Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2013 (Coreserver-x-none.msp): Tháng Mư?i 8 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2825672 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft SharePoint Server 2013 là ngày ngày 8 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Khi b?n là m?t ngư?i qu?n tr? b?n ghi d?ch v? tra c?u t?i m?t trang tr?i SharePoint Server 2013, b?n không th? b?m vào Quy t?c truy v?n dư?i tiêu đ? truy v?n và các k?t qu? trong Ngăn dẫn hướng đ? xem quy t?c truy v?n.
 • Khi b?n làm theo m?t tài li?u trên web site SharePoint Server 2013 có truy c?p thay th? ánh x? (AAM) đư?c kích ho?t, các liên k?t t?i các tài li?u ch? vào vùng m?c đ?nh thay v? vào vùng AAM.
 • Khi b?n s? d?ng SharePoint Designer 2013 đ? thêm m?t ph?n web Dataform vào m?t trang SharePoint Server 2013 và cho phép nhóm trên m?t ho?c nhi?u l?nh v?c, b?n không th? m? r?ng ho?c thu g?n nhóm.
 • Khi b?n kích ho?t m?t t? đ?ng phê duy?t quy tr?nh làm vi?c trên m?t web site SharePoint Server 2013 t? khu v?c nondefault, thông báo email ch?p thu?n bao g?m m?t URL mà s? d?ng vùng m?c đ?nh.
 • Khi b?n thêm m?t lưu ? h?i đ?ng qu?n tr? web ph?n vào khu v?c ph?n web trên m?t web site SharePoint Server 2013, web m?t ph?n khu v?c bên ph?i c?a trang b?t ng? đang di chuy?n xu?ng cu?i trang.
 • Khi b?n g?i m?t liên k?t cho m?t t?p tin có ch?a nhi?u hơn 16 kí t? đ?i di?n đ?nh d?ng chuy?n đ?i Unicode (UTF) trên trang Newsfeed, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Đi?u này không th? đư?c đăng b?i v? chúng tôi đang g?p m?t s? v?n đ? lúc này.
 • Gi? s? r?ng b?n thêm ph?n Tag Cloud web đ?n m?t trang trên m?t web site SharePoint Server 2013 có cácLưu siêu d? li?u danh sách này như là x? h?i tagstính năng đư?c kích ho?t. Khi b?n c? g?ng thêm m?t thu?t ng? trong cácDoanh nghi?p t? khoác?t cho m?t m?c, thu?t ng? không đư?c thêm vào, và không có th? s? đư?c hi?n th? trên ph?n Tag Cloud web.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t Thư viện Tài liệu SharePoint Server 2013 đ? versioning và "yêu c?u ki?m tra" tính năng đư?c kích ho?t.
  • B?n t?i lên m?t tài li?u vào Thư viện Tài liệu.
  • B?n ki?m tra trong tài li?u và đ? l?i m?t b?nh lu?n Phiên b?n.
  • B?n m? l?ch s? phiên b?n c?a tài li?u.
  Trong t?nh hu?ng này, ? ki?n phiên b?n là tr?ng.
 • B?n không th? s? d?ng b?ng ch?n tài s?n đ? thêm m?t h?nh ?nh vào m?t trang trên m?t web site trên SharePoint Server 2013.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t site nhóm ?ng d?ng và m?t ứng dụng web c?a tôi web site s? d?ng tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? khác nhau.
  • B?n theo d?i m?t bài đăng trên m?t web site đ?i.
  • B?n nh?p vào liên k?t trong hộp thoại nh?p m?t theo d?i nhi?m v? đ? danh sách nhiệm vụ c?a b?n đ? xem công vi?c c?a b?n.
  Trong t?nh hu?ng này, b?n không đư?c chuy?n hư?ng đ?n web site c?a tôi web site.
 • Khi b?n th?c hi?n m?t thu th?p d? li?u trên m?t web site SharePoint Server 2013, và các web site th?c hi?n m?t ho?t đ?ng chuy?n hư?ng đ?n m?t trang khác, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i nói r?ng m?t v?t th? không t?m th?y.
 • Gi? s? r?ng b?n cho phép công ty th?c th? khai thác ho?c khai thác tùy ch?nh tính năng trên m?t web site SharePoint Server 2013. Khi b?n th?c hi?n m?t thu th?p d? li?u trên m?t danh sách có ch?a m?t s? t?p tin đính kèm, thu th?p d? li?u đóng băng và sau đó l?n ra.
 • Khi m?t web site (m?t trang web) và web site c?a tôi web site c?a b?n đư?c lưu tr? trên các trang tr?i khác nhau, b?n không th? làm theo ngư?i dân ho?c n?i dung trên trang Newsfeed ch? A.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t nh?n ngu?n và m?c tiêu bi?n th? nh?n trên m?t web site SharePoint Server 2013.
  • B?n ch?y vi?c bi?n th? t?o phân c?p định nghĩa công việc đ? kích ho?t phân c?p.
  • B?n t?o m?t danh sách trong m?t web site ph? là dư?i bi?n th? ngu?n.
  • B?n ch?y vi?c bi?n th? ph? bi?n các web site và danh sách b? đ?m th?i gian đ? cho phép tuyên truy?n.
  • B?n click vào m?t siêu liên k?t trong c?t trạm đậu trên trang cài đ?t chuyên bi?t bi?n th? cho danh sách.
  Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i mà các ti?u bang trong danh sách không t?n t?i.
 • Khi b?n tra c?u m?t đ?m ch? b?ng cách s? d?ng các web site trung tâm tra c?u doanh nghi?p trên m?t máy ch? SharePoint Server 2013 mà m?t công t?c t? tùy ch?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t, không có t? nào đư?c đánh d?u ki?m.
