B?n không th? s? d?ng b?n ghi d?ch v? DFSR đ? sao chép các t?p tin trong m?t môi trư?ng mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2825036 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng b?n ghi d?ch v? phân ph?i t?p h? th?ng đ?ng g?i (DFSR) trong m?t môi trư?ng mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2.
 • B?n có m?t nhóm sao nhân b?n h? th?ng t?p phân b? (DFS) trong môi trư?ng mi?n.
 • B?n s? d?ng b?n ghi d?ch v? DFSR đ? sao chép các t?p tin trong nhóm sao chép DFS. Các kích thư?c c?a m?t s? t?p tin r?t l?n. Ví d?, kích thư?c c?a m?t t?p tin là 10 Gigabyte (GB).
Trong trư?ng h?p này, các t?p tin l?n không th? đư?c nhân r?ng.

Ghi chú 
 • V?n đ? này thư?ng x?y ra khi m? r?ng k?t n?i đư?c m? và sau đó đóng c?a thư?ng xuyên. Đi?u này là do m?t công vi?c theo l?ch tr?nh sao chép ho?c k?t n?i m?ng không đáng tin c?y.
 • Trong DFSR cho log g? l?i, không có thông tin trạm đậu tái t?o b? ph?n c?a các t?p tin sao chép lưu và sau đó b? b?. Ví d?, khi các v?n đ? x?y ra, các thông tin sau đây đư?c t?o ra trong DFSR g? l?i đăng nh?p:
  20121031 08:32:17.168 2376 RDCX 882 [WARN] Rdc::SeedFile::Initialize (Ignored) Abandoning candidate file. 
  uid:{C5B5CBC3-EAFF-4C3B-9F5F-BC5C27EC44A8}-v103 gvsn:{C5B5CBC3-EAFF-4C3B-9F5F-BC5C27EC44A8}-v104 fileName:
  ri2k3-dc1.vhd csId:{A739B084-9C47-4514-97DB-D8E4344D6438} 
  Candidate(uid:{C5B5CBC3-EAFF-4C3B-9F5F-BC5C27EC44A8}-v103 
  gvsn:{C5B5CBC3-EAFF-4C3B-9F5F-BC5C27EC44A8}-v104 
  fileName:104-{C5B5CBC3-EAFF-4C3B-9F5F-BC5C27EC44A8}-v103-{C5B5CBC3-EAFF-4C3B-9F5F-BC5C27EC44A8}-v104-Partial.frx) 
  + [Error:9048(0x2358) StageReader::Serialize staging.cpp:529 2376 C The compressed data is invalid] 
  + [Error:9048(0x2358) Rdc::StagingClosure::Run rdc.cpp:3947 2376 C The compressed data is invalid] 
  + [Error:9048(0x2358) Rdc::Common::StageFile rdc.cpp:3574 2376 C The compressed data is invalid] 
  + [Error:9048(0x2358) StreamToIndex rdc.cpp:529 2376 C The compressed data is invalid] 
  + [Error:9048(0x2358) SignatureGenerator rdc.cpp:279 2376 C The compressed data is invalid] 
  + [Error:9048(0x2358) XpressUncompressReader::Read xpressstreams.cpp:1379 2376 C The compressed data is invalid] 
  + [Error:9048(0x2358) XpressUncompressReader::Read xpressstreams.cpp:1323 2376 C The compressed data is invalid]

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? DFSR s? xem xét các tái t?o b? ph?n c?a các t?p tin sao chép như không h?p l?. Khi m?t t?p tin l?n không th? đư?c nhân r?ng trong m?t phiên, DFSR lưu m?t tái t?o b? ph?n c?a các t?p tin sao chép quá tr?nh đ?ng g?i có th? ti?p t?c t? nơi nó t?t máy. Cho r?ng các tái t?o b? ph?n c?a các t?p tin đư?c coi là không h?p l? b?ng DFSR, DFSR đ? kh?i đ?ng l?i quá tr?nh sao chép. Tuy nhiên, m? r?ng k?t n?i không bao gi? đư?c m? đ? dài cho quá tr?nh m? r?ng đư?c hoàn thành. V? v?y, l?n t?p tin không th? đư?c nhân r?ng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.1.760 1,17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dfsrprovs.MOFKhông áp d?ng75,76129 Tháng 3 năm 201307:32Không áp d?ng
Dfsrress.dll6.1.7601.175142.048 ngư?i20 Tháng mư?i m?t, 201012:57x 64
Dfsrs.exe6.1.7601.222884,535,80829 Tháng 3 năm 201311:18x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-dfsr-c?t l?i-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22288_none_fbf38684d7b9c678.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,681
Ngày (UTC)31 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)17:28
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2825036 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2825036 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2825036

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com