Thông báo l?i khi b?n c? g?ng lo?i b? Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000 Server: "0x80072030 (8240): không có không có đ?i tư?ng như v?y trên máy ch?"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 283089 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng lo?i b? Microsoft Exchange 2000 Server ho?c Microsoft Exchange Server 2003 t? m?t máy tính, ho?c khi b?n c? g?ng lo?i b? m?t c?u ph?n Exchange Server, b?n có kinh nghi?m m?t ho?c c? hai trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Thi?t l?p đ? b?t g?p l?i trong khi ki?m tra đi?u ki?n tiên quy?t cho các thành ph?n "Microsoft Exchange nh?n tin và h?p tác Services":
  0x80072030 (8240): không có không có đ?i tư?ng như v?y trên h? ph?c v?.
 • Thông tin tương t? v?i các thông tin sau đây đư?c đăng nh?p các ? đ?a: \Exchange đăng nh?p máy ch? thi?t l?p ti?n đ? t?p:
  [09:45:08] Attempting to create the SRS DOB [checking whether SRS is installed].
  [09:45:11] ScPRQ_ServerIsNotHomeServerForPostmasterOfNonEmptyOrg 
  (K:\admin\src\udog\excommon\prereq.cxx:2683)
        Error code 0X80072030 (8240): There is no such object on the server.
  [09:45:11] CCompServer::ScCheckPrerequisites 
  (K:\admin\src\udog\exsetdata\components\server\compserver.cxx:1014)
        Error code 0X80072030 (8240): There is no such object on the server.
  [09:45:11] CComExchSetupComponent::ScCheckPrerequisites 
  (K:\admin\src\udog\BO\comboifaces.cxx:1312)
        Error code 0X80072030 (8240): There is no such object on the server.
  [09:45:11] CComExchSetupComponent::ScCheckPrerequisites 
  (K:\admin\src\udog\BO\comboifaces.cxx:1312)
        Error code 0X80072030 (8240): There is no such object on the server.
  [09:45:11] === IGNORING PREVIOUS ERRORS === HrSetProblemOnInstallAction, while 
  calling ScCheckPrerequisites (K:\admin\src\udog\BO\comboifaces.cxx:1127)
        The operation has completed successfully.
  [09:45:11] Setup encountered an error while checking prerequisites for the 
  component "Microsoft Exchange 2000":
  0X80072030 (8240): There is no such object on the server.
  [09:45:32] Setup encountered an error while checking prerequisites for the 
  component "Microsoft Exchange 2000":
  0X80072030 (8240): There is no such object on the server.
  

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n b?m Gỡ bỏ trong các Hành đ?ng danh sách cho các Microsoft Exchange h?p ph?n qu?c gia.
 • Chương tr?nh trao đ?i cài đ?t phát hi?n h?p thư hi?n có trên m?t ho?c nhi?u các c?a hàng h?p thư Exchange Server.
N?u b?n mu?n lo?i b? ch? là m?t c?u ph?n Exchange Server, b?n ph?i nh?p vào Thay đổi Thay v? Gỡ bỏ trong các Hành đ?ng danh sách cho các Microsoft Exchange thành ph?n.

N?u b?n nh?p vào Gỡ bỏ trong các Hành đ?ng danh sách cho các Microsoft Exchange thành ph?n, chương tr?nh trao đ?i thi?t l?p s? xác đ?nh cho dù b?t k? h?p thư t?n t?i trên các c?a hàng h?p thư.

Chú ý Theo m?c đ?nh, Exchange Server đ? có m?t tài kho?n bưu đi?n. Đ?a ch? SMTP c?a trương m?c này là "bưu đi?n @tên mi?n.com." V? v?y, ngay c? khi không có h?p thư ngư?i s? d?ng v?n c?n trên các c?a hàng h?p thư, h?p thư bưu đi?n trư?ng tài kho?n có th? hi?n nay.

