Update Rollup 2 cho Windows Server 2012 Essentials

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2824160 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài này li?t kê các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Update Rollup 2 cho Windows Server 2012 Essentials.

Quan tr?ng Update rollup này ch?a các b?n s?a l?i phía máy ch?. Sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này, phía khách hàng gói đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên t?t c? các máy tính khách hàng t? đ?ng. Update Rollup 2 phía khách hàng gói là gi?ng như các gói ph?n m?m phía khách hàng C?p Nh?t Rollup 1 (2781268).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói phía khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2781268 Client-side gói C?p Nh?t Rollup 1 cho Windows Server 2012 Essentials có s?n

Lưu ?: Update rollup này c?ng áp d?ng cho Windows Server 2012 chu?n đó chuy?n đ?i t? Windows Server 2012 Essentials.

Thông tin thêm

L?n các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i b?n c?p nh?t này

V?n đ? 1

Gi? s? r?ng b?n có các tính năng Microsoft Office 365 tích h?p cho phép trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2012 Essentials. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2781267, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch?, tai n?n b?n ghi d?ch v? tích h?p Office 365.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2781267 C?p Nh?t Rollup 1 cho Windows Server 2012 Essentials có s?n

V?n đ? 2

Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2781267 trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2012 Essentials. Khi b?n thay đ?i các người dùng m?c tin thư thoại ho?c c?p phép truy nh?p trong các Thu?c tính ngư?i dùng hộp thoại, m?t hộp thoại c?nh báo có th? xu?t hi?n, và các ho?t đ?ng không thành công.

V?n đ? 3

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 2781267, b?n không th? b?t Office 365 b?ng cách s? d?ng l?nh ghép ng?n Windows PowerShell sau:
Enable-O365Integration

C?i ti?n l?n s? đư?c thêm vào b?i b?n c?p nh?t này

C?i ti?n

Thêm h? tr? cho các tính năng Port Bonjour c?a Mac n?i Windows Server 2012 Essentials.

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2 Beta

N?u b?n có b?n C?p Nh?t Rollup 2 cho Windows Server 2012 Essentials Beta cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i g? b? nó trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2 cho Windows Server 2012 Essentials. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? các Chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.
  2. B?m chu?t Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t.
  3. Trong danh sách cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 2824160.
  4. H?y ch?c ch?n r?ng Update Rollup 2 cho Windows Server 2012 Essentials Beta đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t thành công.
  5. kí nh?p vào máy tính, m? Control Panel, và sau đó làm theo bư?c 1 đ?n 4 đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 2824160.

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

C?p nh?t Windows
B?n c?p nh?t này là có s?n t? C?p nh?t Windows.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2012 Essentials.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển. Ngoài ra, b?n ph?i riêng g? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m phía khách hàng trên t?t c? các máy tính khách hàng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2824160 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows Server 2012 Essentials
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB2824160 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2824160

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com