K??du, ja Office 365 kiosks lietot?ji m??ina iestat?t Outlook profils tie?saistes apmai?as programm? Office 365: "?ifr?ts savienojums ar pasta serveri nav pieejams"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2826047 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Office 365 kiosks lietot?js m??ina iestat?t pasta kontu Exchange Online Microsoft Outlook 2010 vai Microsoft Outlook 2013. Tom?r Outlook lietot?ja profils nav autom?tiski iestat?tas. T? viet?, lietot?js sa?em ??du k??das zi?ojumu Mekl??ana j?su e-pasta servera iestat?jumi sada?? programm? Outlook:
?ifr?ts savienojums ar pasta serveri nav pieejams.
Lai m??in?tu lietot ne?ifr?tu savienojumu, noklik??iniet uz t?l?k.
?is k??das zi?ojums tiek r?d?ts, pat ja lietot?js ievad?jis savu e-pasta adrese un paroli pareiziAutom?tisko konta iestat??anulap? pievienot jaunu kontu vedni programm? Outlook.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja lietot?js m??ina piesl?gties Outlook Exchange Online, izmantojot Exchange Autodiscover. Biroja 365 kiosks pl?nus neatbalsta, izmantojot Outlook piek??t mail Exchange Online, izmantojot Exchange savienojumu.

???DUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet vienu no ??m darb?b?m:

PAPILDINFORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju par Office 365 kiosks pl?niem skatiet Biroja 365 uz??m?jdarb?bai - kiosks pl?ns.

Ja Office 365 lietot?ji, kuri nav kiosku lietot?jus sa?emt ?o k??das zi?ojumu, skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2404385 Programma Outlook nevar iestat?t jaunu profilu, izmantojot Exchange autom?tisk?s noteik?anas pastkasti Exchange Online Office 365
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2826047 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 4. j?lijs - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2826047 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2826047

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com