Khi b?n c? g?ng lo?i b? Exchange Server, chương tr?nh trao đ?i thi?t l?p s? xác đ?nh xem đi?u ki?n tiên quy?t nh?t đ?nh đư?c đáp ?ng trư?c khi lo?i b? chương tr?nh thi?t l?p Exchange Server. N?u h?p thư bưu đi?n trư?ng tài kho?n không ph?i là hi?n nay, xác minh đi?u ki?n tiên quy?t c?a chương tr?nh cài đ?t là thành công.

N?u h?p thư tài kho?n Postmaster là hi?n nay, xác minh đi?u ki?n tiên quy?t là thành công n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • H?p thư bưu đi?n trư?ng tài kho?n có m?t homeMDB thu?c tính tr? đ?n các máy ch? Exchange hi?n t?i.
 • Đây là máy ch? trao đ?i cu?i cùng trong t? ch?c.
N?u không, xác minh đi?u ki?n tiên quy?t là không thành công. Trong trư?ng h?p này, chương tr?nh cài đ?t không th? lo?i b? Exchange Server.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: Lo?i b? các thành ph?n máy ch? trao đ?i c? th? mà không lo?i b? Exchange Server

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u chương tr?nh thi?t l?p máy ch? trao đ?i, và sau đó làm theo các bư?c trong thu?t s? cài đ?t Microsoft Exchange đ? các Thành ph?n l?a ch?n h?p tho?i.
 2. Trong các Hành đ?ng danh sách cho các Microsoft Exchange c?u ph?n, b?m Thay đổi.
 3. Đ?i v?i m?i thành ph?n Exchange Server b?n mu?n lo?i b?, b?m vào Gỡ bỏ trong các Hành đ?ng danh sách và b?m Ti?p theo.
 4. Làm theo các bư?c c?n l?i trong thu?t s? cài đ?t Microsoft Exchange đ? s?a đ?i cài đ?t Exchange Server.

Cách 2: Lo?i b? Exchange Server

Đ? lo?i b? Exchange Server máy tính, làm theo các bư?c sau.

Bư?c A: lo?i b? t?t c? ngư?i dùng h?p thư t? các c?a hàng h?p thư

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i DSA.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo, xác đ?nh v? trí các tài kho?n ngư?i dùng có h?p thư đư?c k?t h?p v?i trư?ng h?p c?a Exchange Server b?n đang c? g?ng đ? lo?i b?.

  Đ? xác đ?nh máy ch? trao đ?i máy ch? h?p thư đư?c k?t h?p v?i m?t tài kho?n ngư?i dùng c? th?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào trương m?c ngư?i dùng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Trong các Trương m?c ngư?i dùng Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các Trao đ?i chung tab.
  3. Trong các Lưu trữ hộp thư h?p, xác đ?nh v? trí tên máy ch? Exchange, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trong d?ch v? thư m?c Active Directory, lo?i b? các thu?c tính Exchange Server cho m?i ngư?i dùng có h?p thư đư?c lưu tr? trong trư?ng h?p c?a Exchange Server mà b?n mu?n lo?i b?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào ngư?i s? d?ng, và sau đó nh?p vào Công vi?c trao đ?i.

   Chú ý B?n có th? ch?n nhi?u ngư?i dùng trong bư?c này.
  2. Trong các Chào m?ng đ?n v?i thu?t s? nhi?m v? trao đ?i h?p tho?i h?p, b?m vào Ti?p theo.
  3. Trong các Tác v? này có s?n h?p tho?i h?p, b?m vào Lo?i b? thu?c tính Exchange, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

   Quan tr?ng Bư?c này gi? đ?nh r?ng b?n mu?n lo?i b? các h?p thư Exchange Server. N?u b?n mu?n di chuy?n các h?p thư đ?n m?t máy ch? khác nhau thay vào đó, s? d?ng Exchange di chuy?n h?p thư Wizard thay v? lo?i b? các thu?c tính Exchange Server.
  4. Trong các Lo?i b? thu?c tính Exchange h?p tho?i, xem xét l?i các c?nh báo, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. Trong các Hoàn t?t thu?t s? nhi?m v? trao đ?i h?p tho?i h?p, b?m vào K?t thúc.

