Raksta ID: 282402 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Probl?mas apraksts

P?c noklus?juma Windows Internet Explorer 7 un iepriek??j?s p?rl?kprogrammas versijas ierobe?o vienlaikus lejupiel?d?jamo failu daudzumu l?dz diviem failiem. Ta?u Windows Internet Explorer 8 vienlaikus lejupiel?d?jamo failu daudzumu ierobe?o l?dz se?iem failiem. ?? izmai?a atspogu?o liel?ku savienojuma ?trumu, kas pa?reiz pieejams liel?kajai da?ai lietot?ju. Tom?r tiem, kas lieto iezvanes savienojumus, iepriek??jo versiju ierobe?ojumi joproj?m paliek sp?k?.

?aj? rakst? skaidrots, k? palielin?t vienlaikus lejupiel?d?jamo failu daudzumu l?dz 10 failiem.


Ja v?laties, lai Microsoft labotu ?o probl?mu, dodieties uz sada?u Labot autom?tiski. Ja lab?k v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, dodieties uz sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiski

Lai palielin?tu vienlaikus lejupiel?d?jamo failu daudzumu l?dz 10 failiem, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50098Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.
 • Ja attiec?gajam datoram nav probl?mu, varat saglab?t autom?tisko probl?mu nov?r?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kuram ir probl?ma.
Tagad p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Lai palielin?tu vienlaikus lejupiel?d?jamo failu daudzumu l?dz 10 failiem, r?kojieties ??di.
 1. Start?jiet re?istra redaktoru.
 2. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Izveidot jaunu, noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba un pievienojiet ??das re?istra v?rt?bas:
  V?rt?bas nosaukums: MaxConnectionsPer1_0Server
  V?rt?bas dati: 10
  B?ze: Decimal

  V?rt?bas nosaukums: MaxConnectionsPerServer
  V?rt?bas dati: 10
  B?ze: Decimal
 4. Beidziet darbu ar re?istra redaktoru.

Internet Explorer 8.0

K? konfigur?t savienojumu ierobe?ojumu, modific?jot re?istra atsl?gu

 1. Start?jiet re?istra redaktoru.
 2. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Izveidot jaunu, noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba un pievienojiet ??das re?istra v?rt?bas:
  V?rt?bas nosaukums: iexplore.exe
  V?rt?bas dati: 10
  B?ze: Decimal

  Piez?me. Iestatiet ?o v?rt?bu savienojumu ierobe?ojumam, kas j?izmanto uz HTTP 1.1 savienojumiem. Iestatot v?rt?bu uz 10, palielin?sit savienojumu ierobe?ojumu l?dz 10.
 4. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Izveidot jaunu, noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba un pievienojiet ??das re?istra v?rt?bas:
  V?rt?bas nosaukums: iexplore.exe
  V?rt?bas dati: 10
  B?ze: Decimal

  Piez?me. Iestatiet ?o v?rt?bu savienojumu ierobe?ojumam, kas j?izmanto uz HTTP 1.1 savienojumiem. Iestatot v?rt?bu uz 10, palielin?sit savienojumu ierobe?ojumu l?dz 10.
 6. Beidziet darbu ar re?istra redaktoru.

K? konfigur?t savienojumu ierobe?ojumu, lietojot grupas politiku

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet gpedit.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Izv?rsiet Lietot?ja konfigur?cija, Administrat?v?s veidnes, Windows komponenti, Internet Explorer, Dro??bas l?dzek?i un p?c tam AJAX.
 3. Iestatiet vajadz?gos iestat?jumus opcijai Maksim?lais servera savienojumu skaits (HTTP 1.0) un Maksim?lais servera savienojumu skaits (HTTP 1.1). Lai ??s izmai?as st?tos sp?k?, atjauniniet politikas vai restart?jiet datoru.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t t?l?k. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Papildinform?cija

Atbilsto?i pa?reiz?jiem interneta standartiem (Request for Comments 2068) p?rl?kprogramm? Internet Explorer vienlaikus at?autas divas lejupiel?des sesijas un viena rind? ievietota lejupiel?de. ?? konfigur?cija ir p?rl?ka funkcija. Tom?r, palielinoties savienojumu ?trumam un kop?jam at?autajam savienojumu skaitam ar interneta serveriem, divu savienojumu ierobe?ojums var trauc?t.

Rekviz?ti

Raksta ID: 282402 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 8.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbenduser kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmsifixme kbfixme kbhowto KB282402

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com