MS13-084: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office Web Apps Server 2013: ngày 8 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2827222 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-084. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây.

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

Bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, h?y làm theo các bư?c trên web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
Áp d?ng các ph?n m?m C?p Nh?t cho Office Web Apps Server
Lưu ?Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này trên máy ch? SharePoint t?t c?, b?n c?n ph?i ch?y công c? PSconfig đ? hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p tin yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin thư thoại đư?c hi?n th? mà tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ngăn ch?n Tất cả các dịch vụ b? ?nh hư?ng và đóng t?t c? các ?ng d?ng có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Xem ho?c bi?t thêm chi ti?t, xem T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t trên m?t máy tính d?a trên Windows.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t này thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t sau:
2817305 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2013 (wacserver): ngày 10 tháng 8 năm 2013

Lo?i b? thông tin

B?n C?p Nh?t b?o m?t này không th? đư?c g? b?.

Chi tieát taäp tin

Đ? xem danh sách các t?p tin đư?c cung c?p trong b?n c?p nh?t này 2827222, h?y xem m?c sau:
T?p tin thu?c tính b?ng cho b?o m?t C?p Nh?t 2827222.csv

Thu?c tính

ID c?a bài: 2827222 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2827222 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2827222

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com