?c 2670838khi thông tin đó tr? nên có s?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2823483 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
  • Windows Internet Explorer 10
  • Windows 7 Service Pack 1
T? khóa: 
kbtshoot kbsurveynew kbmt KB2823483 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2823483

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com