Thi?t b? n?i ti?p có th? đư?c phát hi?n như m?t con chu?t n?i ti?p trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 283063
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đang s? d?ng m?t máy tính d?a trên Windows 2000, m?t thi?t b? n?i ti?p có th? đư?c phát hi?n như m?t con chu?t n?i ti?p.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra b?i v? ph?n l?n các thi?t b? đư?c phát hi?n như con chu?t n?i ti?p là m?t s? lo?i khác c?a thi?t b? không ng?ng g?i d? li?u đ?n c?ng n?i ti?p, mà nguyên nhân m? phát hi?n không chính xác xác đ?nh thi?t b? như m?t con chu?t n?i ti?p.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000 và sau đó C?p Nh?t s? đăng k? theo hư?ng d?n dư?i đây. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? service pack m?i nh?t cho Windows 2000, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có các thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date    Time   Version     Size  File name
  ------------------------------------------------------
  1/17/2001 03:48p  5.0.2195.3156  13,936  Serenum.sys
				

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Sau khi b?n áp d?ng các hotfix ho?c gói d?ch v?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe). Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Regedt32 trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Đ? đư?c hư?ng d?n làm th? nào đ? xác đ?nh các S? đ?m, DeviceID, và InstanceID cho c?ng COM c?a b?n là thông tin thêm ph?n dư?i đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\S? đ?m\DeviceID\InstanceID\Device tham s?
  Lưu ? là m?t trong nh?ng InstanceID cho m?i c?ng.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: SkipEnumerations
  Data Type: REG_DWORD
  Sinh: Hexidecimal
  Giá tr?: 0 thông qua FFFFFFFE
  Lưu ? r?ng giá tr? c?a s? không (0) vô hi?u hoá tính năng và thi?t b? phát hi?n có th? ti?p t?c. M?i th?i gian mà năng Plug and Play nào đ?m m?t, nó đ?m xu?ng m?t trong và khi nó đ?m xu?ng b?ng không, nó re-enumerates ph?n c?ng và sau đó b?t đ?u đ?m m?t l?n n?a t? giá tr? s? đăng k?. Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, c?m và ch?y b?t đ?u đ?m m?t l?n n?a t?i giá tr? mà b?n đ? nh?p.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cho phép thi?t b? đư?c phát hi?n không chính xác, s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? vô hi?u hoá các thi?t b? đó không ph?i là c?ng mà thi?t b? đư?c k?t n?i vào, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Khi b?n làm đi?u này, c?ng làm vi?c m?t cách chính xác và không chính xác đư?c phát hi?n thi?t b? b? vô hi?u hóa.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows 2000 Service Pack 3. Sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3, b?n ph?i ch?nh s?a registry như đư?c di?n t? trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này.

Lưu ? r?ng Microsoft Windows XP c?ng bao g?m các t?p tin Serenum.sys c? đ?nh; b?n ph?i ch?nh s?a registry như đư?c di?n t? trong ph?n "Gi?i quy?t" cho Windows XP c?ng.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861 S? d?ng QChain.exe đ? cài đ?t nhi?u Hotfixes v?i m?t kh?i đ?ng l?i
Các ?ng d?ng có th? không kh?i t?o thi?t b? GPS sau khi thay đ?i SkipEnumerations đ? đư?c thêm vào s? đăng k?, m?c dù GPS không c?n đư?c phát hi?n như m?t con chu?t n?i ti?p. Đi?u này có th? đư?c liên quan đ?n thi?t b? n?i ti?p Ghosted v?n t?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh v? trí và g? b? cài đ?t thi?t b? Ghosted t? chu?t và các thi?t b? tr? khác, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
241257 Qu?n l? thi?t b? nào không hi?n th? các thi?t b? không hi?n nay

Bo m?ch ch? d?a trên c?ng COM

Trư?c tiên, b?n c?n ph?i xác đ?nh HAL mà đang đư?c s? d?ng trư?c khi b?n có th? đăng k? thay đ?i. Đ? xác đ?nh HAL ch?y trên h? th?ng m? Device Manager và m? r?ng máy tính.

