Raksta ID: 283037 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ts fizisk?s adreses papla?in?jums (Physical Address Extension ? PAE) un adre?u logo?anas papla?in?jumi (Address Windowing Extensions ? AWE), k? ar? izskaidrots, k? tie darbojas kop?. ?aj? rakst? ir ar? apl?koti 32 bitu oper?t?jsist?m?m rakstur?gie atmi?as, kuras diapazons liel?ks par 4 gigabaitiem (GB), lieto?anas ierobe?ojumi.

PAPILDINDORM?CIJA

PAE ir iesp?ja, kas pievienota IA32 procesoram, lai tas var?tu izmantot fizisko atmi?u, kas liel?ka par 4 GB. Lai izmantotu fizisk?s atmi?as priek?roc?bas, kas liel?ka par 4 GB, PAE var lietot ??d?s oper?t?jsist?m?s:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition.
Lai iesp?jotu PAE, Boot.ini fail? izmantojiet sl?dzi /PAE.

Piez?me. Sist?m? Windows Server 2003 PAE autom?tiski tiek iesp?jots tikai gad?jum?, ja server? tiek izmantotas t?l?t?j?s pievieno?anas atmi?as ier?ces. ??d? gad?jum? sist?m?, kas ir konfigur?ta t?l?t?j?s pievieno?anas atmi?as ier??u lieto?anai, sl?dzis /PAE nav j?izmanto. Visos citos gad?jumos, lai izmantotu fizisk?s atmi?as priek?roc?bas, kas liel?ka par 4 GB, Boot.ini fail? ir j?izmanto sl?dzis /PAE.

Parasti tie procesi, kas darbojas sist?m? Windows 2000 un Windows Server 2003, var piek??t atmi?as adre?u telpai, kas nep?rsniedz 2 GB (pie?emot, ka netiek izmantots sl?dzis /3GB), kur vienu atmi?as da?u veido fizisk? atmi?a, bet otru virtu?l? atmi?a. Jo vair?k programmu (un l?dz ar to vair?k procesu) darbojas, jo vair?k atmi?as tiek izlietots no kop?j?s 2 GB adre?u telpas.

??d? gad?jum? lapo?anas process k??st iev?rojami intens?v?ks un var tikt negat?vi ietekm?ta datora veiktsp?ja. Lai programmai nodro?in?tu liel?ku fizisk?s atmi?as apjomu, sist?mas Windows 2000 un Windows Server 2003 atmi?as p?rvaldnieki izmanto PAE. T?d?j?di samazin?s vajadz?ba apmain?t lapas faila atmi?u un uzlabojas datora veiktsp?ja. Programma pati neapzin?s faktisko atmi?as apjomu. Visu atmi?as p?rvald?bu un PAE atmi?as iedal??anu regul? atmi?as p?rvaldnieks neatkar?gi no programm?m, kas darbojas dator?.

Iepriek?min?t? inform?cija ir der?ga ar nosac?jumu, ka programmu darb?bas laik? tiek izmantots sl?dzis /3GB. Programma, kas pieprasa 3 GB lielu atmi?u, visticam?k liel?ku savas atmi?as daudzumu var saglab?t fiziskaj? atmi??, t? viet?, lai izvad?tu lapas no operat?v?s atmi?as. T?d?j?di uzlabojas to programmu veiktsp?ja, kuras var izmantot sl?dzi /3GB. Iz??mums ir, ja sl?dzis /3GB tiek izmantots kop? ar sl?dzi /PAE. ??d? gad?jum? oper?t?jsist?ma neizmanto nevienu atmi?u, kas ir liel?ka par 16 GB. ??du reakciju var izskaidrot ar kodola virtu?l?s atmi?as telpas nosac?jumiem. T?d?j?di, ja sist?ma tiek restart?ta ar ierakstu /3GB Boot.ini fail? un t?s fizisk? atmi?a ir liel?ka par 16 GB, oper?t?jsist?ma neizmanto papildu br?vpiek?uves atmi?u (random access memory ? RAM). Restart?jot datoru bez sl?d?a /3GB, tiek iesp?jota visas fizisk?s atmi?as izmanto?ana.

