Ch? s? ch? đ?i tin thư thoại trên đi?n tho?i Aries đang ch?y Lync đi?n tho?i Phiên b?n không t?t l?i sau khi ngư?i dùng đóng t?t c? các thư thoại chưa m?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2829269 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n tri?n khai m?t máy ch? Microsoft Exchange Server th?ng nh?t thông đi?p (UM) trong m?t môi trư?ng Microsoft Lync Server 2010 đ? cung c?p thư thoại cho ngư?i dùng Enterprise Voice.
  • M?t ngư?i dùng kích ho?t UM Enterprise Voice kí nh?p vào m?t khách hàng Lync 2010. Khách hàng Lync 2010 đư?c k?t n?i v?i m?t đi?n tho?i Aries đang ch?y Lync đi?n tho?i Edition.
  • Ngư?i dùng nh?n đư?c m?t tin thư thoại thư thoại trong h?p thư, và tin thư thoại ch? đ?i ánh sáng ch? s? (MWI) quay trên.
  • Ngư?i dùng đóng thư thoại.
Trong trư?ng h?p này, ch? ch? đ?i tin thư thoại không t?t như mong đ?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? đi?n tho?i Aries không c?p nh?t trạm đậu c?a h? th?ng thư thoại khi b?n ghi d?ch v? Exchange Web đư?c s? d?ng đ? truy v?n b?ng gi?ng nói thư t?nh tr?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y sau đây:
  • 2819315 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng năm 2013
  • 2819320 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng năm 2013
  • 2819322 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: Tháng năm 2013

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? s? ch? đ?i thông báo, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? tin thư thoại ch? đ?i ch? s?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai t?i ch? UM c?a Exchange đ? cung c?p cho Lync Server 2010 thư thoại, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? tri?n khai t?i ch? UM c?a Exchange đ? cung c?p cho Lync Server 2010 thư thoại
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thư thoại v?i UM, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? thư thoại v?i thư thoại tin t?c th?i h?p nh?t
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2829269 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip
  • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for HP 4110 and HP 4120
  • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2829269 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2829269

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com