Raksta ID: 282599 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Ja tiek atv?rta k?da Microsoft Office XP programma, fails Ctfmon.exe (Ctfmon) darbojas fon? ar? p?c visu Office programmu aizv?r?anas.

?aj? rakst? sniegtas atbildes uz bie??k uzdotajiem jaut?jumiem par Microsoft teksta pakalpojumu failu Ctfmon.exe, kas tiek iel?d?ts p?c Office XP alternat?v?s lietot?ja ievades l?dzek?u instal??anas. ?aj? rakst? sniegtas atbildes uz ??diem jaut?jumiem:
 • Kas ir fails Ctfmon.exe (ctfmon)?
 • K?das darb?bas veic fails Ctfmon.exe?
 • Vai failu Ctfmon.exe var no?emt no datora?
 • K?d?? fails Ctfmon.exe nepaz?d p?c t? iz?em?anas no util?tas MSConfig?
 • P?c alternat?v?s lietot?ja ievades vienumu atinstal??anas Office XP fails Ctfmon.exe joproj?m tiek iel?d?ts. Kas v?l j?dara, lai tas netiktu palaists?
 • Cik daudz sist?mas resursu nepiecie?ams faila Ctfmon.exe darb?bai?
 • Vai failu Ctfmon.exe var iel?d?t p?c vajadz?bas, lai tas nedarbotos visu laiku?
 • Vai, iez?m?jot faila Ctfmon.exe procesu un noklik??inot uz Beigt procesu, tiks p?rtrauktas k?das darb?bas?
 • Vai fails Ctfmon.exe darbojas vien?di vis?s oper?t?jsist?m?s?

PAPILDINDORM?CIJA

Kas ir fails Ctfmon.exe (ctfmon)?

Ctfmon.exe ir fails, kas aktiviz? alternat?v?s lietot?ja ievades teksta ievades procesoru (TIP) un Microsoft Office valodu joslu.

K?das darb?bas veic fails Ctfmon.exe?

Fails Ctfmon.exe p?rrauga akt?vos logus un nodro?ina teksta ievades pakalpojuma atbalstu, lai paz?tu balsi, rokrakstu, var?tu izmantot tastat?ru, veiktu tulko?anu un lietotu citas alternat?vas lietot?ja ievades tehnolo?ijas.

Vai failu Ctfmon.exe var no?emt no datora?

Faila Ctfmon.exe no?em?ana no datora var izrais?t Office XP programmu darb?bas probl?mas, t?d?? nav ieteicams to no?emt no datora. Lai nov?rstu faila Ctfmon.exe palai?anu, izpildiet ??das darb?bas.

1. darb?ba. Alternat?v?s lietot?ja ievades atinstal??ana

Lai atinstal?tu alternat?v?s lietot?ja ievades l?dzekli, Office XP sist?m? instal?cijas st?vokli iestatiet uz Nav pieejams.

Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi) un noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis).
 3. Vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz Add/Remove Programs (Pievienot/no?emt programmas).
 4. Z?mn? Install/Uninstall (Instal?t/atinstal?t) noklik??iniet uz Microsoft Office XP produkta, lai to atlas?tu: Office XP produkts ir konkr?ti lietojamais Office produkts. Ja izmantojat k?das Office programmas atsevi??u versiju, noklik??iniet, lai sarakst? atlas?tu atbilsto?o produktu. Noklik??iniet uz Add/Remove (Pievienot/no?emt).
 5. Dialoglodzi?? Maintenance Mode Options (Uztur??anas re??ma opcijas) atlasiet Add or Remove Features (Pievienot vai no?emt l?dzek?us) un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k). Tiek atv?rts dialoglodzi?? Choose installation options for all Office applications and tools (Visu Office lietojumprogrammu un r?ku instal?cijas opciju izv?le).
 6. Noklik??iniet uz plus z?mes (+) blakus Office Shared Features (Office koplietojamie l?dzek?i), lai izv?rstu ?o sada?u.
 7. Noklik??iniet uz ikonas blakus Alternative User Input (Alternat?v? lietot?ja ievade) un p?c tam atlasiet Not Available (Nav pieejams).
 8. Noklik??iniet uz Update (Atjaunin?t).
PIEZ?ME. Ja dator? ir instal?ti vair?ki Office XP produkti, piem?ram, Office XP Professional un Publisher 2002, iepriek?min?t?s darb?bas j?atk?rto katram instal?tajam produktam.

Microsoft Windows 2000 un Microsoft Windows XP:
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi) un noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis). PIEZ?ME. Oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Vad?bas panelis.

 3. Vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz Add/Remove Programs (Pievienot/no?emt programmas).PIEZ?ME. Oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz Pievienot vai no?emt programmas.

 4. Sarakst? Currently installed programs (Pa?laik instal?t?s programmas) noklik??iniet uz Microsoft Office XP produkta, lai to atlas?tu: Office XP produktus ir konkr?ti lietojamais Office produkts. Ja izmantojat k?das Office programmas atsevi??u versiju, noklik??iniet, lai sarakst? atlas?tu atbilsto?o produktu. Noklik??iniet uz Change (Main?t).
 5. Dialoglodzi?? Maintenance Mode Options (Uztur??anas re??ma opcijas) atlasiet Add or Remove Features (Pievienot vai no?emt l?dzek?us) un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k). Tiek atv?rts dialoglodzi?? Choose installation options for all Office applications and tools (Visu Office lietojumprogrammu un r?ku instal?cijas opciju izv?le).
 6. Noklik??iniet uz plus z?mes (+) blakus Office Shared Features (Office koplietojamie l?dzek?i), lai izv?rstu ?o sada?u.
 7. Noklik??iniet uz ikonas blakus Alternative User Input (Alternat?v? lietot?ja ievade) un p?c tam atlasiet Not Available (Nav pieejams).
 8. Noklik??iniet uz Update (Atjaunin?t).
PIEZ?ME. Ja dator? ir instal?ti vair?ki Office XP produkti, piem?ram, Office XP Professional un Publisher 2002, iepriek?min?t?s darb?bas j?atk?rto katram instal?tajam produktam.

