Straipsnio ID: 282402 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Problemos apra?ymas

Kaip numatyta, ?Windows Internet Explorer 7? ir ankstesn?s versijos riboja vienu metu atsisiun?iam? fail? skai?i? dviem failais. ?Windows Internet Explorer 8? riboja vienu metu atsisiun?iam? fail? skai?i? ?e?iais failais. ?is pakeitimas atspindi didesn? ry?io greit?, kuris dabar yra ?prastas daugumai vartotoj?. Telefoniniams prisijungimams dar galioja ankstesni? versij? apribojimai.

?is straipsnis pad?s padidinti fail?, kuri? vienu metu galite atsisi?sti iki 10, skai?i?.


Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie dalies ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Jei norite padidinti fail?, kuri? vienu metu galite atsisi?sti iki 10, skai?i?, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50098Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.
Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Jei norite padidinti fail?, kuriuos galite atsisi?sti vienu metu, skai?i? iki 10, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Raskite ?? rakt? registre:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Meniu Redaguoti nukreipkite ?ymikl? ? Naujas, spustel?kite DWORD reik?m?, tada ?traukite ?ias registro reik?mes:
  Reik?m?s pavadinimas: MaxConnectionsPer1_0Server
  Reik?m?s duomenys: 10
  Pagrindas: De?imtainis

  Reik?m?s pavadinimas: MaxConnectionsPerServer
  Reik?m?s duomenys: 10
  Pagrindas: De?imtainis
 4. I?eikite i? registro rengykl?s.

?Internet Explorer 8.0?

Kaip konfig?ruoti prisijungim? apribojim? kei?iant registro rakt?

 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Raskite ?? registro rakt? registre:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. Meniu Redaguoti nukreipkite ?ymikl? ? Naujas, spustel?kite DWORD reik?m?, tada ?traukite ?ias registro reik?mes:
  Reik?m?s pavadinimas: Iexplore.exe
  Reik?m?s duomenys: 10
  Pagrindas: De?imtainis

  Pastaba nustatykite ?i? reik?m?, kad ji b?t? lygi prisijungim? ribai, kurios pageidaujate HTTP 1.1 ry?iams. Pakeisdami reik?m? ? 10, padidinate prisijungim? apribojim? iki 10.
  .
 4. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. Meniu Redaguoti nukreipkite ?ymikl? ? Naujas, spustel?kite DWORD reik?m?, tada ?traukite ?ias registro reik?mes:
  Reik?m?s pavadinimas: Iexplore.exe
  Reik?m?s duomenys: 10
  Pagrindas: De?imtainis

  Pastaba nustatykite ?i? reik?m?, kad ji b?t? lygi prisijungim? ribai, kurios pageidaujate HTTP 1.1 ry?iams. Pakeisdami reik?m? ? 10, padidinate prisijungim? apribojim? iki 10.
  .
 6. I?eikite i? registro rengykl?s.

Kaip konfig?ruoti prisijungim? apribojimus, naudojant grup?s strategij?

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite gpedit.msc, tada spustel?kite Gerai.
 2. I?pl?skite Vartotojo konfig?racija, i?pl?skite Administravimo ?ablonai, i?pl?skite ?Windows? komponentai, i?pl?skite Internet Explorer, i?pl?skite Saugos priemon?s, tada i?pl?skite AJAX.
 3. Nustatykite parinktis Did?iausiais prisijungim? su serveriu skai?ius (HTTP 1.0) ir Did?iausiais prisijungim? su serveriu skai?ius (HTTP 1.1), kaip pageidaujate. Kad pakeitimai ?sigaliot?, turite atnaujinti strategijas arba i? naujo paleisti kompiuter?.

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?ios dalies nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.

Daugiau informacijos

Atsi?velgiant ? dabartinius interneto standartus (Komentar? u?klausos 2068), ?Internet Explorer? apriboja vienu metu vykstan?i? atsisiuntim? skai?i? iki dviej? ir dar vieno eil?je esan?io atsisiuntimo. ?i konfig?racija yra nar?ykl?s funkcija. Ta?iau, did?jant ry?io spartai ir bendram interneto serveri? turimam prisijungim? skai?iui, dviej? prisijungim? apribojimas gali b?ti pernelyg suvar?antis.

Savyb?s

Straipsnio ID: 282402 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 28 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Internet Explorer 8
Rakta?od?iai: 
kbenduser kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmsifixme kbfixme kbhowto KB282402

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com