 • 2826001 "Chúng tôi đ? nh?n tr? ng?i m?t" l?i tin thư thoại khi ngư?i dùng nh?p vào nút ch?n m?t theo sau các web site ho?c tài li?u sau đó là t?i m?t trang tr?i SharePoint Server 2013 t?n
 • Khi b?n thay đ?i c?u trúc liên k?t t?m và lo?i b? các đ?ng g?i trên m?t máy ch? SharePoint Server 2013, đ?a đư?c tích l?y và cu?i cùng làm đ?y lên.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t công c?ng sau trư?c khi b?n áp d?ng gói hotfix này:
2767999 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

x 64 Phiên b?n
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Coreserver2013-kb2825672-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4551.1002200,876,52829 Tháng chín năm 201321:36
Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Coreserver-x-none.mspkhông áp d?ng203,284,48027 Tháng chín năm 201319:04
Coreserver-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
256_icdocset.gifkhông áp d?ng3,44824 Tháng chín năm 201308:22
256_icvidset.gifkhông áp d?ng1,83324 Tháng chín năm 201308:22
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27224 Tháng chín năm 201308:25
Activityinformation.SQLkhông áp d?ng7,99424 Tháng chín năm 201308:25
Addgallery.Xapkhông áp d?ng400,74027 Tháng chín năm 201302:17
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85624 Tháng chín năm 201308:25
Ajaxtoolkit.Debug.jskhông áp d?ng312,09324 Tháng chín năm 201308:23
Alternatecss.aspxkhông áp d?ng6.00024 Tháng chín năm 201308:23
Alternatemediaplayer.XAMLkhông áp d?ng35,63324 Tháng chín năm 201308:23
Aspctrl.jskhông áp d?ng41,39424 Tháng chín năm 201308:24
Auditcustomquery.ascxkhông áp d?ng11,15324 Tháng chín năm 201308:22
Auditsettings.ascxkhông áp d?ng3,59324 Tháng chín năm 201308:22
Barcodeglobalsettings.ascxkhông áp d?ng1,47224 Tháng chín năm 201308:22
Barcodesettings.ascxkhông áp d?ng1,39824 Tháng chín năm 201308:22
Bargensettings.ascxkhông áp d?ng1,52224 Tháng chín năm 201308:22
Berlin.Masterkhông áp d?ng28,61624 Tháng chín năm 201308:24
Big_button.jskhông áp d?ng1,98724 Tháng chín năm 201308:24
Bodymenu.jskhông áp d?ng70224 Tháng chín năm 201308:24
Button.jskhông áp d?ng5,44424 Tháng chín năm 201308:24
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75224 Tháng chín năm 201308:25
Cmicarabicwordbreaker.dll15.0.4454.1000138,33624 Tháng chín năm 201308:22
Cmscore.resxkhông áp d?ng100,34924 Tháng chín năm 201308:24
Colorpicker.jskhông áp d?ng8,80324 Tháng chín năm 201308:24
Colorpicker_menu.jskhông áp d?ng2.94824 Tháng chín năm 201308:24
Colorpickerhsvdialog.jskhông áp d?ng23,34524 Tháng chín năm 201308:24
Columnfiltering.ascxkhông áp d?ng44224 Tháng chín năm 201308:22
Communitysearchredirector.aspxkhông áp d?ng1,03924 Tháng chín năm 201308:24
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63224 Tháng chín năm 201308:25
Constants.SQLkhông áp d?ng1,71624 Tháng chín năm 201308:25
Constantspecifiers.SQLkhông áp d?ng33,08024 Tháng chín năm 201308:25
Contactuscontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng6,28124 Tháng chín năm 201308:24
Container.jskhông áp d?ng2.01924 Tháng chín năm 201308:24
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82424 Tháng chín năm 201308:25
Contentfollowing.Debug.jskhông áp d?ng26,13524 Tháng chín năm 201308:23
Contentfollowing.jskhông áp d?ng11,41324 Tháng chín năm 201308:23
ContextMenu.jskhông áp d?ng1.25024 Tháng chín năm 201308:24
Control_state.jskhông áp d?ng1.542 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Controlmenu.jskhông áp d?ng2,04924 Tháng chín năm 201308:24
Controls.jskhông áp d?ng58824 Tháng chín năm 201308:24
Controls.jskhông áp d?ng70824 Tháng chín năm 201308:24
Core.Dialogs.jskhông áp d?ng22.473 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Core.jskhông áp d?ng82,52224 Tháng chín năm 201308:24
Core.Menus.jskhông áp d?ng30624 Tháng chín năm 201308:24
Core.State.jskhông áp d?ng2,23824 Tháng chín năm 201308:24
Core.Table.jskhông áp d?ng31,91324 Tháng chín năm 201308:24
Core.utils.jskhông áp d?ng9,38124 Tháng chín năm 201308:24
Createpage.aspx.jskhông áp d?ng4.761 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Csexport.exe4.0.2450.4943.61624 Tháng chín năm 201308:25
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63224 Tháng chín năm 201308:25
Customcolorpickerdialog.aspx.jskhông áp d?ng22,31624 Tháng chín năm 201308:24
Data.jskhông áp d?ng4.35324 Tháng chín năm 201308:24
Databasesettings.SQLkhông áp d?ng33724 Tháng chín năm 201308:25
Dateutil.jskhông áp d?ng4.370 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33624 Tháng chín năm 201308:25
Debug.jskhông áp d?ng1.48424 Tháng chín năm 201308:24
Default.aspx.jskhông áp d?ng64,29824 Tháng chín năm 201308:24
Deleteobject.SQLkhông áp d?ng2,45024 Tháng chín năm 201308:25
Discoveryglobalcontrol.ascxkhông áp d?ng5174 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:22
Discoveryproperties.ascxkhông áp d?ng7,00624 Tháng chín năm 201308:22
Discoveryquerystatistics.ascxkhông áp d?ng3,52924 Tháng chín năm 201308:22
Docpicker.aspx.jskhông áp d?ng1.812 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Docsettemplates.ascxkhông áp d?ng1,42524 Tháng chín năm 201308:22
Documentformat.OpenXML.dll2.5.5631.05,812,32823 Tháng chín năm 201319:05
Docxpageconverter.exe15.0.4545.1000826,56024 Tháng chín năm 201308:23
Mô hình Đối tượng Tài liệu.jskhông áp d?ng4,81224 Tháng chín năm 201308:24
Draganddrop.jskhông áp d?ng19,95424 Tháng chín năm 201308:24
Dropdown.jskhông áp d?ng3,74424 Tháng chín năm 201308:24
Dropoffzoneroutingform.ascxkhông áp d?ng3,49424 Tháng chín năm 201308:22
Dropsqlpersistenceproviderlogic.SQLkhông áp d?ng1.241 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:25
Dropsqlpersistenceproviderschema.SQLkhông áp d?ng66124 Tháng chín năm 201308:25
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29624 Tháng chín năm 201308:25
Ediscoveryquerystatistics.ascxkhông áp d?ng1,35624 Tháng chín năm 201308:22
Ediscoverytemplate.ascxkhông áp d?ng3.26624 Tháng chín năm 201308:22
Editingmenu.jskhông áp d?ng11,04824 Tháng chín năm 201308:23
EditLink.aspxkhông áp d?ng20,15024 Tháng chín năm 201308:25
EditLink.aspxkhông áp d?ng20,16224 Tháng chín năm 201308:25
En_es.MDLkhông áp d?ng258,88224 Tháng chín năm 201308:23
En_ja.MDLkhông áp d?ng826,70524 Tháng chín năm 201308:23
Enableservicebroker_storedprocedure.SQLkhông áp d?ng57224 Tháng chín năm 201308:25
Es_es.MDLkhông áp d?ng265,31824 Tháng chín năm 201308:23
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915.47224 Tháng chín năm 201308:25
Exch2010extension.dll4.0.2450.4915.47224 Tháng chín năm 201308:25
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16024 Tháng chín năm 201308:25
Exp_pdf_server.dll15.0.4545.1000140,98424 Tháng chín năm 201308:22
Exp_xps_server.dll15.0.4545.100077,49624 Tháng chín năm 201308:22
Fastmorph.dll15.0.4454.10002,381,93624 Tháng chín năm 201308:22
Filter_default.jskhông áp d?ng21,01424 Tháng chín năm 201308:23
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90424 Tháng chín năm 201308:25
Floatingdivdialog.jskhông áp d?ng17,64124 Tháng chín năm 201308:24
Fontsizemenu.jskhông áp d?ng56424 Tháng chín năm 201308:24
Fontstylemenu.jskhông áp d?ng85724 Tháng chín năm 201308:24
Footerdialog.jskhông áp d?ng6,06924 Tháng chín năm 201308:24
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72824 Tháng chín năm 201308:25
GALSync.dll4.0.2450.4964,09624 Tháng chín năm 201308:25
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19224 Tháng chín năm 201308:25
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64024 Tháng chín năm 201308:25
Headerdialog.jskhông áp d?ng5,48524 Tháng chín năm 201308:24
Helppopup.jskhông áp d?ng6,08024 Tháng chín năm 201308:24
Hierarchychart.Xapkhông áp d?ng35,28827 Tháng chín năm 201302:17
Hig_progcircle_loading24.gifkhông áp d?ng87825 Tháng chín năm 201307:31
Hostcontrollerservice.exe15.0.4521.100032,48024 Tháng chín năm 201308:23
Htmlcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng8,80524 Tháng chín năm 201308:24
Htmlutil.dll15.0.4551.10012,613,44024 Tháng chín năm 201308:22
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79224 Tháng chín năm 201308:25
Igxserver.dll15.0.4551.100110,215,58424 Tháng chín năm 201308:22
Imagemenu.jskhông áp d?ng2.610 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Imagepicker.aspx.jskhông áp d?ng29,92224 Tháng chín năm 201308:24
