Straipsnio ID: 283037 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omos PAE (Physical Address Extension) ir AWE (Address Windowing Extensions) technologijos bei paai?kinta, kaip jos kartu veikia. Taip pat aptariama apie didesn?s kaip 4 gigabait? (GB) atminties, b?dingos 32 bit? operacin?ms sistemoms, naudojimo apribojimus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Fizinio adreso pl?tinys (PAE) ? tai procesoriaus IA32 papildoma galimyb? naudoti daugiau kaip 4 GB fizin?s atminties. Norint i?naudoti didesn? kaip 4 GB fizin? atmint?, PAE galima naudoti ?iose operacin?se sistemose:
  • ?Microsoft Windows 2000 Advanced Server?
  • ?Microsoft Windows 2000 Datacenter Server?
  • ?Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition?
  • ?Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition?
Jei norite ?jungti PAE, ?Boot.ini? faile nurodykite /PAE perjungtuv?.

Pastaba Platformoje ?Windows Server 2003? PAE automati?kai ?jungtas tik tuo atveju, jei serveris naudoja ?hot-add? atminties ?rang? (leid?ian?i? prijungti proceso metu). Sistemose, sukonfig?ruotose taip, kad b?t? naudojama tokia ?ranga, /PAE perjungtuvo naudoti nereikia. Kitais atvejais norint i?naudoti didesn?s nei 4 GB talpos atmint? ?Boot.ini? faile b?tina naudoti /PAE perjungtuv?.

Paprastai ?Windows 2000? arba ?Windows Server 2003? platformoje procesas gali naudoti iki 2 GB atminties adreso vietos (su s?lyga, kad nenaudojamas / 3 GB perjungtuvas), kurios dal? sudaro fizin?, o kit? dal? ? virtualioji atmintis. Kuo daugiau naudojama program? (taigi ir proces?), tuo daugiau naudojama atminties, iki pat 2 GB ribos.

Pasiekus vir?utin? rib? labai padid?ja puslapi? kaitos procesas ir tai gali neigiamai atsiliepti ?renginio veikimui. ?Windows 2000? ir ?Windows Server 2003? atminties tvarkytuvai naudoja PAE, kad suteikt? programai daugiau fizin?s atminties. Taip suma?inama b?tinyb? pakeisti puslapio failo atmint? ir pagerinamas na?umas. Pati programa faktinio atminties dyd?io ne?ino. Vis? PAE atminties tvarkym? ir paskyrim? atminties tvarkytuvas atlieka nepriklausomai nuo vykdom? program?.

?i informacija taikoma programoms, vykdomoms naudojant / 3 GB perjungtuv?. Paprastai 3 GB atminties reikalaujan?i? program? did?ioji atminties dalis laikoma fizin?je atmintyje, o ne perduodama laikinajai atmin?iai. Taip padid?ja program?, galin?i? naudoti / 3 GB perjungtuv?, na?umas. Vienintel? i?imtis ? kai / 3 GB perjungtuvas naudojamas kartu su /PAE perjungtuvu. Tokiu atveju operacin? sistema naudoja ne daugiau kaip 16 GB atminties. Tokius veiksmus vietos sumetimais apsprend?ia virtualioji branduolio atmintis. Tokiu atveju, sistemai persikrovus su / 3 GB ?vestimi ?Boot.ini? faile ir kai ?ioje sistemoje yra daugiau kaip 16 GB fizin?s atminties, operacin? sistema nenaudoja papildomos fizin?s laisvosios kreipties atminties (RAM). I? naujo paleidus kompiuter? be / 3 GB perjungtuvo sistema gali naudoti vis? fizin? atmint?.

AWE ? tai atminties tvarkytuvo funkcijoms skirtas taikom?j? program? rinkinys (API), leid?iantis programoms naudoti daugiau kaip 4 GB atminties, galimus naudoti standartin?je 32 bit? sistemoje. AWE leid?ia programoms rezervuoti fizin? atmint? kaip nei?kraunam? atmint? ir tada nei?kraunamos atminties dalis dinami?kai priskiria veikian?iam programos atminties rinkiniui. ?is procesas leid?ia daug atminties u?iman?ioms programoms (pvz., didel?ms duomen? baz?ms) duomen? apdorojimui rezervuoti didel? fizin?s atminties kiek?, neperne?ant duomen? ? papildom? atmint? ir i? jos. Vietoje to apsikeitimas duomenimis vykdomas darbinio rinkinio r?muose, rezervuojant daugiau atminties, negu leid?iami 4 GB. Be to, naudojant PAE atminties tvarkytuvas ir AWE funkcijos gali naudoti daugiau nei 4 GB atminties. Be PAE AWE negali rezervuoti u? 4 GB diapazono ribos esan?ios atminties.

Toliau pateikiamas ?Boot.ini? failo, ? kur? ?trauktas PAE perjungtuvas, pavyzdys:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


?sp?jimas J?s? ?Boot.ini? failo turinys priklauso nuo j?s? sistemos konfig?racijos. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
317526 Kaip ?Windows Server 2003? sistemoje redaguoti ?Boot.ini? fail? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Apibendrinant, PAE ? tai ?Windows 2000? ir ?Windows Server 2003? atminties tvarkytuv? funkcija, suteikianti daugiau fizin?s atminties jos reikalaujan?iai programai. Programa nefiksuoja, kad ji naudoja daugiau kaip 4 GB atminties, arba kad jos u?klausta atmintis yra pagalbin?je atmintyje.

AWE ? tai API rinkinys, leid?iantis programoms rezervuoti didelius atminties kiekius. Rezervuota atmintis neperleid?iama pagalbinei atmin?iai ir ja galima naudotis tik i? programos, kuri jos u?klaus?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie AWE ir PAE, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
268363 ?Intel? fizini? atminties priskyrim? pl?tiniai (PAE) ?Windows 2000? platformoje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa213764(SQL.80).aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms810461.aspx
Papild?ius sistemos atmint? gali b?ti, kad BIOS atpa?ins vis? serveryje esan?ios fizin?s RAM atminties kiek?, ta?iau ?Windows? operacin? sistema matys tik dal? RAM atminties. Jei serveryje yra perteklin?s atminties funkcija arba yra suaktyvinta atminties veidrodinimo funkcija, visa atmintis gali neb?ti matoma ?Windows? sistemos. Perteklin? atmintis teikia sistemai papildomos atminties tam atvejui, jei nesuveikia atminties blokas. Atminties veidrodinimo funkcija padalina atminties blokus ? veidrodin? rinkin?. Abi ?ios funkcijos ?jungiamos ir i?jungiamos BIOS, prieiga prie j? i? ?Windows? negalima. Nor?dami pakoreguoti ?i? funkcij? nuostatas tur?site vadovautis sistemos naudojimo instrukcija arba ?rangos gamintojo tinklalapiu. Taip pat galite kreiptis ? technin?s ?rangos pardav?j?.

Pvz., jei naudojate sistem? su ?diegta 4 GB RAM atmintimi ir pridedate dar 4 GB atminties, gali b?ti, kad ?Windows? atpa?ins tik 4 GB arba 6 GB fizin?s atminties, o ne visus 8 GB. Naujuose atminties bankuose gali b?ti ?jungtos perteklin?s atminties arba atminties veidrodinimo funkcijos, jums apie tai nenumanant. ?ie po?ymiai primena tuos, kurie atsiranda ne?traukus ? ?Boot.ini? fail? /PAE perjungtuvo.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Operacini? sistem? ir PAE palaikymas http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/pae_os.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 283037 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 11.3
TAIKOMA
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbmemory kbenv KB283037

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com