Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013: ngày 26 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2825632 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Outlook 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a Outlook 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t KB2817630, ngănd?n hư?ng(d?ng xem c?p) là notvisible trong Outlook.

V?n đ? này x?y ra v? m?t tài li?u tham kh?o phù h?p v?i c?u trúc d? li?u sai. Đi?u này làm gi?m thi?u nút ch?n m?t trong ngăn d?n hư?ngđ? đư?c k?t xu?t m?t kích thư?c l?n hơn mong đ?i. Do đó, t?i thi?u hóa nút ch?n m?t ngăn c?n ngănd?n hư?ng t? đư?c hi?n th?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, đi v? phía sau văn ph?ng k? thu?t duy tr? và phát hành đ?iBlog:
Outlook 2013 Folder Pane bi?n m?t sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t công c?ng tháng 9 năm 2013

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

B?n có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Update, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Microsoft Update

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.

thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4511.1000152,74413-Sep-131:54
Contab32.dll15.0.4535.1000134,33613-Sep-131:54
Dlgsetp.dll15.0.4535.100094,39213-Sep-131:54
Emsmdb32.dll15.0.4535.10012,055,42413-Sep-131:54
Envelope.dll15.0.4535.1000160,45613-Sep-131:54
Exsec32.dll15.0.4535.1000307,35213-Sep-131:54
Intldate.dll15.0.4466.100080,48013-Sep-131:55
Mapiph.dll15.0.4535.1000282,85613-Sep-131:54
Mimedir.dll15.0.4535.1000393,37613-Sep-131:54
Mspst32.dll15.0.4535.10001,629,94413-Sep-131:54
Oladd.FAE15.0.4454.100097,42413-Sep-131:54
Olappt.FAE15.0.4454.100091,28813-Sep-131:54
Oljrnl.FAE15.0.4454.100052,35213-Sep-131:54
Olmail.FAE15.0.4507.100047,32813-Sep-131:54
Olmapi32.dll15.0.4535.10033,906,75213-Sep-131:54
Olnote.FAE15.0.4454.100040,05613-Sep-131:54
Oltask.FAE15.0.4454.100084,61613-Sep-131:54
Omsmain.dll15.0.4535.1000751,81613-Sep-131:54
Omsxp32.dll15.0.4535.1000246,48813-Sep-131:54
Outlctl.dll15.0.4454.1000125,00813-Sep-131:54
Outlmime.dll15.0.4535.1000532,68813-Sep-131:54
Outlook.exe15.0.4535.100618,679,46415-Tháng chín-1319:00
Outlph.dll15.0.4535.1000312,53613-Sep-131:54
Outlrpc.dll15.0.4454.100030,77613-Sep-131:54
Outlvbs.dll15.0.4531.100057,52813-Sep-131:54
Pstprx32.dll15.0.4535.10001,163,95213-Sep-131:54
Recall.dll15.0.4454.100043,08813-Sep-131:54
RM.dll15.0.4525.100075,95213-Sep-131:54
Scanpst.exe15.0.4511.100040,16813-Sep-131:54
Scnpst32.dll15.0.4535.1000453,87213-Sep-131:54
Scnpst64.dll15.0.4535.1000465,65613-Sep-131:54
Scnpst64c.dll15.0.4535.1000666,88013-Sep-131:54
SendTo.dll15.0.4454.100023,65613-Sep-131:54
Transmgr.dll15.0.4454.1000112,24013-Sep-131:54
Outlookintl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Localdv.dll15.0.4454.100036,96013-Sep-131:55
Mapir.dll15.0.4512.10001,241,26413-Sep-131:55
Notes.icokhông áp d?ng2,99813-Sep-131:55
Olr.Sam15.0.4454.100014,44813-Sep-131:55
Outllibr.dll15.0.4535.10047,262,90413-Sep-131:55
Outllibr.Rest.idx_dll15.0.4535.1004288,96813-Sep-131:55
Outlwvw.dll15.0.4454.1000123,96813-Sep-131:55
thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp 64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4511.1000226,98413-Sep-131:55
Contab32.dll15.0.4535.1000181,44013-Sep-131:55
Dlgsetp.dll15.0.4535.1000129,72013-Sep-131:55
Emsmdb32.dll15.0.4535.10012,781,95213-Sep-131:55
Envelope.dll15.0.4535.1000220,36013-Sep-131:55
Exsec32.dll15.0.4511.1000421,01613-Sep-131:55
Intldate.dll15.0.4466.100096,35213-Sep-131:55
Mapiph.dll15.0.4535.1000413,41613-Sep-131:55
Mimedir.dll15.0.4531.1000542,88013-Sep-131:55
Mspst32.dll15.0.4535.10002,094,32813-Sep-131:55
Oladd.FAE15.0.4454.1000131,72813-Sep-131:55
Olappt.FAE15.0.4454.1000121,99213-Sep-131:55
Oljrnl.FAE15.0.4454.100072,83213-Sep-131:55
Olmail.FAE15.0.4454.100064,13613-Sep-131:55
Olmapi32.dll15.0.4535.10035,362,88013-Sep-131:55
Olnote.FAE15.0.4454.100054,39213-Sep-131:55
Oltask.FAE15.0.4454.1000113,80013-Sep-131:55
Omsmain.dll15.0.4535.10001,060,55213-Sep-131:55
Omsxp32.dll15.0.4535.1000353,49613-Sep-131:55
Outlctl.dll15.0.4511.1000170,66413-Sep-131:55
Outlmime.dll15.0.4535.1000728,27213-Sep-131:55
Outlook.exe15.0.4535.100626,694,82415-Tháng chín-1318:56
Outlph.dll15.0.4535.1000371,41613-Sep-131:55
Outlrpc.dll15.0.4454.100038,98413-Sep-131:55
Outlvbs.dll15.0.4531.100074,42413-Sep-131:55
Pstprx32.dll15.0.4535.10001,825,96813-Sep-131:55
Recall.dll15.0.4454.100060,51213-Sep-131:55
RM.dll15.0.4535.100096,94413-Sep-131:55
Scanpst.exe15.0.4454.100046,72013-Sep-131:55
Scnpst32.dll15.0.4535.1000572,65613-Sep-131:55
Scnpst64.dll15.0.4535.1000574,20013-Sep-131:55
Scnpst64c.dll15.0.4535.1000773,88813-Sep-131:55
SendTo.dll15.0.4454.100027,21613-Sep-131:55
Transmgr.dll15.0.4454.1000142,43213-Sep-131:55
Outlookintl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Localdv.dll15.0.4454.100039,00813-Sep-131:55
Mapir.dll15.0.4512.10001,241,26413-Sep-131:55
Notes.icokhông áp d?ng2,99813-Sep-131:55
Olr.Sam15.0.4454.100016,00813-Sep-131:55
Outllibr.dll15.0.4535.10047,262,90413-Sep-131:55
Outllibr.Rest.idx_dll15.0.4535.1004288,96813-Sep-131:55
Outlwvw.dll15.0.4454.1000125,50413-Sep-131:55
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8
  1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
  3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2825632 đ? ch?n nó.
  4. Khai thác ho?c nh?p vàog? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
  2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
  3. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
  4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó ch?n C?p Nh?t 2825632.
  5. Nh?p vàog? cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2825632 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2825632 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2825632

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com