Liên l?c màn h?nh bàn phím và các ch?c năng không chính xác trên m?t máy tính màn h?nh c?m ?ng d?a trên Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2824027 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có m?t máy tính d?a trên Windows 8 có m?t màn h?nh l?n. Khi b?n s? d?ng bàn phím chạm trên màn h?nh, b?n có th? g?p ph?i các v?n đ? sau:
 • Kích thư?c c?a bàn phím chạm hi?n th? là quá nh? đ?i v?i cách g?.
 • B?n g?p ph?i b? l? m?c quan tr?ng khi b?n ch?m vào các phím.


Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các MonitorSize giá tr? trong sau đâykhoá ki?m nh?p không đư?c thi?t l?p đúng:

HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\scaling

Lưu ?Lo?i giá tr? ki?m nh?p là m?t chu?i REG_SZ . B?n có th? thi?t l?p m?t giá tr? th?p phân đ? chu?i này, ch?ng h?n như 22,5.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, bàn phím chạm có th? đư?c thu nhỏ l?i đ?n m?t kích thư?c l?n hơn, và các phím có th? đư?c xúc đ?ng m?t cách chính xác.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 8.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows 8" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Correct.avi đóng h?pkhông áp d?ng111,32006 Tháng b?y năm 201220:04không áp d?ng
Delete.avi đóng h?pkhông áp d?ng48,93606 Tháng b?y năm 201220:04không áp d?ng
Join.avi đóng h?pkhông áp d?ng46,62206 Tháng b?y năm 201220:04không áp d?ng
Split.avi đóng h?pkhông áp d?ng84,19006 Tháng b?y năm 201220:04không áp d?ng
Correct.avikhông áp d?ng180,17206 Tháng b?y năm 201220:04không áp d?ng
Delete.avikhông áp d?ng208,40806 Tháng b?y năm 201220:04không áp d?ng
Join.avikhông áp d?ng199,99406 Tháng b?y năm 201220:04không áp d?ng
Split.avikhông áp d?ng181,96406 Tháng b?y năm 201220:04không áp d?ng
Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,00402 Tháng 3 năm 201309:42không áp d?ng
Tabtip.exe6.2.9200.20534353,12011 Tháng 10 năm 201205:43x 86
Tipband.dll6.2.9200.2053482,43211 Tháng 10 năm 201205:12x 86
Tipres.dll6.2.9200.20534275,96811 Tháng 10 năm 201204:48x 86
Tipskins.dll6.2.9200.206522,783,74402 Tháng 3 năm 201308:29x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Correct.avi đóng h?pkhông áp d?ng111,32006 Tháng b?y năm 201220:06không áp d?ng
Delete.avi đóng h?pkhông áp d?ng48,93606 Tháng b?y năm 201220:06không áp d?ng
Join.avi đóng h?pkhông áp d?ng46,62206 Tháng b?y năm 201220:06không áp d?ng
Split.avi đóng h?pkhông áp d?ng84,19006 Tháng b?y năm 201220:06không áp d?ng
Correct.avikhông áp d?ng180,17206 Tháng b?y năm 201220:06không áp d?ng
Delete.avikhông áp d?ng208,40806 Tháng b?y năm 201220:06không áp d?ng
Join.avikhông áp d?ng199,99406 Tháng b?y năm 201220:06không áp d?ng
Split.avikhông áp d?ng181,96406 Tháng b?y năm 201220:06không áp d?ng
Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,00402 Tháng 3 năm 201310:13không áp d?ng
Tabtip.exe6.2.9200.20534393,41611 Tháng 10 năm 201207:11x 64
Tipband.dll6.2.9200.2053493,18411 Tháng 10 năm 201205:44x 64
Tipres.dll6.2.9200.20534275,96811 Tháng 10 năm 201205:22x 64
Tipskins.dll6.2.9200.206513,237,88802 Tháng 3 năm 201302:39x 64
Tabtip32.exe6.2.9200.2053421,06411 Tháng 10 năm 201205:43x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_f66f257290f22e9b6da7bc34f4395bc7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_b6ee77749f61dbf5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)04 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tabletpc-inputpanel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_0ee2316e61f02576.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,160
Ngày (UTC)04 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8b063d13eabd10f222cfbd604215356a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_fd1628728d4e4165.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)04 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a8465771e2626d6a32f48ec573ee7cda_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_574c4a33074bc733.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)04 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tabletpc-inputpanel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_6b00ccf21a4d96ac.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,430
Ngày (UTC)04 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-tabletpc-inputpanel_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20652_none_755577444eae58a7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,639
Ngày (UTC)04 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2824027 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2824027 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2824027

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com