Mô t? các b?n C?p Nh?t Office: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2824877 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba 12 Tháng ba, năm 2013, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng nh?m m?c đích giúp khách hàng c?a chúng tôi gi? cho máy tính c?a h? an toàn và thông tin m?i nh?t. Chúng tôi khuyên r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? b?n c?p nh?t áp d?ng cho b?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t các b?n C?p Nh?t trong sau đây Microsoft ki?n th?c cơ s? bài vi?t đư?c bao g?m trong các ngày 12 tháng 8 năm 2013.

B?n c?p nh?t b?o m?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?mS? bài vi?t cơ s? ki?n th?c
Văn ph?ng 2010 b? l?c
2553501 MS13-023: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2010 l?c gói Service Pack 1: ngày 12 tháng 8 năm 2013
OneNote
2760600 MS13-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft OneNote: ngày 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2010
2687418 MS13-024: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Foundation 2010: ngày 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
2553407 MS13-024: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (wasrv): Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
Visio 2010 Viewer
2687505 MS13-023: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Visio Viewer 2010 Service Pack 1: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Visio 2010
2760762 MS13-023: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Visio 2010 Service Pack 1: ngày 12 tháng 8 năm 2013


B?n c?p nh?t không b?o m?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?mS? bài vi?t cơ s? ki?n th?c
Lync 2013
2760556 Mô t? c?a Lync 2013 update: Tháng ba năm 2013
C?p nh?t h? th?ng văn ph?ng 2007
2687493 Mô t? v? C?p nh?t h? th?ng văn ph?ng 2007: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2687503 Mô t? c?a Office 2010 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2760587 Mô t? b?n c?p nh?t Office 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2752094 Mô t? b?n c?p nh?t Office 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2727105 Mô t? b?n c?p nh?t Office 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2768355 Mô t? b?n c?p nh?t Office 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2768349 Mô t? b?n c?p nh?t Office 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2768333 Mô t? b?n c?p nh?t Office 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013
OneNote 2013
2768011 Mô t? c?a OneNote 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
Outlook 2003 Junk Email Filter
2768025 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Outlook 2007 Junk Email Filter
2768024 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Outlook 2010 Junk Email Filter
982726 Mô t? c?a Outlook 2010 Junk Email Filter update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
Outlook 2013
2727079 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013
PowerPoint 2013
2727013 Mô t? c?a PowerPoint 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Designer 2010
2553459 Mô t? c?a SharePoint Designer 2010 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Designer 2010
2553382 Mô t? c?a SharePoint Designer 2010 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2768016 Mô t? b?n c?p nh?t Office 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013
OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro)
2768356 Mô t? c?a OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro) C?p Nh?t: ngày 12 tháng 8 năm 2013
Visio 2013
2752090 Mô t? c?a Visio 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
Office2010
2767886 Mô t? c?a Office 2010 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
D? án Server 2013
2768001 Mô t? c?a d? án Server 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2767999 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2013
2768000 Mô t? c?a SharePoint Foundation 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013
Office Web Apps Server 2013
2760445 Mô t? c?a Office Web Apps Server 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013


Thu?c tính

ID c?a bài: 2824877 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Visio 2010 Viewer
 • Microsoft Lync 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2824877 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2824877

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com