Qu?n l? Quota Disk trong tính năng Tenant Mode SharePoint 2013

ID c?a bài: 2828573 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP Nguy?n Ng?c Thu?n. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i Thi?u

Ch? đ? Tenant Mode đư?c gi?i thi?u l?n đ?u tiên ? phiên b?n SharePoint 2010 cho phép ngư?i dùng có th? thi?t l?p môi trư?ng chia s? ngu?n tài nguyên c?a các service application c?ng như các site collection mà không c?n đ?u tư nhi?u cho ph?n c?ng. Tuy nhiên Tenant Mode v?n c?n nhi?u h?n ch? khi tri?n khai các gi?i pháp cho doanh nghi?p.

Trong bài vi?t này, b?n s? t?m hi?u 1 tính năng Tenant Mode cung c?p, cho phép b?n gi?i h?n dung lư?ng c?a t?ng site collection. Tính năng có tên g?i Quota Disk, có trên c? phiên b?n SharePoint 2010 và 2013.

Hư?ng D?n

Đ? qu?n l? gi?i h?n dung lư?ng ? Quota Disk, b?n c?n đăng nh?p vào Tenant Administration site collection. Trong môi trư?ng này tôi đ? thi?t l?p và xây d?ng s?n môi trư?ng Tenant thông qua PowerShell.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2828572


Click Manage Site Collections. Ch?n site collection b?n mu?n qu?n l?, click Disk Quota trên Ribbon.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2828583


T?i thi?t l?p Site Collection Disk Quota, có 2 tùy ch?nh:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2828584


- Limit site storage to a maximum of: gi?i h?n t?i đa dung lư?ng lưu tr? mà site collection c?a b?n có th? đ?t đư?c. Lưu ?: vi?c tính d?a trên partitioned content database.

- Send warning e-mail when site storage reaches: cho phép b?n thi?t l?p g?i email khi gi?i h?n đ?t đ?n ngư?ng. Đi?u này giúp b?n ki?m soát dung lư?ng site collection t?t hơn

- Current storage used: cho b?n bi?t dung lư?ng hi?n t?i.


K?t Lu?n

V?i tính năng Disk Quota, b?n không ch? hi?u qu? hơn trong vi?c qu?n l? dung lư?ng các site collection mà c?n giúp b?n ho?ch đ?nh k? ho?ch qu?n l? lưu tr? cho toàn b? SharePoint farm, c?ng như h?u ích trong vi?c thi?t l?p m?t môi trư?ng cloud cho các khách hàng ho?c các h?c viên trong l?nh v?c đào t?o.

Đ? bi?t thêm thông tin

Đ? đư?c tư v?n v? gi?i pháp xây d?ng SharePoint b?n có th? liên h? SharePoint MVP Thu?n qua email thuan@outlook.com.

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2828573 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2828573

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com