Kh?c ph?c: T?nh tr?ng n?i dung c?a m?t gói b? m?c k?t trong "trong ti?n tr?nh - ch? đ?i cho n?i dung" trạm đậu trong h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2828900 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n c?u h?nh m?t web site chính Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? Service Pack 1 (SP1) và m?t web site th? hai h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? SP1.
  • B?n t?o m?t gói ph?n m?m trên các web site chính.
  • B?n phân ph?i các gói đ?n khi phân ph?i c?a các web site th? hai.
  • B?n xác nh?n các gói ph?n m?m trên các đi?m phân ph?i c?a các web site th? hai sau khi t?nh tr?ng n?i dung đ?c Thành công.
  • B?n xác nh?n r?ng t?nh tr?ng n?i dung đ?cThành công sau khi xác nh?n hoàn t?t.
  • B?n b?m chu?t ph?i vào các gói ph?n m?m và sau đó ch?nC?p Nh?t phân ph?i đi?m.

Trong trư?ng h?p này, t?nh tr?ng n?i dung b? m?c k?t trong Trong ti?n tr?nh - ch? đ?i cho n?i dungt?nh tr?ng thay v? Thành công trạm đậu.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i Cumulative Update 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n đóng giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? qu?n l? c?u h?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Update.SQLkhông áp d?ng15,32322 Tháng hai năm 201318:15


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, h?y xem C?p nh?t h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l?B?n C?p Nh?t tích l?y m?i b?n ghi d?ch v? mô h?nh cho h? th?ng qu?n lí c?u h?nh Trung tâm 2012.

Đ? bi?t thông tin v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, h?y xemMô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2828900 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbHotfixServer kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2828900 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2828900

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com