V?n đ? này thư?ng x?y ra n?u m?t cài đ?t chuyên bi?t th? hai c?a văn ph?ng đ? đư?c B?t đ?u trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t đ?u tiên đư?c hoàn thành ho?c n?u b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng hi?n t?i đ? đư?c hoàn t?t.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?y m?t s?a ch?a văn ph?ng tr?c tuy?n.

Windows 7

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, và sau đó nh?p vào chương tr?nh và tính năng.
 2. Nh?p vào chương tr?nh Microsoft Office c?a b?n, và sau đó b?m thay đ?i.
 3. Ch?n S?a ch?a tr?c tuy?nvà sau đó b?m s?a ch?a.
Sau khi quá tr?nh s?a ch?a tr?c tuy?n hoàn t?t, b?n có th? s? d?ng các ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013.

Windows 8

 1. T? màn h?nh B?t đ?u, g? Control Panel, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào Panel điều khiển > chương tr?nh > chương tr?nh và tính năng.
 2. Ch?n chương tr?nh Microsoft Office c?a b?n, và sau đó b?m thay đ?i.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  G? b? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng năm 2013 Office 365
 3. Ch?n S?a ch?a tr?c tuy?nvà sau đó b?m s?a ch?a.
Sau khi quá tr?nh s?a ch?a tr?c tuy?n hoàn t?t, b?n có th? s? d?ng các ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013.

V?n đ? c?a b?n gi?i quy?t?

N?u s?a ch?a tr?c tuy?n không gi?i quy?t v?n đ? này, ho?c n?u b?n không th?y Office 365 ho?c văn ph?ng năm 2013 trong chương tr?nh và tính năng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? văn ph?ng năm 2013 ho?c Office 365 b?ng cách s? d?ng sau đây s?a ch?a nó công c?:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Kh?c ph?c s? c? này
  Microsoft Fix it
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này


  Quan tr?ng
  hộp thoại T?p t?i xu?ng xu?t hi?n ? dư?i cùng c?a c?a s? Internet Explorer. Khi b?n t?i v? s?a ch?a nó, b?n nên nh?p vào lưu trong hộp thoại T?p t?i xu?ng . Khi vi?c t?i xu?ng đư?c hoàn t?t, nh?p vào m? m?c tin thư thoại, t?m th?y t?p tin (tên c?a nó nên B?t đ?u v?i "O15CTRRemove"), và sau đó nh?p đúp vào t?p tin đ? ch?y s?a ch?a nó. N?u b?n b?m vào m?, b?n có th? có v?n đ? trong vi?c đi?u hành s?a ch?a nó.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  FixIt gói

 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 3. cài đ?t chuyên bi?t l?i văn ph?ng năm 2013 ho?c Office 365. Đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i Office 365, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đi t?i http://www.Office.com/myaccount, và sau đó kí nh?p vào tài kho?n c?a b?n đ? ki?m nh?p Office 365.
  2. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Office 365. cài đ?t chuyên bi?t l?i Office 365 ngày cùng m?t máy tính s? không gi?m s? c?a b?n trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s?n.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   cài đ?t chuyên bi?t Office 365

Đ? bi?t thêm thông tin

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 2827031
Đánh giá cu?i cùng: 28 Tháng Mười Hai 2013
Áp d?ng: Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office 365
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2827031
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.