AWE ir atmi?as p?rvaldnieka funkcij?m paredz?ta lietojumprogrammas interfeisu (application programming interfaces ? APIs) kopa, kas ?auj programm?m izmantot atmi?u, kas liel?ka par 4 GB un ir pieejama, izmantojot standarta 32 bitu adres??anu. AWE ?auj programm?m rezerv?t fizisko atmi?u k? nelapotu atmi?u un p?c tam dinamiski kart?t nelapot?s atmi?as da?as uz programmas atmi?as darba kopu. ?is process ?auj programm?m, kas intens?vi izmanto atmi?u, piem?ram, liel?m datu b?zu sist?m?m, rezerv?t datiem lielus fizisk?s atmi?as apjomus; lapo?anas faila lieto?anas proces? nav nepiecie?ams ievad?t lapas operat?vaj? atmi?? un izvad?t no t?s. T? viet? datu apmai?a notiek darba kop? un rezerv?t?s atmi?as diapazons p?rsniedz 4 GB. Turkl?t atmi?as diapazonu, kas p?rsniedz 4 GB, PAE nodod atmi?as p?rvaldniekam un AWE funkcij?m. Ja neizmanto PAE, AWE nevar rezerv?t atmi?u, kuras diapazons ir liel?ks par 4 GB.

Boot.ini faila ar pievienotu PAE sl?dzi piem?rs:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS=?Windows Server 2003, Enterprise? /fastdetect /PAE


Br?din?jums. Boot.ini failu saturs at??iras atkar?b? no datora konfigur?cijas. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
317526 Boot.ini faila redi???ana sist?m? Windows Server 2003 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Apkopojot iepriek?min?to, PAE ir sist?mas Windows 2000 un Windows Server 2003 atmi?as p?rvaldnieku funkcija, kas nodro?ina papildu fizisko atmi?u programmai, kas to pieprasa. Programma neapzin?s, ka visas atmi?as, ko t? izmanto, atrodas diapazon?, kas p?rsniedz 4 GB, un t?pat programma neapzin?s, ka piepras?t? atmi?a faktiski atrodas lapas fail?.

AWE ir API kopa, kas ?auj programm?m rezerv?t lielus atmi?as apjomus. Rezerv?to atmi?u nevar lapot, un t? ir pieejama tikai ?ai programmai. Lai ieg?tu papildinform?ciju par AWE un PAE, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
268363 Intel fizisk?s adreses papla?in?jumi (Physical Address Extensions ? PAE) sist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa213764(SQL.80).aspx un
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms810461.aspx.
Ja pievienojat sist?mai papildu atmi?u, iesp?jams, ka BIOS atpaz?s visu server? instal?t?s fizisk?s RAM apjomu, bet sist?ma Windows atpaz?s tikai da?u no RAM. Ja serverim ir neatkar?g?s atmi?as l?dzeklis vai ir iesp?jots atmi?as spogu?o?anas l?dzeklis, iesp?jams, ka sist?ma Windows neredz visu atmi?u. Atmi?as bankas k??mes gad?jum? neatkar?g? atmi?a nodro?ina sist?mai k??mjp?rl?ces atmi?as banku. Atmi?as spogu?o?ana sadala atmi?u bankas spogu?u kop?. ?ie abi l?dzek?i tiek iesp?joti un atsp?joti pamata ievadizvades sist?m? (BIOS) un tiem nevar piek??t no sist?mas Windows. Lai modific?tu ?o l?dzek?u iestat?jumus, iesp?jams, ka jums ir j?mekl? inform?cija sist?mas lietot?ja rokasgr?mat? vai OEM vietn?. Vai ar? sazinieties ar aparat?ras ra?ot?ju.

Piem?ram, ja lietojat sist?mu, kur? ir instal?ti 4 GB RAM, un p?c tam pievienojat papildu 4 GB RAM, iesp?jams, ka sist?ma Windows atpaz?s tikai 4 GB fizisk?s atmi?as vai varb?t 6 GB, bet nevis visus 8 GB. Neatkar?g?s atmi?as l?dzekli vai atmi?as spogu?o?anas l?dzekli var iesp?jot jaun?m atmi?u bank?m bez j?su zi?as. ?ie simptomi ir l?dz?gi tiem simptomiem, kas ir sastopami, ja Boot.ini failam netiek pievienots sl?dzis /PAE.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Oper?t?jsist?mu un PAE atbalsts http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/pae_os.mspx
.

Rekviz?ti

Raksta ID: 283037 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 11.3
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbmemory kbenv KB283037

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com