N?u h? th?ng có m?t HAL ACPI b?n có th? thêm giá tr? Reg_DWORD SkipEnumerations đư?c hi?n th? trong bư?c 3 ? trên đ? c?ng n?i ti?p c?a s? l?a ch?n n?m dư?i

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ACPI\PNP0501\C?ng #\Device tham s?
N?u h? th?ng có m?t tiêu chu?n (Non-ACPI HAL) b?n có th? thêm giá tr? Reg_DWORD SkipEnumerations đư?c hi?n th? trong bư?c 3 ? trên đ? c?ng n?i ti?p c?a s? l?a ch?n n?m dư?i

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\ * PNP0501\C?ng #\Device tham s?


LƯU ?: C?ng # = InstanceID

C?ng COM vào c?ng n?i ti?p cho ti?n ích th?

Khám phá v? trí chính xác trong s? đăng k? cho c?ng nhi?u liên quan đ?n. Dư?i đây là m?t phương pháp mà s? giúp b?n xác đ?nh v? trí và xác đ?nh m?i thành ph?n. 1. M? Device Manager và xem mô t? thi?t b? C?ng Com, ho?c "Tên thân thi?n".
 2. Xác đ?nh v? trí Setupapi.log trong C:\Winnt và t?m ki?m setupapi.log mô t? thi?t b?, chính xác như nó xu?t hi?n trong thi?t b? Manger, thi?t b? treo ra c?ng trong câu h?i.
 3. M?t khi thi?t b? n?m trong setupapi.log t? t? di chuy?n xu?ng cho đ?n khi b?n xác đ?nh v? trí m?c nh?p "làm ch? có b?n sao install c?a Enumerator\DeviceID\InstanceID." Ví d?: làm cài đ?t ch? có b?n sao c?a MF\PCI # VEN_131F & DEV_2052 & SUBSYS_2052131F & REV_00\3 & 1E67C166 & 0 & 50 # CHILD0003

  S? đ?m = MF

  DeviceID = PCI # VEN_131F & DEV_2052 & SUBSYS_2052131F & REV_0
  InstanceID = 3 & 1E67C166 & 0 & 50 # CHILD0003

  LƯU ?: Giá tr? Reg_DWORD SkipEnumerations là đ? đư?c thêm vào dư?i \Device tham s? c?a Key cho m?i InstanceID c? th?.

 4. M? regedt32.exe và m? r?ng HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum5. M? r?ng các S? đ?m, xác đ?nh v? trí và m? r?ng các DeviceID sau đó m? r?ng các InstanceID dư?i đây mà. Đây là ID thi?t b? cho c?ng n?i ti?p th? nơi mà giá tr? là đ? đư?c thêm vào, c? th?.

  Khi b?n đính kèm m?t thi?t b? vào m?t c?ng n?i ti?p trên m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 và kh?i đ?ng l?i máy tính, h? đi?u hành li?t kê các thi?t b? và trông cho ph?n c?ng m?i ho?c b? lo?i b? khi máy tính kh?i đ?ng. Trong giai đo?n phát hi?n này, máy tính phát hi?n C?ng tu?n t? và c? g?ng đ? xác đ?nh lo?i thi?t b? đư?c đính kèm. Thông thư?ng, các ph?n m?m phát hi?n m?t con chu?t n?i ti?p như kèm theo khi nó là m?t s? lo?i khác c?a thi?t b? ph?n c?ng, ch?ng h?n như m?t đưa ra h? th?ng đ?nh v? toàn c?u (GPS).


 5. M? r?ng b? li?t kê, xác đ?nh v? trí và m? r?ng DeviceID sau đó m? r?ng InstanceID dư?i đây mà. Đây là nh?ng ID thi?t b? cho c?ng n?i ti?p th? nơi mà giá tr? là ph?i, c? th? thêm vào.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đ?ng th?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249149 Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 283063 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbhardware kboswin2000fix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB283063 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:283063

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com