2. darb?ba. Alternat?v?s lietot?ja ievades pakalpojumu iz?em?ana no teksta pakalpojumiem

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi) un noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis).
 2. Vad?bas panel? veiciet dubultklik??i uz Text Services (Teksta pakalpojumi).PIEZ?ME. Oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz Datuma, laika, valodas un re?ion?l?s opcijas un p?c tam uz Re?ion?l?s un valodu opcijas. Z?mn? Valodas noklik??iniet uz Detaliz?ti.

 3. Sada?? Instal?tie pakalpojumi atlasiet katru ievades saraksta elementu un p?c tam noklik??iniet uz No?emt, lai no?emtu ?o vienumu. Visi vienumi j?no?em pa vienam, iz?emot ??du ievades pakalpojumu:
English (United States) ? noklus?juma tastat?ra United States 101

3. darb?ba. Komandas Regsvr32/U palai?ana failos Msimtf.dll un Msctf.dll

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), p?c tam uz Run (Izpild?t).
 2. Dialoglodzi?? Run (Izpild?t) ierakstiet ??du komandu:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Atk?rtojiet 1.?3. darb?bu ar failu Msctf.dll.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? no?emt failu CTFMon.exe, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
313176 P?k??a programmu atv?r?an?s un aizv?r?an?s, k? ar? att?la asuma zaud??ana un atg??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

K?d?? fails Ctfmon.exe nepaz?d p?c t? iz?em?anas no util?tas MSConfig?

Faila Ctfmon.exe iz?em?ana no util?tas MSConfig neatsp?jo pa?u failu Ctfmon.exe. Lai sa?emtu papildinform?ciju par faila Ctfmon.exe atsp?jo?anu, skatiet ?? raksta sada?u ?Vai failu Ctfmon.exe var no?emt no datora??, kas atrodas augst?k.

P?c alternat?v?s lietot?ja ievades l?dzek?u no?em?anas Office XP fails Ctfmon.exe joproj?m tiek iel?d?ts. Kas v?l j?dara, lai tas netiktu palaists?

At??ir?b? no alternat?v?s lietot?ja ievades l?dzek?iem fails Ctfmon.exe ir sist?mas komponents un to nevar atinstal?t. Lai sa?emtu papildinform?ciju par faila Ctfmon.exe atsp?jo?anu, skatiet ?? raksta sada?u ?Vai failu Ctfmon.exe var no?emt no datora??, kas atrodas augst?k.

Cik daudz sist?mas resursu nepiecie?ams faila Ctfmon.exe darb?bai?

Ja nedarbojas teksta papildu pakalpojumi, fails Ctfmon.exe izmanto ?oti maz sist?mas resursu. Teksta papildu pakalpojumi ir ievades tehnolo?ijas (runas, rokraksta paz??ana un ievades meto?u redaktori), ko fails Ctfmon.exe kontrol?, izmantojot teksta ievades procesoru (TIP).

Vai failu Ctfmon.exe var iel?d?t p?c vajadz?bas, lai tas nedarbotos visu laiku?

Alternat?v?s lietot?ja ievades sist?ma nav paredz?ta iel?d??anai un izl?d??anai p?c piepras?juma.

Vai Ctfmon.exe procesu dr?kst apst?din?t, dialoglodzi?? Task Manager (Uzdevumu p?rvaldnieks) vai dialoglodzi?? Close Program (Programmas aizv?r?ana), noklik??inot uz End Task (Beigt procesu)?

N?. Manu?li beigt faila Ctfmon.exe procesu nav ieteicams. Ja v?laties apst?din?t faila Ctfmon.exe procesu, ieteicams izmantot sada?? ?Vai failu Ctfmon.exe var no?emt no datora?? nor?d?t?s darb?bas.

Vai fails Ctfmon.exe darbojas vien?di vis?s oper?t?jsist?m?s?

Princip?, j?. Fails Ctfmon.exe da??d?s Microsoft Windows oper?t?jsist?m?s izpilda vienus un tos pa?us uzdevumus.

Papildinform?cija

Fails Ctfmon.exe nodro?ina alternat?vas lietot?ja ievades tehnolo?iju vad?bu. Tas start? valodu joslas komponentu (sist?mas tekn?) un turpina darb?bu fon? ar? p?c Office XP programmas aizv?r?anas. Tas tiek start?ts ar? katr? Windows start??anas reiz? un darbojas fon? neatkar?gi no t?, vai ir atv?rta k?da Office XP programma.

Fails Ctfmon.exe ir paredz?ts darb?bai fon? sist?mas Windows sesiju laik? p?c Office XP alternat?v?s lietot?ja ievades komponentu instal??anas.

Rekviz?ti

Raksta ID: 282599 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 19. janv?ris - P?rskat??ana: 5.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbfaq kbhowto KB282599

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com