Imagepropdialog.aspx.jskhông áp d?ng4,65524 Tháng chín năm 201308:24
Imageuploadcommon.jskhông áp d?ng9,50524 Tháng chín năm 201308:24
Imageuploaderdialog.jskhông áp d?ng20,03724 Tháng chín năm 201308:24
Imageuploaderusage.jskhông áp d?ng1,79224 Tháng chín năm 201308:24
Io.jskhông áp d?ng4,41624 Tháng chín năm 201308:24
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56824 Tháng chín năm 201308:25
Item_commonitem_body.htmlkhông áp d?ng7,33024 Tháng chín năm 201308:23
Item_commonitem_body.jskhông áp d?ng8,74224 Tháng chín năm 201308:23
Item_default_hoverpanel.jskhông áp d?ng4,22224 Tháng chín năm 201308:23
Item_pdf.jskhông áp d?ng4,10224 Tháng chín năm 201308:23
Item_site.jskhông áp d?ng4,54424 Tháng chín năm 201308:23
Item_site_hoverpanel.htmlkhông áp d?ng6,05224 Tháng chín năm 201308:23
Item_site_hoverpanel.jskhông áp d?ng7,49124 Tháng chín năm 201308:23
Item_webpage_hoverpanel.htmlkhông áp d?ng5,08724 Tháng chín năm 201308:23
Item_webpage_hoverpanel.jskhông áp d?ng6,51724 Tháng chín năm 201308:23
Item_word.jskhông áp d?ng4.157 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:23
Ja_ja.MDLkhông áp d?ng997,88324 Tháng chín năm 201308:23
Ja_res.dictkhông áp d?ng1,797,42724 Tháng chín năm 201308:23
JS.jskhông áp d?ng2,57324 Tháng chín năm 201308:24
Korwbrkr.dll15.0.4454.1000222,32024 Tháng chín năm 201308:22
Korwbrkr.dll15.0.4454.1000222,32024 Tháng chín năm 201308:22
Labelsettings.ascxkhông áp d?ng9,24524 Tháng chín năm 201308:22
Laed.dll15.0.4490.1000139,87224 Tháng chín năm 201308:21
Layouts.jskhông áp d?ng3,47524 Tháng chín năm 201308:24
Linkdialog.aspx.jskhông áp d?ng17,40224 Tháng chín năm 201308:24
Lmtcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng6,91624 Tháng chín năm 201308:24
Locationcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng18,84124 Tháng chín năm 201308:24
Logging.dll4.0.2450.4918,52824 Tháng chín năm 201308:25
Lyon.Masterkhông áp d?ng28,57524 Tháng chín năm 201308:24
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23224 Tháng chín năm 201308:25
Maexport.exe4.0.2450.4923,64824 Tháng chín năm 201308:25
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75224 Tháng chín năm 201308:25
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37624 Tháng chín năm 201308:25
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85624 Tháng chín năm 201308:25
Managementpolicyrule.Moss.SQLkhông áp d?ng203,05524 Tháng chín năm 201308:25
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62424 Tháng chín năm 201308:25
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83224 Tháng chín năm 201308:25
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59224 Tháng chín năm 201308:25
MediaPlayer.Xapkhông áp d?ng42,33827 Tháng chín năm 201302:17
Membership.Moss.SQLkhông áp d?ng181,34624 Tháng chín năm 201308:25
Menupane.jskhông áp d?ng9205 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Menus.jskhông áp d?ng25.023 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Mergecelldialog.aspx.jskhông áp d?ng76224 Tháng chín năm 201308:24
Metadatanavkeyfilters.ascxkhông áp d?ng4,64624 Tháng chín năm 201308:22
Metadatanavtree.ascxkhông áp d?ng2.685 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll15.0.4490.100040,54424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.bestbetproviderflow.dll15.0.4490.100020,57624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.analysisengine.Engine.dll15.0.4448.1000342,64024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Ceres.analysisengine.Operators.dll15.0.4448.100083,05624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.common.Concurrent.dll15.0.4490.100014,94424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.common.constants.dll15.0.4490.100013,40824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.common.iobuffer.dll15.0.4490.100034,41624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.common.Tools.sandbox.dll15.0.4490.100088,67224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.common.Tools.sandbox.sandboxlauncher.dll15.0.4490.100019,56824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.common.utils.dll15.0.4490.1000245,87224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.common.wcfutils.dll15.0.4490.100036,46424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.admin.dll15.0.4490.100012,38424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.aliaslookup.dll15.0.4490.100049,76024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.annotationprimitives.dll15.0.4490.100030,30424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.Bundles.dll15.0.4490.100039,52024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.Cmdlets.dll15.0.4490.100035,42424 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.contentengine.component.dll15.0.4490.1000285,28024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.componentclient.exe15.0.4490.100065,64824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll15.0.4490.100048,24024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.Fields.dll15.0.4490.100041,56824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.liveevaluators.dll15.0.4490.100058,46424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.nlpevaluators.dll15.0.4490.1000280,68824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.nlpoperators.dll15.0.4490.1000148,57624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.Operators.BUILTIN.dll15.0.4545.1000312,00024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.Operators.dll15.0.4490.100036,44824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.component.dll15.0.4490.100053,85624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll15.0.4490.100088,16024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.parsing.Operators.dll15.0.4490.100076,89624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.BUILTIN.dll15.0.4551.1001712,89624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.dll15.0.4490.100078,94424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.processing.Mars.dll15.0.4490.100061,02424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.Properties.dll15.0.4490.100014,96024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.recordcache.dll15.0.4490.100016,48024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.recordtype.dll15.0.4490.100012,89624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.Repository.dll15.0.4490.1000100,44824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.Services.dll15.0.4490.100098,92824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.submittercomponent.dll15.0.4490.1000118,36824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.types.dll15.0.4490.100017.008 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.contentengine.util.dll15.0.4551.1001109,24824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.admin.dll15.0.4490.100017,50424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.adminservice.dll15.0.4521.100078,01624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.clustering.dll15.0.4490.100058,97624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.configuration.dll15.0.4490.100054,38424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.configuration.dll15.0.4490.100054,38424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.Constellation.dll15.0.4490.100062,04824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.Deployment.dll15.0.4490.100050,80024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.eventhistory.dll15.0.4490.100029.80824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.Framework.dll15.0.4545.1000144,57624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.hostcontroller.dll15.0.4490.100036,46424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.internalservices.dll15.0.4545.100076,99224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.logging.dll15.0.4490.100038,51224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.CoreServices.Management.dll15.0.4490.100047,71224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.Node.dll15.0.4545.1000149,69624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.package.dll15.0.4490.100082,52824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.remoting.dll15.0.4545.100080,06424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.Services.dll15.0.4490.1000141,93624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.Storage.dll15.0.4490.100078,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.systemmanager.dll15.0.4545.100093,37624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.client.dll15.0.4490.100027,74424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.Cmdlets.dll15.0.4490.100048,24024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.CoreServices.Tools.Management.systemcontroller.dll15.0.4490.100038,00024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.Transport.dll15.0.4490.100047,71224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.CoreServices.utils.dll15.0.4490.100041,56824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Diagnostics.dll15.0.4525.1000893,63224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.Diagnostics.Native.dll15.0.4545.1000460,48024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.Diagnostics.SharePoint.dll15.0.4514.100028,35224 