"Solis-CsUser: HostedMigration vaina" k??das zi?ojums, p?rejot lietot?ji Lync Online no servera lok?l? Microsoft Lync

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2829500 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Microsoft Lync hibr?da ievie?anu, m??inot p?rvietot lietot?ju no lok?laj? server?, kur? darbojas Microsoft Lync lai Microsoft Lync Online Microsoft Office 365, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums Lync Online PowerShell:
P?rvietot-CsUser: HostedMigration vaina: Error=(510), Description = (?is lietot?js ?rnieks nav iesp?jota koplietojamo sip adrese telp?.)

???DUMS

Pirms j?s m??iniet migr?t lietot?ja lok?l? Lync Lync Online Office 365, Office 365 Lync Online uz??mum? j?b?t iesp?jotam Shared sesijas inicializ?cijas protokols (SIP) adresi telp?.

PAPILDINFORM?CIJA

Izveidot savienojumu ar tie?saistes PowerShell Lync, un p?c tam palaidiet ??du komandu:
Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

K? izveidot savienojumu ar tie?saistes PowerShell Lync

Pirmais solis ir uzst?d?t Windows PowerShell modulis Lync Online. Lai ieg?tu papildinform?ciju, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Windows PowerShell modulis Lync tie?saist?
P?c tam, kad esat uzst?d?tas Lync Online savienot?js moduli, atveriet programmu Windows PowerShell un p?c tam palaidiet t?l?k nor?d?t?s komandas:
Import-Module LyncOnlineConnector

$cred = Get-Credential

$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred

Import-PSSession $CSSession -AllowClobber
Pla??ku inform?ciju par to, k? izveidot savienojumu ar Lync tie?saist?, izmantojot programmu Windows PowerShell, dodieties uz ??diem Microsoft TechNet vietn?:
Piesl?dzoties Lync tie?saist?, izmantojot programmu Windows PowerShell

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2829500 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 15. febru?ris - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365022013 o365 o365e o365a o365m after upgrade hybrid kbmt KB2829500 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2829500

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com