Bư?c B: di chuy?n h?p thư bưu đi?n đ?n m?t máy ch?

S? d?ng các công c? ch?nh s?a Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI) đ? di chuy?n h?p thư bưu đi?n đ?n m?t máy ch? Exchange khác nhau.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, LDP ti?n ích, ho?c b?t k? khác LDAP Phiên b?n 3 khách, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác thay đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.
Chú ý ADSI ch?nh s?a công c? này bao g?m các công c? h? tr? Microsoft Windows. Đ? cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 Server, b?m đúp vào Setup.exe trong thư m?c Support\Tools trên Windows 2000 Server CD.

Đ? cài đ?t công c? h? tr? c?a Windows trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003, b?m đúp vào SUPTOOLS.MSI trong thư m?c Support\Tools trong Windows Server 2003 CD.

Đ? di chuy?n h?p thư bưu đi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong ADSI ch?nh s?a Microsoft Management Console (MMC)-theo, m? r?ng C?u h?nh [ServerName.tên mi?n.com], m? r?ng CN = Configuration, DC =tên mi?nDC =com, m? r?ng CN = d?ch v?, m? r?ng CN = Microsoft Exchange, m? r?ng CN =OrganizationName, và sau đó m? r?ng CN = cài đ?t toàn c?u.
 3. Nh?p chu?t ph?i CN = thông báo giao hàng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trong các CN = thư phân ph?i tài s?n h?p tho?i h?p, b?m vào msExchangeAdminMailbox trong các Thu?c tính danh sách và b?m Ch?nh s?a.
 5. Lưu ? giá tr? đư?c trưng bày t?i các Chu?i thu?c tính Editor h?p tho?i. Giá tr? này tương t? như giá tr? sau đây:
  CN = qu?n tr? viên, CN = ngư?i dùng, DC =tên mi?nDC =com
  Giá tr? này ch? đ? các tài kho?n mà h?p thư bưu đi?n trư?ng đư?c liên k?t.
 6. Trong các Giá trị h?p, g? hay dán đư?ng LDAP c?a m?t ngư?i dùng có h?p thư đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? Exchange khác nhau, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.

  Chú ý H?y ki?m ch?ng đư?ng d?n LDAP c?a ngư?i s? d?ng đi?m đ?n, ho?c đ? xác đ?nh máy ch? trao đ?i máy ch? h?p thư c?a ngư?i dùng c? th?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong công c? ch?nh s?a ADSI, m? r?ng Tên mi?n [ServerName,tên mi?n.com], m? r?ng DC =tên mi?nDC =com, và sau đó nh?p vào CN =Người dùng.

   Chú ý N?u tài kho?n ngư?i dùng c? th? đư?c đ?t trong m?t container khác hơn là các thùng ch?a ngư?i s? d?ng, s?a đ?i các con đư?ng này là thích h?p.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào trương m?c ngư?i dùng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. Trong các CN =tên ngư?i dùng Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào homeMDB trong các Thu?c tính danh sách và b?m Ch?nh s?a.
  4. Lưu ? tên máy ch? Exchange Server s? xu?t hi?n trong các Chu?i thu?c tính Editor h?p tho?i, và sau đó b?m H?y b?.
  5. Trong các Thu?c tính danh sách, b?m vào distinguishedName, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a. Đây là con đư?ng LDAP c?a ngư?i dùng.

   Dán đư?ng d?n này vào các Giá trị h?p c?a các msExchAdminMailbox thu?c tính đ? thay đ?i v? trí c?a h?p thư bưu đi?n.
 7. Thoát kh?i các công c? ch?nh s?a ADSI.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lo?i b? trao đ?i thu?c tính cho Exchange Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
823170Làm th? nào đ? s? d?ng tùy ch?n lo?i b? trao đ?i thu?c tính
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u Active Directory ngư?i dùng có h?p thư Exchange 2000 Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279220Làm th? nào đ? s? d?ng LDP đ? khám phá thư cho phép ngư?i dùng

Thu?c tính

ID c?a bài: 283089 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
T? khóa: 
kbsetup kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB283089 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:283089

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com