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll15.0.4490.100030,32024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.JPEG.dll15.0.4490.1000135,26424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.common.Metro.dll15.0.4490.100033,88824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll15.0.4490.1000125,02424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.Filter.dll15.0.4490.1000131,69624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll15.0.4490.100018,01624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.html.dll15.0.4490.10001,158,25624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.JPEG.dll15.0.4490.100018,03224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.PDF.dll15.0.4490.10004,188,76824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll15.0.4490.100016,48024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll15.0.4490.1000116,84824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.formathandlers.SimpleXML.dll15.0.4490.100022,12824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.client.dll15.0.4490.100028,25624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.common.dll15.0.4490.100020,06424 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.Core.dll15.0.4490.1000161,37624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.formatdetector.dll15.0.4490.1000109,15224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.docparsing.Runtime.formathandler.dll15.0.4490.100039,02424 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.Evaluation.datamodel.dll15.0.4490.1000122,99224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.datamodel.types.dll15.0.4490.100073,82424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.Engine.dll15.0.4490.1000256,09624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.Engine.wcftransport.dll15.0.4490.100024,68824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.BUILTIN.dll15.0.4490.1000116,84824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.Core.dll15.0.4490.100048,22424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.dll15.0.4490.1000281,20024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.Operators.parsing.dll15.0.4490.100063,60024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.processing.BUILTIN.dll15.0.4490.1000140,40024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.processing.dll15.0.4490.1000187,50424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.Evaluation.Services.dll15.0.4490.100072,28824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.External.contentapi.dll15.0.4490.1000159,34424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.External.contentapi.dll15.0.4490.1000159,34424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Cmdlets.dll15.0.4490.100025,71224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Controller.dll15.0.4490.100058,99224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.hostcontroller.logging.dll15.0.4490.100027,74424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.hostcontroller.Repository.dll15.0.4541.100071,36024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcfclient.dll15.0.4490.100015,45624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcfserver.dll15.0.4490.100044,14424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.hostcontroller.wcftypes.dll15.0.4490.100025,71224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.interactionengine.component.dll15.0.4490.1000150,64024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.interactionengine.datamodel.Fields.dll15.0.4490.100016.992 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.interactionengine.datamodel.types.dll15.0.4490.100014,96024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.interactionengine.Operators.BUILTIN.dll15.0.4490.100040,56024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.interactionengine.Operators.dll15.0.4490.100013,40824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.interactionengine.processing.BUILTIN.dll15.0.4490.1000250,48024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.interactionengine.Services.dll15.0.4490.100052,84824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.Cmdlets.dll15.0.4490.100020,59224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.processingengineapi.dll15.0.4490.100015.96824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.interactionengine.Tools.processingengineapi.dll15.0.4490.100015.96824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.annotationstore.dll15.0.4490.1000129,12024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.automata.dll15.0.4490.100065,13624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.Diagnostics.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.dictionaries.dll15.0.4490.100067,69624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll15.0.4490.100040,03224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.ESE.interop.dll15.0.4490.1000168,54424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.indextokenizer.dll15.0.4490.100028,25624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll15.0.4490.100024,68824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll15.0.4490.100036,46424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll15.0.4490.100028,25624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.regularexpressions.dll15.0.4490.1000171,12024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.richfields.dll15.0.4539.100093,88824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.richtypes.dll15.0.4490.100078,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.stringdistance.dll15.0.4490.100018,03224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.Transformers.dll15.0.4490.1000161,37624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.nlpbase.wordbreaker.dll15.0.4525.1000106,68824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchanalytics.Analytics.dll15.0.4508.1000212,14424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Ceres.searchanalytics.Operators.dll15.0.4454.1000158,32024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.searchcore.admin.dll15.0.4551.100279,55227 Tháng chín năm 201302:04
Microsoft.Ceres.searchcore.Cheetah.dll15.0.4490.100015.47224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll15.0.4545.100049,34424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll15.0.4490.100079,45624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.Cmdlets.dll15.0.4490.100041.05624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.searchcore.contentrouter.dll15.0.4490.100042,59224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll15.0.4490.100054,88024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.documentmodel.dll15.0.4490.100021,60024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.fastserver.Managed.dll15.0.4551.100218,776,76827 Tháng chín năm 201302:04
Microsoft.Ceres.searchcore.fastservermessages.dll15.0.4490.1000100,96024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.filetransfer.dll15.0.4490.100040,54424 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.searchcore.generationcontroller.dll15.0.4490.1000109,16824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.indexcontroller.dll15.0.4551.1002180,92827 Tháng chín năm 201302:04
