Làm th? nào đ? vô hi?u hóa giao di?n ngư?i dùng c?u h?nh khôi ph?c h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 283073 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? vô hi?u hóa t?i đ?a phương giao di?n ngư?i dùng c?u h?nh khôi ph?c h? th?ng đ? ngăn ch?n ngư?i dùng t? vi?c s?a đ?i thi?t đ?t khôi ph?c h? th?ng, ho?c t? chuy?n tính năng này ho?c t?t cho các h? th?ng và ? đ?a h? th?ng không. Đây là cách duy nh?t đ? vô hi?u hóa thay đ?i c?u h?nh và đ? l?i các b? l?c và các d?ch v? trên. Nó có th? đ?c bi?t h?u ích cho máy tính v?i nhi?u ngư?i dùng hay máy tính nhi?u phân vùng.

Chú ý B?n ph?i là m?t qu?n tr? viên ho?c ch? s? h?u ho?c có quy?n qu?n tr? đ? th?c hi?n các tác v? này.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng m?t trong ba cách sau đ? th?c hi?n tác v? này:

Phương pháp 1: S? d?ng Group Policy Editor

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Hành chính Templates, m? r?ng Các vấn đề, và sau đó nh?p vào Khôi ph?c h? th?ng.
 3. B?m đúp T?t Khôi ph?c h? th?ng, và sau đó vào các Thi?t l?p tab, ch?n Cho phép.
 4. B?m đúp T?t c?u h?nh, và sau đó vào các Thi?t l?p tab, ch?n Cho phép.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thi?t đ?t này làm g?, b?m các Gi?i thích tab trên các Thu?c tính h?p tho?i.
 5. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
N?u ngư?i dùng c? g?ng truy c?p vào h? th?ng khôi ph?c l?i c?u h?nh, các Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i là hi?n nay, nhưng các Khôi ph?c h? th?ng th? không ph?i là hi?n t?i.

Cách 2: T?o m?t tùy ch?nh Microsoft Management Console

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong Microsoft Management Console (MMC), trên các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 3. Trên các Đ?c l?p tab, b?m vào Thêm, b?m Chính sách Nhóm dư?i S?n Standalone Snap-in, và sau đó nh?p vào Thêm.
 4. Ch?p nh?n m?c đ?nh c?a máy tính đ?a phương trong t?nh Đ?i tư?ng chính sách nhóm h?p, và sau đó b?m K?t thúc.
 5. Đóng các Thêm Standalone-theo h?p tho?i, và sau đó b?m Ok trên các Thêm/lo?i b?-theo h?p tho?i.
 6. Dư?i Giao di?n đi?u khi?n g?c, m? r?ng Chính sách máy tính c?c b?, m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Hành chính Templates, m? r?ng Các vấn đề, và sau đó nh?p vào Khôi ph?c h? th?ng.
 7. B?m đúp T?t Khôi ph?c h? th?ng, và sau đó vào các Thi?t l?p tab, ch?n Cho phép.
 8. B?m đúp T?t c?u h?nh, và sau đó vào các Thi?t l?p tab, ch?n Cho phép.
 9. Nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 10. Trên các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm, g? tên c?a bàn đi?u khi?n m?i, và ch?p nh?n các thư m?c công c? qu?n tr? như v? trí m?c đ?nh đ? lưu t?p này.

  Đ? truy c?p vào giao di?n đi?u khi?n m?i, b?m B?t đ?u, b?m Thêm các chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Công c? qu?n tr?.
N?u ngư?i dùng c? g?ng truy c?p vào h? th?ng khôi ph?c l?i c?u h?nh, các Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i là hi?n nay, nhưng các Khôi ph?c h? th?ng th? không ph?i là hi?n t?i.

Cách 3: S? d?ng Registry Editor đ? vô hi?u hoá h? th?ng khôi ph?c

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong Registry Editor, định vị khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT
 3. Dư?i Windows NT, t?o ra m?t khóa m?i:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Key.
  2. Đ?i v?i tên khóa m?i, g? SystemRestore.
 4. T?o m?t giá tr? DWORD m?i:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
  2. B?m đúp chu?t vào ch?a khóa m?i đ? m? các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD h?p tho?i.
  3. Dư?i Tên giá trị, lo?i DisableConfig, dư?i Dữ liệu giá trị, lo?i 1, và sau đó nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 283073 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB283073 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:283073

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com