Tính năng "Âm nh?c gi?" không làm vi?c cho Lync đi?n tho?i Edition cho m?t đi?n tho?i Aries khi m?t t?p tin âm thanh đư?c c?u h?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2829272 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y sau cho Microsoft Lync đi?n tho?i Edition cho Aries đi?n tho?i trên m?t đi?n tho?i Aries trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010:
  • 2737911 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 1/2013
  • 2737909 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng mư?i hai 2012
  • 2737910 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng mư?i hai 2012
  Lưu ? Sau khi m?t trong các b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng, không ph?i ngư?i qu?n tr? ho?c ngư?i dùng có th? đ?t c?u h?nh ho?c tùy ch?nh các t?p tin âm thanh đư?c s? d?ng cho các tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c".
 • Ngư?i qu?n tr? áp d?ng m?t chính sách khách hàng đ? đ?t c?u h?nh m?t file âm thanh cho các tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c" Lync Server 2010.
 • B?n có m?t cu?c g?i b? gi? l?i trên đi?n tho?i Aries.
Trong trư?ng h?p này, "Âm nh?c ngày t? ch?c" tính năng không làm vi?c và ngư?i s? d?ng trên-gi? không th? nghe th?y b?t k? âm nh?c.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? đi?n tho?i Aries không th? x? l? m?t t?nh hu?ng mà trong đó m?t t?p tin âm thanh đư?c c?u h?nh cho các tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c".

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t s? c?, cài đ?t chuyên bi?t m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y sau đây:
 • 2819315 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng năm 2013
 • 2819320 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng năm 2013
 • 2819322 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: Tháng năm 2013

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2703325 C?p Nh?t có s?n mà kích ho?t tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c" trên đi?n tho?i Lync đi?n tho?i Edition
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2829272 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for HP 4110 and HP 4120
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2829272 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2829272

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com