Microsoft.Ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll15.0.4490.100057,96824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll15.0.4512.100094,91224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.Journal.dll15.0.4490.1000190,06424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.journalreceiver.dll15.0.4490.100040,03224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.journalshipper.dll15.0.4490.100060.00024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll15.0.4490.1000231,52024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll15.0.4490.100032,35224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.Schema.schemacatalog.dll15.0.4551.100248,32027 Tháng chín năm 201302:04
Microsoft.Ceres.searchcore.Schema.schemacatalogproxy.dll15.0.4490.100018,52824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.searchcore.Search.dll15.0.4490.100042,60824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.seeding.dll15.0.4490.100076,89624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Ceres.searchcore.Services.dll15.0.4490.1000127,08824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.storagecleaner.dll15.0.4490.100022,62424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.Tango.dll15.0.4490.10007,536,73624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.searchcore.utils.dll15.0.4490.100089,18424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Ceres.usageanalytics.Analysis.dll15.0.4448.1000198,75224 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.clientresourceview.Extractor.dll15.0.4490.100012,89624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll15.0.4490.100026,20824 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.clientresourceview.parser.dll15.0.4490.100012,89624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll15.0.4490.100013,40824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll15.0.4490.100013,40824 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll15.0.4490.100026,72024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.contentalignmentflow.dll15.0.4490.100026,20824 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll15.0.4490.100013,92024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll15.0.4490.100017,50424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll15.0.4490.100014,96024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll15.0.4490.100013,92024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll15.0.4490.100014,96024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerflow.dll15.0.4490.100057,45624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll15.0.4490.100013,93624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll15.0.4490.100014,44824 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll15.0.4490.100013,92024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll15.0.4490.100016.992 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll15.0.4545.100025,28024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll15.0.4490.100019,04024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll15.0.4490.100014,44824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll15.0.4490.100015.96824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.customdictionarydeployment.dll15.0.4490.100020,06424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.customentityextractionsubflow.dll15.0.4490.1000106,08024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll15.0.4490.100015.96824 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll15.0.4490.100015,98424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Database.typemap.dll15.0.4490.100015,45624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.directoryservices.MetadirectoryServices.config.dll4.0.2450.4960,10424 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.docparsing.dll15.0.4490.100029,28024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.docparsingsubflow.dll15.0.4490.100028,78424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll15.0.4490.100019,56824 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.fsut.dll15.0.4490.1000112,24024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll4.0.2450.4931,42424 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04024 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86424 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86424 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll4.0.0.011,16824 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54424 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54424 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56824 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.langencid.dll15.0.4490.100012.40024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll15.0.4490.100012,91224 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll15.0.4490.100040,54424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.metadataextractorsubflow.dll15.0.4545.100021,18424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4914,48024 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.MetadirectoryServices.host.dll4.0.0.012,44024 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4984,63224 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27224 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll15.0.4511.1000568,51224 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.documentmanagement.dll15.0.4493.1000487,00824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.documentmanagement.dll15.0.4493.1000487,00824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.htmltrans.Launcher.util.dll15.0.4454.100024,17624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.IRM.formprotector.dll15.0.4454.1000149,64024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.IRM.msoprotector.dll15.0.4454.100047,75224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.IRM.ofcprotector.dll15.0.4454.100041,58424 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.IRM.pdfprotector.dll15.0.4454.100024,68824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.IRM.pdfprotectorlib.dll15.0.4535.10001,133,28824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.OFC.dll15.0.0.034.984 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Office.Policy.dll15.0.4525.10001,150,12824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Policy.dll15.0.4525.10001,150,12824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Policy.Pages.dll15.0.4551.1001319,67224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.securestoreservice.dll15.0.4454.1000403,04824 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000194,24024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.conversion.Storage.dll15.0.4519.100057,53624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4525.10002,672,30425 Tháng chín năm 201307:32
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4525.10002,672,30425 Tháng chín năm 201307:32
Microsoft.Office.Server.dll-format.ps1xmlkhông áp d?ng12,66424 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll15.0.4454.1000155,24024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.Intl.dll15.0.4454.1000264,31224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4545.1000786,62424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll15.0.4545.1000878,27224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.sandbox.dll15.0.4539.1000176,84824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.Search.Administration.mssitlb.dllkhông áp d?ng90,79224 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.Applications.dll15.0.4551.1001225,98424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.Applications.dll15.0.4551.1001225,98424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.clickpredict.dll15.0.4551.1001199,36024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll15.0.4541.10001,547,45624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll15.0.4541.10001,547,45624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.dll15.0.4551.100215,368,89627 Tháng chín năm 201302:17
Microsoft.Office.Server.Search.dll15.0.4551.100215,368,89627 Tháng chín năm 201302:17
