Parasti ?? probl?ma rodas, ja otr? Office instal?ciju tika s?kta pirms pirm?s instal?cijas pabeig?anas vai restart?jis datoru, pirms pa?reiz?j?s Office instal?cijas pabeig?anas.

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, palaidiet Office Online remonts.

Windows 7

 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz vad?bas panelisun p?c tam noklik??iniet uz programmas un l?dzek?i.
 2. Noklik??iniet uz Microsoft Office programmu un p?c tam noklik??iniet uz main?t.
 3. Atlasiet Online remontsun p?c tam noklik??iniet uz izlabot.
P?c tie?saistes remonta process ir pabeigts, jums vajadz?tu b?t iesp?jai izmantot programmas Office 2013.

Windows 8

 1. No s?kuma ekr?nu, ierakstiet Control Panel, un p?c tam pieskarieties vai noklik??iniet vad?bas panelis > programmas > programmas un l?dzek?us,.
 2. Atlasiet Microsoft Office programmu un p?c tam noklik??iniet uz main?t.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Atinstal?t Office 2013 Office 365
 3. Atlasiet Online remontsun p?c tam noklik??iniet uz izlabot.
P?c tie?saistes remonta process ir pabeigts, jums vajadz?tu b?t iesp?jai izmantot programmas Office 2013.

Ir j?su probl?ma atrisin?ta?

Tie?saiste labo?ana neatrisina ?o jaut?jumu, vai ja j?s neredzat Office 365 vai Office 2013 programmu un l?dzek?usarakst?, r?kojieties ??di:
 1. No?emiet Office 2013 vai Office 365, izmantojot ??du Fix r?ks:
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Labot ?o probl?mu
  Microsoft Fix it
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu


  Svar?gs
  Internet Explorer logus lejasda?? tiek par?d?ts dialoglodzi?? Faila lejupiel?de . Kad j?s lejupiel?d?jiet labojumu, noklik??iniet saglab?t dialoglodzi?? Faila lejupiel?de . Kad lejupiel?de ir pabeigta, noklik??iniet uz Atv?rt mapi, atrodiet failu (t?s v?rds un uzv?rds b?tu s?kt ar "O15CTRRemove") un p?c tam veiciet dubultklik??i uz faila, lai palaistu Fix to. Ja noklik??in?sit uz Open, jums var b?t probl?mas palaist noteikt to.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  FixIt Package

 2. Restart?jiet datoru.
 3. P?rinstal?jiet Office 2013 vai biroja 365. Lai atk?rtoti instal?tu Office 365, r?kojieties ??di:
  1. doties uz http://www.Office.com/myaccount, un p?c tam piesakieties sav? kont?, kas ir Office 365 abon??anas.
  2. Noklik??iniet uz instal?t instal?t Office 365. Atk?rtoti instal?jot Office 365 vien? un taj? pa?? dator? pieejamo instal? j?su skaits nesamazin?s.

   Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
   Instal?t Office 365

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Uzzi?as

Par ?o rakstu

Raksta ID: 2827031
P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 28. decembris
Attiecas uz:: Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office 365
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2827031
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.