MS13-094: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Outlook 2007: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2825644 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng b?o m?t trong Microsoft Outlook có th? cho phép ti?t l? thông tin khi m?t thông báo đ?c bi?t crafted email m? hay xem trư?c.

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-094. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Thông tin t?i xu?ng

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 3

V?n đ? v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Sau khi b?n c?p nh?t này đư?c áp d?ng, b?n có th? g?p v?n đ? v?i S/MIME xác minh ch?ng ch? trong Microsoft Outlook. V?n đ? này gây ra b?i v? C?p Nh?t vô hi?u hóa t? xa trung c?p gi?y ch?ng nh?n l?y trong Outlook.

N?u b?n g?p ph?i nh?ng v?n đ? này ho?c n?u b?n đang làm vi?c trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t doanh nghi?p yêu c?u thu h?i gi?y ch?ng nh?n t? xa đư?c tham chi?u trong m?t truy cập thông tin thẩm quyền ph?n m? r?ng, m?t khoá ki?m nh?p có th? đư?c đ?t đ? kích ho?t t? xa trung c?p gi?y ch?ng nh?n l?y trong Microsoft Outlook.

C?nh báo Thi?t l?p khóa s? ki?m nh?p đ? kích ho?t t? xa trung c?p gi?y ch?ng nh?n l?y s? lo?i b? b?o v? đư?c cung c?p b?i b?n c?p nh?t này.

Quan tr?ngLàm theo các bư?c trong ph?n này m?t cách c?n th?n. V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. Trư?c khi b?n s?a đ?i nó, sao lưu s? ki?m nh?p đ? ph?c h?i trong trư?ng h?p v?n đ? x?y ra.

Đ? kích ho?t t? xa trung c?p gi?y ch?ng nh?n l?y trong Outlook sau khi b?n c?p nh?t này đư?c áp d?ng, thi?t l?p giá tr? khóa registry sau đây:

Đ?a đi?m đăng k?:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security


Tên DWORD: EnableAIACertExtension
D? li?u có giá tr?: 1


Lưu ý
  • B?n có th? c?n ph?i t?o khoá con b?o m?t và m?c EnableAIACertExtension DWORD n?u h? không t?n t?i.
  • Đ? vô hi?u hóa vi?c đánh giá, thi?t l?p các d? li?u giá tr? 0 (0 là m?c đ?nh).
Ngoài ra, b?n có th? áp d?ng thay đ?i này quan tr?ng cơ quan ki?m nh?p qua các tên mi?n b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách nhóm, h?y xem bài vi?t TechNet, Nhóm chính sách b? sưu t?p.

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Gói b?n ghi d?ch v? 3 cho năm 2007 Microsoft Office suite đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p tin yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin thư thoại đư?c hi?n th? mà tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ngăn ch?n Tất cả các dịch vụ b? ?nh hư?ng và đóng t?t c? các ?ng d?ng có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Xem T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t trên m?t máy tính d?a trên Windows cho bi?t thêm thông tin.

Thông tin lo?i b?

Lưu ?: Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh s? d?ng ho?c s? d?ng chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.

Lưu ?: Khi b?n lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n có th? đư?c nh?c đưa đ?a ch?a Microsoft Office. Ngoài ra, b?n có th? không có tùy ch?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này t? m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh ho?c chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển. Có r?t nhi?u nguyên nhân có th? cho v?n đ? này.

Xem Thông tin v? kh? năng g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Office đ? bi?t thêm chi ti?t.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t này thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t 2825999.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n C?p Nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Outlook 2007
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe_000412.0.6650.5000140,12031 tháng 8 năm 201108:46
Contab32.dll12.0.6650.5000128,37631 tháng 8 năm 201108:46
Dlgsetp.dll12.0.6658.500088,36808 tháng 12 năm 201101:47
Dumpster.dll12.0.6650.500034,20831 tháng 8 năm 201108:46
Emsmdb32.dll_000512.0.6672.50001,548,46404-Jan-201306:39
Envelope.dll12.0.6652.5000154,00022 tháng chín năm 201104:43
Exsec32.dll_000112.0.6685.5000393,88006 tháng chín năm 201303:18
Impmail.dll12.0.6658.5000138,53608 tháng 12 năm 201101:47
Mimedir.dll12.0.6658.5000340,76008 tháng 12 năm 201101:47
Mlcfg32.cpl_000112.0.6650.500082,31231 tháng 8 năm 201108:46
Mspst32.dll_000412.0.6675.50001,120,40013 tháng hai năm 201304:32
Olkfstub.dll12.0.6650.5000253,82431 tháng 8 năm 201108:46
Olmapi32.dll12.0.6672.50003,019,37604-Jan-201306:40
Omsmain.dll12.0.6650.5000661,88831 tháng 8 năm 201101:08
Omsxp32.dll12.0.6650.5000194,44831 tháng 8 năm 201101:08
Outlmime.dll12.0.6679.5000599,77609 tháng 5 năm 201307:57
Outlook.exe12.0.6680.500013,016,24821 tháng 6 năm 201311:15
Outlph.dll12.0.6670.5000177,27208 tháng 12 năm 201106:02
Pstprx32.dll12.0.6658.5000422,18408 tháng 12 năm 201101:47
Recall.dll12.0.6658.500038,69608 tháng 12 năm 201101:47
RM.dll12.0.6650.500075,62431 tháng 8 năm 201108:46
Rtfhtml.dll12.0.6658.5000411,44009 tháng 12 năm 201107:30
Scanost.exe12.0.6650.500054,10431 tháng 8 năm 201108:46
Scanpst.exe_000212.0.6650.500037,27231 tháng 8 năm 201108:46
Scnpst32.dll12.0.6650.5000273,83231 tháng 8 năm 201108:46
Scnpst64.dll12.0.6650.5000282,03231 tháng 8 năm 201108:46
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2825644 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2825644 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2825644

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com