Microsoft.Office.Server.Search.ETw.dll15.0.4521.10001,232,06424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.exchangeadapter.dll15.0.4551.100180,06424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.exchangeadapter.dll15.0.4551.100180,06424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.dll15.0.4541.1000957,14424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.Native.dll15.0.4551.1001499,39224 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.PowerShell.dll15.0.4541.1000299,20024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.query.dll15.0.4551.1001834,75224 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.Search.remotesharepoint.dll15.0.4541.100039,10424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.9.4545.1000778,97624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4545.10003,128,52024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4545.10003,128,52024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll-format.ps1xmlkhông áp d?ng14,81224 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll15.0.4460.1000248,98424 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.Office.Server.workmanagement.datamodel.dll15.0.4466.1000140,92024 Tháng chín năm 201308:24
Microsoft.Office.Server.workmanagement.dll15.0.4510.1000691,38424 Tháng chín năm 201308:24
Microsoft.Office.Server.workmanagement.UI.dll15.0.4454.1000131,19224 Tháng chín năm 201308:24
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll15.0.4502.1000278,21624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.Office.web.common.dll15.0.4527.10002,547,93625 Tháng chín năm 201307:32
Microsoft.Office.web.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000193,72824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.web.conversion.Storage.dll15.0.4519.100057,53624 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.web.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.web.environment.officeserver.dll15.0.4525.1000219,87224 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.web.sandbox.dll15.0.4539.1000176,84824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.Workflow.Actions.dll15.0.4545.1000144,08024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.Office.workflowsoap.dll15.0.4448.100053,84824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll15.0.4490.100019,04024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.opensearchproviderflow.dll15.0.4490.100021,08824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100014,43224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll15.0.4490.100015,98424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll15.0.4490.100013,93624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll15.0.4490.100015.47224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll15.0.4490.100016.992 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll15.0.4490.100014,96024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll15.0.4490.100019,04024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.peoplesearchflow.dll15.0.4490.100020,59224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll15.0.4490.100014,94424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll15.0.4490.100019,04024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.productivitysearchflow.dll15.0.4490.100021,60024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll15.0.4490.100019,55224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll15.0.4490.100020,08024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll15.0.4490.100012,89624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.recommendationsproperties.dll15.0.4490.100012,38424 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.remotesharepointflow.dll15.0.4490.100018,01624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4980,54424 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45624 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45624 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84824 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84824 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58424 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4951,91224 Tháng chín năm 201308:25
Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100014,96024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll15.0.4490.100016.992 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll15.0.4490.100018,03224 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.searchauthorityinputflow.dll15.0.4490.100013,92024 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll15.0.4490.100020,06424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.searchdemotedinputflow.dll15.0.4490.100013,93624 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll15.0.4490.100018,54424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00024 Tháng chín năm 201306:36
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00024 Tháng chín năm 201306:36
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.Phone.dll15.0.4454.1000144,00824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.Silverlight.dll15.0.4454.1000144.00024 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.SharePoint.CMIS.bindings.dll15.0.4454.1000154,20824 Tháng chín năm 201308:24
Microsoft.SharePoint.CMIS.Core.dll15.0.4448.1000225,39224 Tháng chín năm 201308:24
Microsoft.SharePoint.Portal.dll15.0.4545.10006,047,41624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.SharePoint.Portal.dll15.0.4545.10006,047,41624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.SharePoint.Portal.Intl.dll15.0.4511.10001,250,52824 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.SharePoint.Portal.Upgrade.dll15.0.4525.1000196,29624 Tháng chín năm 201308:24
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll15.0.4551.10014,841,66424 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll15.0.4551.10014,841,66424 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.SharePoint.SPX.dll15.0.4454.1000163,42424 Tháng chín năm 201308:24
Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.dll15.0.4509.1000125,67224 Tháng chín năm 201308:24
Microsoft.SharePoint.SPX.websitecore.dll15.0.4509.1000125,67224 Tháng chín năm 201308:24
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll15.0.4545.10001,339,57624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll15.0.4545.10001,339,57624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll15.0.4490.100022,62424 Tháng chín năm 201308:21
Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll15.0.4481.100024,630,36824 Tháng chín năm 201308:22
Microsoft.thesaurusdeployment.dll15.0.4490.100019,04024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll15.0.4490.100019,05624 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll15.0.4490.100014,96024 Tháng chín năm 201308:23
Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll15.0.4490.100023,64824 Tháng chín năm 201308:21
Microsoftajax.jskhông áp d?ng99,35824 Tháng chín năm 201308:24
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65624 Tháng chín năm 201308:25
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05624 Tháng chín năm 201308:25
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11224 Tháng chín năm 201308:25
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39224 Tháng chín năm 201308:25
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52024 Tháng chín năm 201308:25
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12824 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01624 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18424 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22424 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02424 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16824 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82424 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33624 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785.848 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38424 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89624 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45624 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96824 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06424 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57624 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08824 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64824 Tháng chín năm 201308:25
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77624 Tháng chín năm 201308:25
