Ngư?i dùng nh?n đư?c SMB thay đ?i thông báo t? m?t m?c tin thư thoại ngư?i dùng không có quy?n truy c?p vào Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2831013 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t c?p dùng chung trên máy tính đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.
 • M?t ngư?i s? d?ng (ngư?i dùng A) ánh x? ổ đĩa mạng t?i c?p dùng chung. V? v?y, ngư?i dùng A có th? nh?n đư?c thông báo thay đ?i t? các m?c tin thư thoại chia s?.
 • M?t ngư?i dùng (user B) thay đ?i m?t t?p tin trong m?t m?c tin thư thoại ho?c thêm m?t t?p tin vào m?t m?c tin thư thoại con ngư?i dùng A không có quy?n truy c?p. Các m?c tin thư thoại con có trong m?c tin thư thoại chia s?.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng A nh?n đư?c máy ch? tin thư thoại ch?n (giao th?c SMB) thay đ?i thông báo t? các m?c tin thư thoại con.

Ghi chú
 • Hành vi d? ki?n là ngư?i dùng đó A không nh?n đư?c thay đ?i thông báo t? các m?c tin thư thoại con.
 • Thay đ?i thông báo đư?c g?i khi b?t k? c?a các ho?t đ?ng sau đây x?y ra:
  • M?t ngư?i s? d?ng t?o ra t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
  • M?t ngư?i s? d?ng thay đ?i hi?n có t?p tin ho?c m?c tin thư thoại.
  • Ngư?i dùng đ?c các tài li?u đư?c t?m th?i ghi vào m?c tin thư thoại đư?c chia s? ho?c lưu tự động ho?c b? khóa trong c?p dùng chung.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các giao th?c SMB không th? s?a đ?i các yêu c?u thông báo thay đ?i cho m?i ngư?i dùng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Hotfix này có th? gi?i quy?t s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này ch? sau khi b?n lo?i b? các "b? qua ki?m đi qua tra" (SeChangeNotifyPrivilege) mức cấp phép cho ngư?i dùng. Tuy nhiên, sau khi b?n lo?i b? s? cho phép, máy tính có th? g?p m?t s? v?n đ? hi?u su?t. B?n có th? theo d?i hi?u su?t h? th?ng trư?c khi và sau khi b?n lo?i b? quy?n t?t hơn hi?u hi?u qu? c?a các v?n đ? hi?u su?t trên máy tính c?a b?n.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SRV.sys6.1.7601.22296311,80810 Tháng tư năm 201303:04x 86
Srv2.sys6.1.7601.22296313,34410 Tháng tư năm 201303:04x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SRV.sys6.1.7601.22296467,45610 Tháng tư năm 201302:59x 64
Srv2.sys6.1.7601.22296409,08810 Tháng tư năm 201302:58x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
SRV.sys6.1.7601.222961,028,60810 Tháng tư năm 201302:26IA-64
Srv2.sys6.1.7601.22296796,67210 Tháng tư năm 201302:26IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_a0f2fb620dcff5350c1dc436f0891f78_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_181dddba4104725b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_b41f98e3d7192b6be2f0c1f9dcc27744_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_456c5fb7e6fc072e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_dc33d2e56e1287e5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,022
Ngày (UTC)10 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_dc2902f96e1aa3d6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,655
Ngày (UTC)10 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3895efb0a7aee4a8b22c1b1d7ee21d12_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_e5f562d5d1e9890f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_419e5a522bd7c8fe74afdda344535a21_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_e5d14fd266c99927.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_38526e69266ff91b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.026 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_38479e7d2678150c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.657 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_6138da9bc85aa3188d651323dfa81f52_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_91f35f0f91392b76.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_e086e41635a5db35e930bad25f4ec559_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_a3bf4b580970e504.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)12 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)14:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_dc3576db6e1090e1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,024
Ngày (UTC)10 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22296_none_dc2aa6ef6e18acd2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.656
Ngày (UTC)10 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)05:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2831013 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2831013 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2831013

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com