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69624 Tháng chín năm 201308:25
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57624 Tháng chín năm 201308:25
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50424 Tháng chín năm 201308:25
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61624 Tháng chín năm 201308:25
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86424 Tháng chín năm 201308:25
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48824 Tháng chín năm 201308:25
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12824 Tháng chín năm 201308:25
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96024 Tháng chín năm 201308:25
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52824 Tháng chín năm 201308:25
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27224 Tháng chín năm 201308:25
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00824 Tháng chín năm 201308:25
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62424 Tháng chín năm 201308:25
Msdym7.dll15.0.4545.1000948,90424 Tháng chín năm 201308:22
Msdym7.Lex15.0.4525.1000417,28024 Tháng chín năm 201308:22
Msgfilt.dll.x6415.0.4454.100040,04024 Tháng chín năm 201308:22
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98424 Tháng chín năm 201308:22
Mshy3hu.Lexkhông áp d?ng933,57924 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7bg.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7ct.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7cz.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7da.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7el.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7en.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7es.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7et.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7eu.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7fi.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7fr.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7ge.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7gl.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7hr.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7it.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7lt.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7lv.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7nb.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7nl.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7no.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7pb.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7pl.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7pt.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7ro.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7ru.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7sk.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7sl.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7srm.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7sro.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7sw.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7tr.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Mshy7uk.dll15.0.4545.1000225,48824 Tháng chín năm 201308:22
Msores.dll15.0.4551.100169,726,91224 Tháng chín năm 201308:21
Msoserver.dll15.0.4551.100224,951,48827 Tháng chín năm 201302:15
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28824 Tháng chín năm 201308:21
Msscpi.dll15.0.4551.1001563,39224 Tháng chín năm 201308:23
Mssdmn.exe15.0.4551.1001745,15224 Tháng chín năm 201308:23
Mssearch.exe15.0.4551.1001523,97624 Tháng chín năm 201308:23
Msslad.dll15.0.4551.1001435,39224 Tháng chín năm 201308:22
Msspell7.dll15.0.4545.1000916,16824 Tháng chín năm 201308:22
Mssph.dll15.0.4551.10011,362,11224 Tháng chín năm 201308:23
Mssrch.dll15.0.4551.10013,130,04824 Tháng chín năm 201308:23
Mstr4tsc.dll15.0.4535.1000109,24024 Tháng chín năm 201308:23
Mswb7.dll15.0.4545.1000396,00024 Tháng chín năm 201308:21
Mswb70011.dll15.0.4545.10001,067,74424 Tháng chín năm 201308:22
Mswb7001e.dll15.0.4545.10001,067,74424 Tháng chín năm 201308:22
Mswb70404.dll15.0.4545.10001,067,74424 Tháng chín năm 201308:22
Mswb70804.dll15.0.4545.10001,067,74424 Tháng chín năm 201308:22
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50424 Tháng chín năm 201308:25
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96024 Tháng chín năm 201308:25
Mysiterecommendations.Debug.jskhông áp d?ng51,22824 Tháng chín năm 201308:23
Mysiterecommendations.jskhông áp d?ng26,55924 Tháng chín năm 201308:23
Navigation.aspx.jskhông áp d?ng8,38124 Tháng chín năm 201308:24
Newtabledialog.aspx.jskhông áp d?ng10,02324 Tháng chín năm 201308:24
Nl7data0011.dll15.0.4454.10007,868,05624 Tháng chín năm 201308:22
Nl7data001e.dll15.0.4454.10001,048,22424 Tháng chín năm 201308:22
Nl7data0404.dll15.0.4454.10002,571,94424 Tháng chín năm 201308:22
Nl7data0804.dll15.0.4454.10003,680,42424 Tháng chín năm 201308:22
Nl7models0007.dll15.0.4493.10006,447,76024 Tháng chín năm 201308:22
Nl7models0009.dll15.0.4531.10005,799,67224 Tháng chín năm 201308:22
Nl7models000a.dll15.0.4481.10006,184,61624 Tháng chín năm 201308:22
Nl7models000c.dll15.0.4481.10005,667,98424 Tháng chín năm 201308:22
Nlhtml.dll_0002.x6415.0.4454.1000187,47224 Tháng chín năm 201308:22
Noderunner.exe15.0.4490.100042,11224 Tháng chín năm 201308:21
Noderunner.exe.configkhông áp d?ng4,54724 Tháng chín năm 201308:23
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46424 Tháng chín năm 201308:25
Noteswebservice.dll.Oss.x8615.0.4551.1001990,91224 Tháng chín năm 201308:23
Ntma.dll4.0.2450.4955,89624 Tháng chín năm 201308:25
Oartodfserver.dll15.0.4545.10003,830,96024 Tháng chín năm 201308:22
Oartserver.dll15.0.4551.100121,438,64824 Tháng chín năm 201308:22
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91224 Tháng chín năm 201308:25
Objects_indexes.unfiltered.SQLkhông áp d?ng1.05524 Tháng chín năm 201308:25
Objects_storedprocedures.Moss.SQLkhông áp d?ng386,44924 Tháng chín năm 201308:25
Objects_tables.SQLkhông áp d?ng48,47424 Tháng chín năm 201308:25
Objects_views.SQLkhông áp d?ng21,21924 Tháng chín năm 201308:25
Objectschema_storedprocedures.SQLkhông áp d?ng77,71024 Tháng chín năm 201308:25
Objectschemaconfigpopulate.SQLkhông áp d?ng110,84724 Tháng chín năm 201308:25
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46424 Tháng chín năm 201308:25
Odffilt.dll.x6415.0.4545.1000964,31224 Tháng chín năm 201308:22
Offfilt.dll_0002.x6415.0.4454.1000326,22424 Tháng chín năm 201308:22
Offfiltx.dll.x6415.0.4545.10001,179,35224 Tháng chín năm 201308:22
Office.ODF15.0.4551.10014,996,77624 Tháng chín năm 201308:21
Offxml.dll15.0.4545.1000184,50424 Tháng chín năm 201308:21
Oldialog.jskhông áp d?ng41,42624 Tháng chín năm 201308:24
Onifiltr.dll.x6415.0.4545.10002,159,28824 Tháng chín năm 201308:22
Operations.dll4.0.2450.4976,39224 Tháng chín năm 201308:25
Osafehtm.dll15.0.4527.1000274,10424 Tháng chín năm 201308:22
Osrv.resxkhông áp d?ng8,76524 Tháng chín năm 201308:22
Page_model.jskhông áp d?ng51,12724 Tháng chín năm 201308:24
Pagebgimagedialog.aspx.jskhông áp d?ng2.18124 Tháng chín năm 201308:24
Pageproperties.aspx.jskhông áp d?ng4,41024 Tháng chín năm 201308:24
Pagetemplateproperties.aspx.jskhông áp d?ng2,02224 Tháng chín năm 201308:24
Pagingcontrol.jskhông áp d?ng7,72024 Tháng chín năm 201308:24
Parserserver.exe15.0.4490.100026,72024 Tháng chín năm 201308:22
Paypalcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng7,61624 Tháng chín năm 201308:24
Photoupload.jskhông áp d?ng2,57324 Tháng chín năm 201308:24
Portaluiconfigurations.SQLkhông áp d?ng24.857 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:25
Preview.dll4.0.2450.49318,04824 Tháng chín năm 201308:25
Prm0006.bin15.0.4525.100017,183,74424 Tháng chín năm 201308:22
Prm0007.bin15.0.4493.100021,359,10424 Tháng chín năm 201308:22
Prm0009.bin15.0.4531.100010,297,85624 Tháng chín năm 201308:21
Prm000a.bin15.0.4481.100013,657,08824 Tháng chín năm 201308:22
Prm000c.bin15.0.4481.100012,451,32824 Tháng chín năm 201308:22
Profilebrowserscriptres.resxkhông áp d?ng49,60624 Tháng chín năm 201308:25
Profilesrp.SQLkhông áp d?ng1,187,12524 Tháng chín năm 201308:25
Profilup.SQLkhông áp d?ng841,46424 Tháng chín năm 201308:25
Profmngr.aspxkhông áp d?ng3.38324 Tháng chín năm 201308:25
Profmngr.aspxkhông áp d?ng3,39524 Tháng chín năm 201308:25
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36824 Tháng chín năm 201308:25
Pubfilt.dll.x6415.0.4454.100037,97624 Tháng chín năm 201308:22
Query.dll15.0.4551.1001377,02424 Tháng chín năm 201308:23
Queryprocessingcomponentkhông áp d?ng5,21624 Tháng chín năm 201308:23
Ratings.jskhông áp d?ng18.388 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Recordsribbon.ascxkhông áp d?ng36624 Tháng chín năm 201308:22
Removeworkflowdefinitionsandinstances.SQLkhông áp d?ng5,17724 Tháng chín năm 201308:25
Resource.jskhông áp d?ng3,72324 Tháng chín năm 201308:24
Retentionsettings.ascxkhông áp d?ng10.993 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:22
Riched20.dll15.0.4541.10002,230,95224 Tháng chín năm 201308:21
Richtextarea.jskhông áp d?ng10,71724 Tháng chín năm 201308:24
Rightrule.SQLkhông áp d?ng1.33224 Tháng chín năm 201308:25
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71224 Tháng chín năm 201308:25
Saext.dll15.0.4454.1000303,21624 Tháng chín năm 201308:21
Schemacollections.SQLkhông áp d?ng11.710 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:25
Search.analyticsrecommendation.Debug.jskhông áp d?ng16,29024 Tháng chín năm 201308:23
Search.analyticsrecommendation.jskhông áp d?ng8,56324 Tháng chín năm 201308:23
Search.clientcontrols.Debug.jskhông áp d?ng354,64624 Tháng chín năm 201308:23
Search.clientcontrols.jskhông áp d?ng192,01224 Tháng chín năm 201308:23
Search.configuration.Debug.jskhông áp d?ng207,12724 Tháng chín năm 201308:23
Search.facetednavigationtab.Debug.jskhông áp d?ng46,81224 Tháng chín năm 201308:23
Search.refinementconfiguration.Debug.jskhông áp d?ng15,44224 Tháng chín năm 201308:23
Search.refinementconfigurationdialog.Debug.jskhông áp d?ng119,74824 Tháng chín năm 201308:23
Search.taxonomyrefinement.Debug.jskhông áp d?ng8,60424 Tháng chín năm 201308:23
Searchscopes.SQLkhông áp d?ng58,96724 Tháng chín năm 201308:25
Searchui.Debug.jskhông áp d?ng114,62024 Tháng chín năm 201308:23
Searchui.jskhông áp d?ng50,25924 Tháng chín năm 201308:23
Securestoredb.SQLkhông áp d?ng175,45224 Tháng chín năm 201308:23
Sets_storedprocedures.SQLkhông áp d?ng2.330 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:25
Setup.exe15.0.4545.10001,061,56824 Tháng chín năm 201308:21
Silverlight.jskhông áp d?ng7,68024 Tháng chín năm 201308:24
Silverlightsupport.jskhông áp d?ng15.21024 Tháng chín năm 201308:24
Siteinformationcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng3,93424 Tháng chín năm 201308:24
Slideshowcontroldialog2.aspx.jskhông áp d?ng36,44924 Tháng chín năm 201308:24
Socialsrp.SQLkhông áp d?ng227,96824 Tháng chín năm 201308:25
Socialup.SQLkhông áp d?ng200,96024 Tháng chín năm 201308:25
SP.documentmanagement.Debug.jskhông áp d?ng8,97024 Tháng chín năm 201308:22
SP.Policy.Debug.jskhông áp d?ng13,33524 Tháng chín năm 201308:22
SP.Publishing.Debug.jskhông áp d?ng113,88224 Tháng chín năm 201308:24
SP.Search.Apps.Debug.jskhông áp d?ng7.60024 Tháng chín năm 201308:23
SP.Search.Apps.jskhông áp d?ng7.60024 Tháng chín năm 201308:23
SP.Search.Debug.jskhông áp d?ng113,91324 Tháng chín năm 201308:23
SP.UI.collabmailbox.Debug.jskhông áp d?ng11.303 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:23
SP.UI.documentssharedbyme.Debug.jskhông áp d?ng2,76924 Tháng chín năm 201308:25
SP.UI.documentssharedwithme.Debug.jskhông áp d?ng6,30424 Tháng chín năm 201308:25
SP.UI.listsearchbox.Debug.jskhông áp d?ng37,35324 Tháng chín năm 201308:23
SP.UI.microfeed.Debug.jskhông áp d?ng371,13824 Tháng chín năm 201308:25
SP.UI.microfeed.jskhông áp d?ng216,61024 Tháng chín năm 201308:25
SP.UI.mysitecommon.Debug.jskhông áp d?ng84,29924 Tháng chín năm 201308:23
SP.UI.mysitecommon.jskhông áp d?ng46,12724 Tháng chín năm 201308:23
SP.UI.mysitenavigation.Debug.jskhông áp d?ng4,20424 Tháng chín năm 201308:23
SP.UI.mysiterecommendations.Debug.jskhông áp d?ng12,42624 Tháng chín năm 201308:23
SP.UI.Pub.ribbon.jskhông áp d?ng79,77624 Tháng chín năm 201308:23
SP.UI.sssvcadminpages.Debug.jskhông áp d?ng9,23624 Tháng chín năm 201308:23
SP.UI.sssvcadminpages.jskhông áp d?ng7,64424 Tháng chín năm 201308:23
SP.userprofiles.Debug.jskhông áp d?ng140,56524 Tháng chín năm 201308:22
SP.userprofiles.jskhông áp d?ng140,55924 Tháng chín năm 201308:22
SP.workmanagement.Debug.jskhông áp d?ng191,02924 Tháng chín năm 201308:24
Spenterprisesearch.types.ps1xmlkhông áp d?ng13,01624 Tháng chín năm 201308:23
Spsapishim.Generated.Debug.jskhông áp d?ng3,35824 Tháng chín năm 201308:23
Spssharedapi.Generated.Debug.jskhông áp d?ng3.547 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:23
SPX.importitems.Debug.jskhông áp d?ng50,53224 Tháng chín năm 201308:24
SPX.importitems.jskhông áp d?ng40,65024 Tháng chín năm 201308:24
SPX.UI.addgallery.jskhông áp d?ng2,82524 Tháng chín năm 201308:24
Sqlerrormessages.SQLkhông áp d?ng30,25224 Tháng chín năm 201308:25
Sqlpersistenceproviderlogic.SQLkhông áp d?ng6,74424 Tháng chín năm 201308:25
Sqlpersistenceproviderschema.SQLkhông áp d?ng1.09724 Tháng chín năm 201308:25
Sqlpersistenceservice_logic.SQLkhông áp d?ng11,90424 Tháng chín năm 201308:25
Sqlpersistenceservice_schema.SQLkhông áp d?ng2.120 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:25
Sqlworkitemschedulerlogic.SQLkhông áp d?ng5,64324 Tháng chín năm 201308:25
Sqlworkitemschedulerschema.SQLkhông áp d?ng46324 Tháng chín năm 201308:25
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69624 Tháng chín năm 201308:25
Srch.Resources.resxkhông áp d?ng80,74424 Tháng chín năm 201308:23
Stocklistcontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng9,88724 Tháng chín năm 201308:24
Storedprocedures.SQLkhông áp d?ng118,55724 Tháng chín năm 201308:25
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42424 Tháng chín năm 201308:25
Svrsetup.dll15.0.4551.100210,009,25627 Tháng chín năm 201302:15
Sync_storedprocedures.SQLkhông áp d?ng15,04524 Tháng chín năm 201308:25
Sync_synchronizationrules.SQLkhông áp d?ng2.57824 Tháng chín năm 201308:25
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06424 Tháng chín năm 201308:25
Tablemenu.jskhông áp d?ng2,01324 Tháng chín năm 201308:24
Tablepropertiesdialog.aspx.jskhông áp d?ng10.265 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Tables.SQLkhông áp d?ng15,36324 Tháng chín năm 201308:25
Taxonomy.SQLkhông áp d?ng302,60124 Tháng chín năm 201308:24
Taxupdateprocs.SQLkhông áp d?ng302,55224 Tháng chín năm 201308:24
Tbitems.jskhông áp d?ng786024 Tháng chín năm 201308:24
Timezones.SQLkhông áp d?ng15,85424 Tháng chín năm 201308:25
Tokyo.Masterkhông áp d?ng29,05424 Tháng chín năm 201308:24
Tquery.dll15.0.4551.10011,028,28824 Tháng chín năm 201308:23
Transmgmtlibtemplates.ascxkhông áp d?ng3,25324 Tháng chín năm 201308:22
Treecontrol.jskhông áp d?ng233,66524 Tháng chín năm 201308:24
Truncatedeletedexpiredobjects.SQLkhông áp d?ng19,26024 Tháng chín năm 201308:25
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48824 Tháng chín năm 201308:25
Uocconfigurations.SQLkhông áp d?ng612,77424 Tháng chín năm 201308:25
Utils.jskhông áp d?ng20.30024 Tháng chín năm 201308:24
Validation.jskhông áp d?ng1.881 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Values.SQLkhông áp d?ng240,04824 Tháng chín năm 201308:25
Videocontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng11.128 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:24
Videosettemplates.ascxkhông áp d?ng1.938 ngư?i24 Tháng chín năm 201308:22
Visfilt.dll.x6415.0.4551.10013,922,11224 Tháng chín năm 201308:22
Weathercontroldialog.aspx.jskhông áp d?ng13,72524 Tháng chín năm 201308:24
Webpartgalleryimages.Xapkhông áp d?ng100,16427 Tháng chín năm 201302:17
Wmaapishim.Generated.Debug.jskhông áp d?ng15.04424 Tháng chín năm 201308:24
Xbrowser.jskhông áp d?ng28,46824 Tháng chín năm 201308:24
XHTML.jskhông áp d?ng16,07324 Tháng chín năm 201308:24
XML.jskhông áp d?ng2,67924 Tháng chín năm 201308:24
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60824 Tháng chín năm 201308:25
Zonebackgrounddialog.aspx.jskhông áp d?ng27,04824 Tháng chín năm 201308:24
Zoneresize.jskhông áp d?ng15,32624 Tháng chín năm 201308:24
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2825672 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2825672 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2825672

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com